Bruxelles I-forordningen (omarbejdet)

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Brussels I recast


*skal udfyldes

Artikel 65, stk. 3 – Oplysninger om, hvordan retsvirkningerne af de afgørelser, hvortil der henvises i forordningens artikel 65, stk. 2, fastlægges i overensstemmelse med national lovgivning.

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Ikke relevant

Artikel 74 – beskrivelse af nationale regler om fuldbyrdelse og procedurer herfor

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Fuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område

Direkte fuldbyrdelsesforanstaltninger er rettet mod genstanden for den forpligtelse, der er angivet i fuldbyrdelsesgrundlaget, nærmere bestemt tvangsudlevering af løsøre/fast ejendom og tvangsfuldbyrdelse af en forpligtelse til at udføre eller undlade at udføre en handling. Hvad angår tvangsfuldbyrdelse af forpligtelser til at udføre en handling sondres der i loven mellem en forpligtelse, som også kan opfyldes af en anden end skyldneren, og intuitu personae-forpligtelser.

Indirekte fuldbyrdelse vedrører midlerne til at opnå betaling i overensstemmelse med fuldbyrdelsesgrundlaget ved tvangssalg af skyldnerens aktiver (udlæg i penge eller udlæg med efterfølgende salg af aktiver).

Eksempler på forpligtelser, der kan tvangsfuldbyrdes, er forpligtelser til at foretage betalinger, overdragelse af ejendom eller brugsret hertil samt nedrivning eller fjernelse af bygninger, beplantninger og anlæg.

Myndigheder, der er kompetente i fuldbyrdelsessager

Retsafgørelser og andre fuldbyrdelsesdokumenter fuldbyrdes i forbindelse med udlæg i fast ejendom og udlæg i løsøre af en foged (executor judecătoresc) i retskredsen for den appeldomstol, hvor skyldneren har sin bopæl, eller hvor aktiverne befinder sig.

Udlæg foretages på fordringshaverens anmodning af en foged, hvis kontor er beliggende i retskredsen for den appeldomstol, hvor skyldneren eller en tredjepart, hos hvem der gøres udlæg, har sin bopæl, eller hvor kreditinstituttet — i tilfælde af udlæg i en bankkonto — har sit hjemsted.

Den fuldbyrdende ret er retten i første instans (judecătoria) i den retskreds, hvor skyldnerens bopæl er beliggende. Den fuldbyrdende ret behandler anmodninger om fuldbyrdelseserklæringer, indsigelser mod fuldbyrdelsen mv.

Betingelser for udstedelse af et fuldbyrdelsesgrundlag eller en retsafgørelse med fuldbyrdelsespåtegning

Tvangsfuldbyrdelse kan kun iværksættes i overensstemmelse med en retsafgørelse (endelige domme og foreløbige eksigible afgørelser) eller et andet dokument (notarielt bekræftede dokumenter, gældsbeviser, voldgiftskendelser osv.).

Så snart fordringshaverens anmodning om fuldbyrdelse er modtaget, sørger fogeden for, at den bliver registreret, hvorefter fogeden træffer afgørelse om udstedelse af en fuldbyrdelseserklæring uden at indkalde parterne. Afgørelsen forkyndes for fordringshaveren. Hvis fogeden afslår denne anmodning, kan fordringshaveren indgive en klage til den fuldbyrdende ret inden for 15 dage efter forkyndelsen.

Fogeden anmoder herefter den fuldbyrdende ret om en fuldbyrdelseserklæring og forelægger samtidig fordringshaverens anmodning, fuldbyrdelsesgrundlaget, afgørelsen og bevis for betaling af stempelafgift for denne ret. Anmodningen behandles i et lukket retsmøde, hvor der træffes en afgørelse, uden at parterne indkaldes. Retten kan afvise anmodningen: Hvis anmodningen henhører under en anden myndigheds kompetence Hvis retsafgørelsen ikke er eksigibel Hvis retsakten ikke opfylder alle formelle krav hvis fordringen, dvs. beløb og forfald, ikke er fastslået, hvis skyldner har immunitet over for fuldbyrdelse, Den afgørelse, hvorved retten accepterer anmodningen, kan ikke appelleres, men den kan tilsidesættes, hvis fuldbyrdelsen anfægtes. Fordringshaveren kan appellere en afgørelse om afvisning af en anmodning, hvilket skal ske senest 15 dage efter dens forkyndelse.

Den nationale fogedsammenslutning (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) fastsætter og ajourfører med justitsministerens godkendelse minimumsgebyrerne for de tjenester, der udføres af fogederne.

Det er ikke muligt at indlede en fuldbyrdelsessag uden behørig indkaldelse af skyldneren.

Fuldbyrdelsesforanstaltningers genstand og karakter

Skyldnerens indtægter, indeståender på bankkonti, løsøre og fast ejendom osv. kan gøres til genstand for fuldbyrdelse.

