Bruxelles I-forordningen (omarbejdet)

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Brussels I recast


*skal udfyldes

Artikel 65, stk. 3 – Oplysninger om, hvordan retsvirkningerne af de afgørelser, hvortil der henvises i forordningens artikel 65, stk. 2, fastlægges i overensstemmelse med national lovgivning.

Ikke relevant

Artikel 74 – beskrivelse af nationale regler om fuldbyrdelse og procedurer herfor

Se faktabladet "Sådan fuldbyrdes en dom".

Artikel 75, stk. 1, litra a) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke anmodningerne skal indgives i henhold til artikel 36, stk. 2, 45, stk. 4, og 47, stk. 1

Hvad angår anmodninger om afslag på fuldbyrdelse: fuldbyrdelsesdommeren ved retten i første instans (juge de l'exécution du tribunal judiciaire), når denne anmodning kun kan fremsættes i forbindelse med anfægtelse af en fuldbyrdelsesforanstaltning

Hvad angår anmodninger om at få fastslået, at der ikke findes grunde til at afslå anerkendelse, jf. artikel 36, stk. 2, og anmodninger om afslag på anerkendelse, jf. artikel 45: retten i første instans (tribunal judiciaire), såfremt sagen er principiel

Artikel 75, stk. 1, litra b) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke appel af afgørelser angående en anmodning om afslag på fuldbyrdelse skal indgives i henhold til artikel 49, stk. 2

— I Frankrig: appeldomstolen (cour d'appel). Den stedligt kompetente appelinstans afhænger af, hvilken domstol der har truffet afgørelsen i første instans.

Artikel 75, stk. 1, litra c) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke yderligere appel skal indgives i henhold til artikel 50

— I Frankrig: kassationsdomstolen (Cour de cassation)

Artikel 75, stk. 1, litra d) – sprog, der kan anvendes ved oversættelse af formularerne vedrørende domme, officielt bekræftede dokumenter og retsforlig

Ikke relevant

Artikel 76, stk. 1, litra a) – kompetenceregler, der er omhandlet i forordningens artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 2

— I Frankrig, artikel 14 og 15 i civillovbogen (Code civil)

Artikel 76, stk. 1, litra b) – regler om procesunderretning, der er omhandlet i forordningens artikel 65

Ikke relevant

Article 76, stk. 1, litra c) – konventioner, der er omhandlet i forordningens artikel 69

  • Konventionen mellem Belgien og Frankrig om retternes kompetence samt om gyldighed og fuldbyrdelse af retsafgørelser, voldgiftskendelser og officielt bekræftede dokumenter, undertegnet i Paris den 8. juli 1989
  • aftalen mellem Folkerepublikken Bulgariens regering og Den Franske Republiks regering om gensidig retshjælp i civilretlige sager, undertegnet i Sofia den 18. januar 1989
  • traktaten mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiets regering og Den Franske Republiks regering om gensidig retshjælp og anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i civilretlige, familieretlige og handelsretlige sager, undertegnet i Paris den 10. maj 1984
  • konventionen mellem Frankrig og Spanien om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, voldgiftskendelser og officielt bekræftede dokumenter i civil‑ og handelsretlige sager, undertegnet i Paris den 28. maj 1969
  • aftalen af 25. februar 1974 ved udveksling af fortolkende bemærkninger til artikel 2 og 17 i konventionen mellem Frankrig og Spanien om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, voldgiftskendelser og officielt bekræftede dokumenter i civil‑ og handelsretlige sager, undertegnet i Paris den 28. maj 1969
  • konventionen mellem Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens regering og Den Franske Republiks regering om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i civil‑ og handelsretlige sager, undertegnet i Paris den 18. maj 1971
  • konventionen mellem Ungarn og Den Franske Republik om gensidig retshjælp i civil‑ og familieretlige sager, om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser, om gensidig retshjælp i straffesager og om udlevering, undertegnet i Budapest den 31. juli 1980
  • konventionen mellem Frankrig og Italien om fuldbyrdelse af domme i civil‑ og handelsretlige sager, undertegnet i Rom den 3. juni 1930
  • konventionen mellem Frankrig og Østrig om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter i civil‑ og handelsretlige sager, undertegnet i Wien den 15. juli 1966
  • konventionen mellem Den Socialistiske Republik Rumænien og Den Franske Republik om gensidig retshjælp i civil‑ og handelsretlige sager, undertegnet i Paris den 5. november 1974.
Sidste opdatering: 10/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.