Βρυξέλλες I (αναδιατύπωση)

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Brussels I recast


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 65 παράγραφος 3 - Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, των αποτελεσμάτων των δικαστικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 74 - Περιγραφή των εθνικών κανόνων και διαδικασιών που αφορούν την εκτέλεση

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Εκτέλεση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Τα μέτρα άμεσης εκτέλεσης είναι εκείνα που αφορούν το αντικείμενο της οφειλής όπως καθορίζεται στον εκτελεστό τίτλο, δηλαδή η κατάσχεση κινητής/ακίνητης περιουσίας και η εκτέλεση υποχρέωσης προς πράξη ή παράλειψη. Στην περίπτωση εκτέλεσης υποχρέωσης προς πράξη, ο νόμος διακρίνει μεταξύ υποχρέωσης που μπορεί να εκπληρωθεί και από άλλο πρόσωπο/οντότητα πέραν του οφειλέτη και υποχρέωσης intuitu personae.

Η έμμεση εκτέλεση είναι τρόπος είσπραξης χρηματικού ποσού που αποτελεί το αντικείμενο εκτελεστού τίτλου, μέσω της αναγκαστικής εκποίησης περιουσίας του οφειλέτη (κατάσχεση χρηματικών ποσών ή κατάσχεση περιουσίας ακολουθούμενη από εκποίηση).

Οι υποχρεώσεις που αποτελούν αντικείμενο εκτέλεσης είναι οι χρηματικές οφειλές, η απόδοση περιουσιακού στοιχείου ή η απόδοση της χρήσης του, η κατεδάφιση κτιρίου / η εγκατάλειψη φυτείας / η διακοπή εργασιών κ.λπ.

Αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές

Οι δικαστικές αποφάσεις και οι λοιποί εκτελεστοί τίτλοι εκτελούνται από δικαστικό επιμελητή που υπηρετεί στο εφετείο του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο (στην περίπτωση κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας) ή του τόπου κατοικίας του οφειλέτη (στην περίπτωση κατάσχεσης κινητής περιουσίας) ή του τόπου όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία.

Η κατάσχεση διενεργείται κατόπιν αίτησης του πιστωτή, από δικαστικό επιμελητή που υπάγεται στο εφετείο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη/τρίτου στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση, ή, στην περίπτωση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, του τόπου της έδρας του οικείου πιστωτικού ιδρύματος.

Αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη. Το δικαστήριο της εκτέλεσης επιλαμβάνεται των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας, των αιτήσεων ανακοπής κατά της εκτέλεσης κ.λπ.

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί εκτελεστός τίτλος ή εκτελεστή απόφαση

Η εκτέλεση μπορεί να διενεργηθεί μόνο με βάση δικαστική απόφαση (τελεσίδικες αποφάσεις, προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις) ή άλλο έγγραφο (συμβολαιογραφική πράξη, χρεόγραφο, διαιτητική απόφαση κ.λπ.).

Μετά την παραλαβή αίτησης για εκτέλεση που έχει κατατεθεί από πιστωτή, ο δικαστικός επιμελητής την καταχωρίζει και μπορεί να εκδώσει απόφαση κήρυξης της εκτελεστότητας χωρίς κλήτευση των διαδίκων. Η απόφαση επιδίδεται στον πιστωτή. Σε περίπτωση άρνησης, ο πιστωτής μπορεί να ασκήσει ανακοπή στο δικαστήριο της εκτέλεσης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης.

Στη συνέχεια, ο δικαστικός επιμελητής αιτείται την κήρυξη της εκτελεστότητας από το δικαστήριο, στο οποίο υποβάλλει την αίτηση του πιστωτή, τον εκτελεστό τίτλο, την απόφαση και το αποδεικτικό καταβολής των σχετικών τελών. Η απόφαση σχετικά με την αίτηση εκδίδεται κεκλεισμένων των θυρών χωρίς κλήτευση των διαδίκων. Το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την αίτηση εάν: εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου· η απόφαση δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο· το έγγραφο δεν πληροί όλες τις τυπικές προϋποθέσεις· η οφειλή δεν είναι βέβαιη, εκκαθαρισμένη και απαιτητή· ο οφειλέτης απολαύει ασυλίας από την εκτέλεση· το έγγραφο περιέχει διατάξεις που δεν μπορούν να εκτελεστούν κ.λπ. Η δικαστική απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση δεν υπόκειται σε έφεση, αλλά μπορεί να αναθεωρηθεί σε περίπτωση ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Ο πιστωτής μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απορριπτικής απόφασης της εν λόγω αίτησης εντός 15 ημερών από την επίδοσή της.