Når løsøret er identificeret, skal det beslaglægges. Hvis det skyldige beløb ikke betales, sælger fogeden de beslaglagte aktiver på auktion eller ved direkte salg eller på anden måde.

Der kan gøres udlæg i pengebeløb, som udgør skyldners fordringer på tredjemand. Alle beløb og aktiver, hvori der gøres udlæg, indefryses fra den dato, hvor udlægskendelsen sendes til den tredjepart, hos hvem, der gøres udlæg. Fra tidspunktet for indefrysningen frem til dækningen af forpligtelserne må den tredjepart, hos hvem der gøres udlæg, ikke foretage nogen betalinger. I modsat fald kan den fuldbyrdende ret underrettes med henblik på validering af udlægget. Den endelige valideringsafgørelse har virkning af en gældsoverdragelse og udgør et dokument, der er eksigibelt over for den tredjepart, hos hvem der gøres udlæg. Når udlægget er valideret, deponerer eller indbetaler den tredjepart, hos hvem der gøres udlæg, et beløb, som ligger inden for det angivne beløb, og i modsat fald iværksættes der tvangsfuldbyrdelse mod den pågældende tredjepart.

Hvis der er tale om fast ejendom, og skyldneren ikke betaler sin gæld, indleder fogeden salgsproceduren, efter at fuldbyrdelseserklæringen er blevet forkyndt og indskrevet i matrikelregistret.

Udløbsfristen udgør seks måneder regnet fra datoen for overholdelse af en fuldbyrdelsesforanstaltning, hvis fordringshaveren har ladet denne frist udløbe uden at have truffet andre foranstaltninger med henblik på beslaglæggelse. Forældelsesfristen er tre år.

Adgang til prøvelse af afgørelsen

Fuldbyrdelsesforanstaltninger kan anfægtes. Hvis tvangsfuldbyrdelsen foretages i overensstemmelse med en retsafgørelse, kan skyldneren ikke anfægte den ved at påberåbe sig materielle/retlige forhold, som vedkommende kunne have fremført under retssagen ved retten i første instans eller ved at appellere dommen derfra.

Den kompetente ret er den fuldbyrdende ret.

Der kan gøres indsigelse inden for 15 dage fra: den dato, hvor klageren fik kendskab til fuldbyrdelseskendelsen den dato, hvor den interesserede part modtog meddelelsen om udlæggets gennemførelse den dato, hvor skyldner modtog stævningen, eller hvor skyldner fik kendskab til det første trin i fuldbyrdelsen.

Hvis appellantens påstand tages til følge, ophæver retten den appellerede fuldbyrdelseskendelse, eller den træffer bestemmelse om, at fuldbyrdelsen eller fuldbyrdelseskendelsens opfyldelse bringes til ophør. Hvis appellen afvises, kan appellanten blive pålagt at betale erstatning for tab forårsaget af den forsinkede fuldbyrdelse.

Indtil indsigelsen om fuldbyrdelse eller enhver anden anmodning om fuldbyrdelse er afgjort, kan den kompetente ret efter anmodning fra den berørte person og kun af rimelige grunde udsætte fuldbyrdelsen. Der kan anmodes om udsættelse samtidig med, at fuldbyrdelsen anfægtes, eller ved særskilt anmodning.

Den afgørelse, der er truffet i forbindelse med indsigelsen, kan påklages.

Begrænsninger for fuldbyrdelsen, navnlig med hensyn til beskyttelse af skyldneren eller tidsfrister

Visse aktiver og visse former for fast ejendom er fritaget. Fritaget løsøre er: Varer til personlig brug eller husholdningsbrug, der er af afgørende betydning for dagligdagen, genstande til religionsudøvelse uundværlige genstande for personer med handicap og genstande til pleje af syge, Fødevarer til de næste 3 måneder Brændstof til de 3 måneder i vintersæsonen Breve, fotografier, personlige malerier osv.

Der kan desuden gøres udlæg i løn eller pension med op til halvdelen af nettomånedslønnen, når der er tale om underholdsforpligtelser, og op til en tredjedel af nettomånedslønnen for andre forpligtelser.

Hvis indkomsten er mindre end nettomindstelønnen, kan inddrivelsen kun ske i det beløb, der ligger over halvdelen af mindstelønnen.

De indtægter, der ikke er genstand for tvangsfuldbyrdelse, er: offentlige ydelser og børnebidrag, betaling for pleje af syge børn, barselsydelser, ydelser ved død, stipendier udbetalt af staten, dagpenge osv.

