Βρυξέλλες I (αναδιατύπωση)

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Εσθονία

Brussels I recast


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 65 παράγραφος 3 - Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, των αποτελεσμάτων των δικαστικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού.

1) Πώς μπορεί σε γενικές γραμμές να περιγραφεί η προσεπίκληση τρίτου σε δίκη;

Σύμφωνα με το εσθονικό δικονομικό δίκαιο, ένας τρίτος μπορεί να συμμετάσχει σε δίκη με ή χωρίς αυτοτελή αξίωση. Διάδικος σε δίκη ο οποίος θεωρεί ότι θα μπορεί, αν το αποτέλεσμα της δίκης είναι σε βάρος του, να στραφεί εναντίον τρίτου με αγωγή και να ζητήσει την απαλλαγή του από υποχρέωση που απορρέει από εικαζόμενη παράβαση σύμβασης, από υποχρέωση αποζημίωσης ή από υποχρέωση αποκατάστασης, ή ο οποίος έχει λόγους να αναμένει ότι τρίτος θα ασκήσει τέτοια αγωγή εναντίον του, μπορεί, πριν από την ολοκλήρωση της προδικαστικής διαδικασίας ή, στο πλαίσιο γραπτής διαδικασίας, την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων, να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η δίκη και να ζητήσει την προσεπίκληση τρίτου στη δίκη. Μετά την ολοκλήρωση της προδικαστικής διαδικασίας, αίτηση προσεπίκλησης τρίτου στη δίκη μπορεί να υποβληθεί μόνο με τη συγκατάθεση των άλλων διαδίκων ή του δικαστηρίου. Μετά την ολοκλήρωση της προδικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο συμφωνεί με την προσεπίκληση τρίτου μόνον εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για τη μη έγκαιρη υποβολή της αίτησης και εάν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, η προσεπίκληση του τρίτου θα συμβάλει στη διευθέτηση της υπόθεσης. Το δικαστήριο επιδίδει την προσεπίκληση στον τρίτο, ενημερώνει σχετικά τον αντίδικο και τους τάσσει προθεσμία για να λάβουν θέση. Αν η αίτηση πληροί τους νόμιμους όρους και ο διάδικος στοιχειοθετεί την ανάγκη προσεπίκλησης του τρίτου, το δικαστήριο διατάζει την προσθήκη του τρίτου στη δίκη. Σύμφωνα με το δικονομικό δίκαιο της Εσθονίας, τρίτος που δεν προβάλλει αυτοτελή αξίωση συμμετέχει στη δίκη, αλλά δεν καθίσταται διάδικος (ενάγων ή εναγόμενος). Αν προκύψει ότι η προσεπίκληση ή η παρέμβαση τρίτου στη δίκη ήταν αδικαιολόγητη, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον αποκλεισμό του από τη δίκη. Τρίτος που δεν προβάλλει αυτοτελή αξίωση και που προσεπικαλείται ή παρεμβαίνει στη δίκη υπέρ του ενάγοντος ή του εναγομένου θα πρέπει, κατά τεκμήριο, να υποστηρίξει τον οικείο διάδικο της δίκης, δηλαδή να προβάλει επιχειρήματα υπέρ του εν λόγω διαδίκου και να έχει συμφέρον να δικαιωθεί αυτός. Τρίτος που δεν προβάλλει αυτοτελή αξίωση μπορεί να προβεί σε κάθε διαδικαστική ενέργεια, εκτός από αυτές που μπορούν να διενεργηθούν μόνο από τον ενάγοντα ή τον εναγόμενο ιδίως, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που θα εκδοθεί στην υπόθεση. Αίτηση, ένδικο μέσο ή άλλη διαδικαστική πράξη τρίτου δεν παράγει αποτελέσματα στη δίκη αν αντιβαίνει σε αίτηση, ένδικο μέσο ή άλλη διαδικαστική πράξη του ενάγοντος ή του εναγομένου υπέρ του οποίου συμμετέχει ο τρίτος στη δίκη. Για την άσκηση ένδικου μέσου ή τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης διαδικαστικής πράξης ισχύει για τον τρίτο η ίδια προθεσμία με αυτή που ισχύει και για τον ενάγοντα ή τον εναγόμενο υπέρ του οποίου συμμετέχει στη δίκη, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2) Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα των αποφάσεων στα άτομα στα οποία επιδίδεται προσεπίκληση;

Αν διάδικος υποβάλει αίτηση για την προσεπίκληση στη δίκη τρίτου, αλλά το δικαστήριο δεν προσεπικαλέσει τον τρίτο ή τον αποκλείσει από τη δίκη, η απόφαση στην κύρια δίκη δεν δεσμεύει τον τρίτο.

