Βρυξέλλες I (αναδιατύπωση)

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Brussels I recast


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 65 παράγραφος 3 - Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, των αποτελεσμάτων των δικαστικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού.

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 74 - Περιγραφή των εθνικών κανόνων και διαδικασιών που αφορούν την εκτέλεση

Βλ. το δελτίο «Διαδικασία για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης».

Άρθρο 75 στοιχείο α) – Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων στα οποία πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2, το άρθρο 45 παράγραφος 4 και το άρθρο 47 παράγραφος 1

Στην περίπτωση αιτήσεων άρνησης εκτέλεσης, ο «δικαστής εκτέλεσης του πρωτοδικείου», εφόσον η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μόνο στο πλαίσιο προσφυγής κατά μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης.

Για τις αιτήσεις με τις οποίες ζητείται να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι άρνησης της αναγνώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 και για τις αιτήσεις άρνησης της αναγνώρισης (άρθρο 45), το «πρωτοδικείο», εάν έχει επιληφθεί ως κύριο δικαστήριο.

Άρθρο 75 στοιχείο β) – Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων στα οποία πρέπει να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης που εκδίδεται σχετικά με αίτηση για άρνηση εκτέλεσης δυνάμει του άρθρου 49 παράγραφος 2

Στη Γαλλία, το εφετείο («cour d'appel»). Το κατά τόπον αρμόδιο εφετείο εξαρτάται από το δικαστήριο που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση.

Άρθρο 75 στοιχείο γ) – Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων στα οποία μπορεί να ασκηθεί οποιοδήποτε περαιτέρω ένδικο μέσο δυνάμει του άρθρου 50

Στη Γαλλία, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο («Cour de cassation»)

Άρθρο 75 στοιχείο δ) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των βεβαιώσεων που αφορούν δικαστικές αποφάσεις, δημόσια έγγραφα και δικαστικούς συμβιβασμούς

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Κανόνες περί δικαιοδοσίας των άρθρων 5 παράγραφος 2 και 6 παράγραφος 2 του κανονισμού

Στη Γαλλία τα άρθρα 14 και 15 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Κανόνες σχετικά με την ανακοίνωση δίκης προς τρίτον που αναφέρεται στο άρθρο 65 του κανονισμού

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 69 του κανονισμού

  • Σύμβαση μεταξύ του Βελγίου και της Γαλλίας για τη δικαστική αρμοδιότητα, την ισχύ και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, διαιτητικών αποφάσεων και δημοσίων εγγράφων, που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 8 Ιουλίου 1989,
  • Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στη Σόφια στις 18 Ιανουαρίου 1989,
  • Συνθήκη μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές, οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 10 Μαΐου 1984,
  • Σύμβαση μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας για την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων και των δημοσίων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 28 Μαΐου 1969,
  • Συμφωνία της 25ης Φεβρουαρίου 1974, μέσω ανταλλαγής διακοινώσεων, για την ερμηνεία των άρθρων 2 και 17 της σύμβασης μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας για την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων και των δημοσίων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 28 Μαΐου 1969,
  • Σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 18 Μαΐου 1971,
  • Σύμβαση μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας Ουγγαρίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη δικαστική αρωγή σε αστικές και οικογενειακές υποθέσεις, για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων και για τη δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις και την έκδοση, η οποία υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 31 Ιουλίου 1980,
  • Σύμβαση μεταξύ της Γαλλίας και της Ιταλίας για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 3 Ιουνίου 1930,
  • Σύμβαση μεταξύ της Γαλλίας και της Αυστρίας για την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των δημοσίων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 15 Ιουλίου 1966,
  • Σύμβαση μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 5 Νοεμβρίου 1974.
Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.