Links

http://www.executori.ro/

http://www.just.ro/

Artikel 75, stk. 1, litra a) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke anmodningerne skal indgives i henhold til artikel 36, stk. 2, 45, stk. 4, og 47, stk. 1

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Anmodninger om afslag på anerkendelse, anmodninger om, at det fastslås, at der ikke foreligger grunde til at afslå anerkendelse, og anmodninger om afslag på fuldbyrdelse henhører under rettens kompetence [1] (artikel 1 i artikel I4 i regeringens hastebekendtgørelse nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende visse EF-forordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som ændret og godkendt ved lov nr. 191/2007 med senere ændringer og tilføjelser, og artikel 95, stk. 1, i lov nr. 134/2010 om civil retspleje, som offentliggjort på ny og med senere ændringer og tilføjelser).

___

Ifølge artikel 2 i artikel I4 i regeringens hastebekendtgørelse nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende visse EF-forordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som ændret og godkendt ved lov nr. 191/2007 med senere ændringer og tilføjelser, kan der efter bestemmelserne i artikel 54 i forordning (EU) nr. 1215/2012 indgives anmodning om tilpasning af den foranstaltning eller det påbud, der er anordnet ved de trufne afgørelser, af godkendte eller indgåede forlig og af officielt bekræftede dokumenter, der er udfærdiget eller officielt registreret i en anden EU-medlemsstat, i sager om afslag på anerkendelse, fastslåelse af, at der ikke foreligger grunde til at afslå anerkendelse, eller afslag på fuldbyrdelse eller i hovedsagen. Anmodninger om tilpasning af en foranstaltning eller et påbud, som indgives særskilt, henhører under rettens kompetence.

Artikel 75, stk. 1, litra b) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke appel af afgørelser angående en anmodning om afslag på fuldbyrdelse skal indgives i henhold til artikel 49, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

i Rumænien: appeldomstolen (Curtea de Apel).

Artikel 75, stk. 1, litra c) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke yderligere appel skal indgives i henhold til artikel 50

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

i Rumænien: kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Artikel 75, stk. 1, litra d) – sprog, der kan anvendes ved oversættelse af formularerne vedrørende domme, officielt bekræftede dokumenter og retsforlig

Ikke relevant

Artikel 76, stk. 1, litra a) – kompetenceregler, der er omhandlet i forordningens artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

i Rumænien: artikel 1066-1081 i afsnit I med overskriften "Rumænske retters internationale kompetence" i bog VII med overskriften "International civil retspleje" i lov nr. 134/2010 om civil retspleje.

Artikel 76, stk. 1, litra b) – regler om procesunderretning, der er omhandlet i forordningens artikel 65

Ikke relevant

Article 76, stk. 1, litra c) – konventioner, der er omhandlet i forordningens artikel 69

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
 • traktaten mellem Folkerepublikken Bulgarien og Folkerepublikken Rumænien om gensidig retshjælp i civilretlige, familieretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Sofia den 3. december 1958
 • traktaten mellem Den Tjekkiske Republik og Rumænien om gensidig retshjælp i civilretlige sager, undertegnet i Bukarest den 11. juli 1994
 • konventionen mellem Den Socialistiske Republik Rumænien og Kongeriget Grækenland om retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Bukarest den 19. oktober 1972
 • konventionen mellem Den Socialistiske Republik Rumænien og Den Italienske Republik om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Bukarest den 11. november 1972
 • konventionen mellem Den Socialistiske Republik Rumænien og Den Franske Republik om gensidig retshjælp i civil- og handelsretlige sager, undertegnet i Paris den 5. november 1974
 • traktaten mellem Rumænien og Republikken Polen om gensidig retshjælp og retlige forhold i civilretlige sager, undertegnet i Bukarest den 15. maj 1999
 • traktaten mellem Folkerepublikken Rumænien og Den Føderative Folkerepublik Jugoslavien (som finder anvendelse i overensstemmelse med aftalen om stadfæstelse indgået med Slovenien og Kroatien) om gensidig retshjælp, undertegnet i Beograd den 18. oktober 1960
 • traktaten mellem Folkerepublikken Rumænien og Den Tjekkoslovakiske Republik (som finder anvendelse i overensstemmelse med aftalen om stadfæstelse indgået med Slovakiet) om gensidig retshjælp i civilretlige, familieretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Prag den 25. oktober 1958
 • konventionen mellem Rumænien og Kongeriget Spanien om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, undertegnet i Bukarest den 17. november 1997
 • traktaten mellem Folkerepublikken Rumænien og Folkerepublikken Ungarn om gensidig retshjælp i civilretlige, familieretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Bukarest den 7. oktober 1958
 • konventionen mellem Den Socialistiske Republik Rumænien og Republikken Østrig om gensidig retshjælp i civilretlige og familieretlige sager og om dokumenters gyldighed og forkyndelse, med dertil hørende protokol, undertegnet i Wien den 17. november 1965.
Sidste opdatering: 14/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.