Εάν ένας διάδικος υποβάλει αίτηση προσεπίκλησης ορισμένου προσώπου στη δίκη και το πρόσωπο αυτό προσεπικληθεί στη δίκη ως τρίτος, ο εν λόγω τρίτος δεν μπορεί, όσον αφορά τον ενάγοντα ή τον εναγόμενο υπέρ του οποίου παρενέβη ή προσεπικλήθηκε στη δίκη, να επικαλεστεί σε δίκη επακόλουθη της κύριας δίκης ότι η απόφαση στην κύρια δίκη ήταν εσφαλμένη ή ότι τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η εν λόγω απόφαση κακώς έγιναν δεκτά. Αν ένας διάδικος στη δίκη κινήσει δίκη κατά τρίτου ο οποίος δεν έχει προβάλει αυτοτελή αξίωση επικαλούμενος το αποτέλεσμα της προηγούμενης δίκης, ο τρίτος μπορεί να προβάλει ένσταση την οποία είχε προβάλει στη δίκη ως τρίτος και η οποία αντιβαίνει στους ισχυρισμούς του διαδίκου. Τρίτος μπορεί επίσης να προβάλει την ένσταση ότι δεν μπόρεσε να υποβάλει αίτηση, ένσταση, αποδεικτικό στοιχείο ή ένδικο μέσο επειδή παρενέβη ή προσεπικλήθηκε στη δίκη υπερβολικά αργά ή επειδή εμποδίστηκε από ισχυρισμούς ή πράξεις του ενάγοντος ή του εναγόμενου υπέρ του οποίου συμμετείχε στη δίκη. Μπορεί επίσης να προβάλει την ένσταση ότι ο ενάγων ή ο εναγόμενος, χωρίς να το γνωρίζει ο τρίτος, δεν υπέβαλε αίτηση, ένσταση, αποδεικτικό στοιχείο ή ένδικο μέσο εσκεμμένα ή από βαριά αμέλεια.

3) Υφίσταται δεσμευτική ισχύς όσον αφορά τη νομική εκτίμηση στο πλαίσιο της κύριας δίκης;

Αν διάδικος υπέβαλε αίτηση για την προσεπίκληση στη δίκη τρίτου, αλλά το δικαστήριο δεν προσεπικάλεσε τον τρίτο ή τον απέκλεισε από τη δίκη, η απόφαση στην κύρια δίκη δεν δεσμεύει τον τρίτο, συμπεριλαμβανομένου όσον αφορά τη νομική εκτίμηση.

4) Υφίσταται δεσμευτική ισχύς όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και τα οποία ο τρίτος δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει στο πλαίσιο της κύριας δίκης, π.χ. διότι δεν τα αμφισβήτησαν οι διάδικοι;

Τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε το δικαστήριο δεν είναι νομικά δεσμευτικά για τον τρίτο, εάν ο τρίτος δεν ήταν σε θέση να τα αμφισβητήσει διότι οι άλλοι διάδικοι δεν τα αμφισβήτησαν ή αν ο διάδικος υπέρ του οποίου συμμετείχε στη δίκη ο τρίτος δεν συμφώνησε στην αμφισβήτησή τους από τον τρίτο.

