Bruxelles I-forordningen (omarbejdet)

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Luxembourg

Brussels I recast


*skal udfyldes

Artikel 65, stk. 3 – Oplysninger om, hvordan retsvirkningerne af de afgørelser, hvortil der henvises i forordningens artikel 65, stk. 2, fastlægges i overensstemmelse med national lovgivning.

Ikke relevant

Artikel 74 – beskrivelse af nationale regler om fuldbyrdelse og procedurer herfor

Der henvises til følgende afsnit "Fuldbyrdelse af retsafgørelser - Luxembourg"

offentliggjort på e-justice-portalen af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.

Artikel 75, stk. 1, litra a) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke anmodningerne skal indgives i henhold til artikel 36, stk. 2, 45, stk. 4, og 47, stk. 1

Det er distriktsretten (tribunal d'arrondissement) i sin egenskab af ret, der træffer afgørelse om foreløbige forholdsregler, der har kompetence til at behandle anmodninger om afslag på fuldbyrdelse, om anerkendelse eller afslag på anerkendelse:

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.:   (+352) 47 59 81-2625

Fax: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tlf.:   (+352) 80 32 14 -1

Fax: (+352) 80 71 19

Artikel 75, stk. 1, litra b) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke appel af afgørelser angående en anmodning om afslag på fuldbyrdelse skal indgives i henhold til artikel 49, stk. 2

Cour d’appel (i sin egenskab af domstol, der træffer afgørelse om foreløbige forholdsregler):

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.:   (+352) 47 59 81-1

Fax nr.: (+352) 47 59 81-2396

Artikel 75, stk. 1, litra c) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke yderligere appel skal indgives i henhold til artikel 50

Cour de cassation:

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: (+352) 47 59 81-2369/2373

Fax: (+352) 47 59 81-2773

Artikel 75, stk. 1, litra d) – sprog, der kan anvendes ved oversættelse af formularerne vedrørende domme, officielt bekræftede dokumenter og retsforlig

Luxembourg accepterer fransk og tysk.

Artikel 76, stk. 1, litra a) – kompetenceregler, der er omhandlet i forordningens artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 2

- artikel 14 og 15 i civillovbogen (Code civil)

Artikel 76, stk. 1, litra b) – regler om procesunderretning, der er omhandlet i forordningens artikel 65

Berører ikke Luxembourg

Article 76, stk. 1, litra c) – konventioner, der er omhandlet i forordningens artikel 69

  • Konventionen mellem Luxembourg og Østrig om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter i borgerlige sager, herunder handelssager, undertegnet i Luxembourg den 29. juli 1971
  • Traktaten mellem Belgien, Nederlandene og Luxembourg om retternes kompetence, om konkurs samt om gyldighed og fuldbyrdelse af retsafgørelser, voldgiftskendelser og officielt bekræftede dokumenter, undertegnet i Bruxelles den 24. november 1961, for så vidt den er i kraft.
Sidste opdatering: 07/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.