5) Η προσεπίκληση παράγει αποτελέσματα ανεξάρτητα από το αν ο τρίτος συμμετείχε στην κύρια δίκη ή όχι;

Σύμφωνα με το εσθονικό δικονομικό δίκαιο, είναι δυνατή η προσεπίκληση και η παρέμβαση τρίτου στη δίκη κατόπιν δικής του αίτησης. Το δικαστήριο αποφασίζει με διάταξη αν θα επιτρέψει την προσεπίκληση ή την παρέμβαση του τρίτου στη δίκη. Διάδικος ή τρίτος μπορεί να προσβάλει τη διάταξη με την οποία το δικαστήριο επιτρέπει ή αρνείται να επιτρέψει την παρέμβαση τρίτου ή προσεπικαλεί ή αρνείται να προσεπικαλέσει τον τρίτο στη δίκη ή αποβάλλει τον τρίτο από τη δίκη. Οι αποφάσεις των περιφερειακών δικαστηρίων επί εφέσεων κατά αποφάσεων των τοπικών δικαστηρίων δεν υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

6) Η προσεπίκληση επηρεάζει τη σχέση μεταξύ του τρίτου και του αντιδίκου του προσεπικαλούντος διαδίκου;

Εάν ένας διάδικος υποβάλει αίτηση προσεπίκλησης τρίτου στη δίκη, αλλά το δικαστήριο δεν προσεπικαλέσει τον εν λόγω τρίτο στη δίκη, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ του τρίτου και του αντιδίκου του διαδίκου που υπέβαλε την αίτηση.

Εάν ένας διάδικος υποβάλει αίτηση προσεπίκλησης ορισμένου προσώπου στη δίκη και το πρόσωπο αυτό προσεπικληθεί στη δίκη ως τρίτος, ο εν λόγω τρίτος δεν μπορεί, όσον αφορά τον ενάγοντα ή τον εναγόμενο υπέρ του οποίου παρενέβη ή προσεπικλήθηκε στη δίκη, να επικαλεστεί σε δίκη επακόλουθη της κύριας δίκης ότι η απόφαση στην κύρια δίκη ήταν εσφαλμένη ή ότι τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η εν λόγω απόφαση κακώς έγιναν δεκτά.

Η προσεπίκληση τρίτου που δεν προβάλλει αυτοτελή αξίωση και οι συνέπειές της διέπονται από τα άρθρα 214 και 216 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 75 στοιχείο α) – Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων στα οποία πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2, το άρθρο 45 παράγραφος 4 και το άρθρο 47 παράγραφος 1

Τα τοπικά δικαστήρια («maakohus»).

Άρθρο 75 στοιχείο β) – Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων στα οποία πρέπει να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης που εκδίδεται σχετικά με αίτηση για άρνηση εκτέλεσης δυνάμει του άρθρου 49 παράγραφος 2

Τα περιφερειακά δικαστήρια («ringkonnakohus») μέσω του τοπικού δικαστηρίου του οποίου η απόφαση προσβάλλεται.

Άρθρο 75 στοιχείο γ) – Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων στα οποία μπορεί να ασκηθεί οποιοδήποτε περαιτέρω ένδικο μέσο δυνάμει του άρθρου 50

Το Ανώτατο Δικαστήριο («Riigikohus»).

Άρθρο 75 στοιχείο δ) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των βεβαιώσεων που αφορούν δικαστικές αποφάσεις, δημόσια έγγραφα και δικαστικούς συμβιβασμούς

Η αγγλική.

Άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Κανόνες περί δικαιοδοσίας των άρθρων 5 παράγραφος 2 και 6 παράγραφος 2 του κανονισμού

Το άρθρο 86 (δωσιδικία του τόπου του αντικειμένου) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στο μέτρο που η αγωγή δεν συνδέεται με αυτό το αντικείμενο του προσώπου. Το άρθρο 100 (αγωγή για την παύση εφαρμογής τυποποιημένων όρων) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στο μέτρο που η αγωγή ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου εφαρμόσθηκαν οι τυποποιημένοι όροι.

Άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Κανόνες σχετικά με την ανακοίνωση δίκης προς τρίτον που αναφέρεται στο άρθρο 65 του κανονισμού

Άρθρα 212 έως 216 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 69 του κανονισμού

  • Η συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας και της Δημοκρατίας της Λετονίας σχετικά με τη δικαστική συνδρομή και τις έννομες σχέσεις, που υπογράφηκε στο Τάλιν στις 11 Νοεμβρίου 1992.
  • Η συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Εσθονίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας περί δικαστικής συνδρομής και έννομων σχέσεων σε αστικές, εργατικές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στο Τάλιν στις 27 Νοεμβρίου 1998.
Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.