Η Εθνική Ένωση Δικαστικών Επιμελητών (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) θεσπίζει και επικαιροποιεί, με την επιφύλαξη της έγκρισης από τον υπουργό Δικαιοσύνης, τις ελάχιστες αμοιβές για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικαστικούς επιμελητές.

Η κίνηση κάθε διαδικασίας είναι δυνατή υπό τον όρο ότι έχει κλητευτεί ο οφειλέτης.

Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

Αντικείμενο της εκτέλεσης μπορούν να αποτελέσουν το εισόδημα του οφειλέτη, χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κ.λπ.

Αφού εντοπιστούν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, ακολουθεί η κατάσχεσή τους. Εάν το οφειλόμενο ποσό δεν καταβληθεί, ο δικαστικός επιμελητής εκποιεί τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία σε δημόσιο πλειστηριασμό ή μέσω απευθείας πώλησης κ.λπ.

Κάθε χρηματικό ποσό που οφείλει τρίτος στον οφειλέτη μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης. Όλα τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται από την ημερομηνία αποστολής της επιταγής για κατάσχεση στον τρίτο στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση. Από τον χρόνο της δέσμευσης έως την αποπληρωμή των υποχρεώσεων, ο τρίτος στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση δεν πραγματοποιεί καμία άλλη πληρωμή. Σε διαφορετική περίπτωση, το ζήτημα μπορεί να παραπεμφθεί στο δικαστήριο της εκτέλεσης με αίτημα την επικύρωση της κατάσχεσης. Η οριστική απόφαση επικύρωσης ισοδυναμεί με εκχώρηση απαιτήσεων και συνιστά εκτελεστό τίτλο έναντι του τρίτου στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Μετά την επικύρωση της κατάσχεσης, ο τρίτος στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση οφείλει να προβεί σε κατάθεση ή πληρωμή εντός των ορίων του σχετικού ποσού. Η μη εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση διαδικασίας εκτέλεσης.

Όσον αφορά την εκτέλεση επί ακίνητης περιουσίας, αν ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει την οφειλή, ο δικαστικός επιμελητής κινεί τη διαδικασία εκποίησης μετά την επίδοση της κήρυξης εκτελεστότητας και την καταχώρισή της στο κτηματολόγιο.

Το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων είναι έξι μήνες, εάν ο πιστωτής αφήσει να παρέλθει το εν λόγω χρονικό διάστημα από την προθεσμία για συμμόρφωση με το εκάστοτε μέτρο εκτέλεσης χωρίς να προβεί σε άλλες ενέργειες ανάκτησης. Η παραγραφή ορίζεται στα τρία έτη.

Δυνατότητα προσφυγής κατά απόφασης που διατάσσει μέτρο εκτέλεσης

Κατά των μέτρων εκτέλεσης είναι δυνατή η άσκηση ανακοπής. Αν η εκτέλεση διενεργείται βάσει δικαστικής απόφασης, ο οφειλέτης δεν μπορεί να την προσβάλει επικαλούμενος πραγματικούς και νομικούς λόγους τους οποίους θα μπορούσε να είχε επικαλεστεί στη δίκη ενώπιον του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο της εκτέλεσης.

Η ανακοπή μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία: ο ανακόπτων έλαβε γνώση της πράξης εκτέλεσης· ο ενδιαφερόμενος ενημερώθηκε για την επιβολή της κατάσχεσης· επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον οφειλέτη η κλήτευση ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέτης έλαβε γνώση της πρώτης πράξης εκτέλεσης.

Αν η ανακοπή κατά της εκτέλεσης γίνει δεκτή, το δικαστήριο ακυρώνει τον εκτελεστό τίτλο κατά του οποίου ασκήθηκε η ανακοπή και διατάσσει την παύση της επιβολής ή της εκτέλεσης του εκτελεστού τίτλου. Εάν η ανακοπή απορριφθεί, ο ανακόπτων ενδέχεται να υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε λόγω της καθυστέρησης της εκτέλεσης.

Εν αναμονή της έκβασης της ανακοπής κατά της εκτέλεσης ή άλλης αίτησης σχετικά με την εκτέλεση, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου διαδίκου και μόνο για εύλογους λόγους, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση. Η αναστολή μπορεί να ζητηθεί ταυτόχρονα με την ανακοπή κατά της εκτέλεσης ή με χωριστή αίτηση.

Η απόφαση επί της ανακοπής μπορεί να προσβληθεί μόνο με έφεση.

Περιορισμοί όσον αφορά την εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη και τις προθεσμίες.

Ορισμένα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται. Εξαιρετέα κινητά περιουσιακά στοιχεία είναι: αναγκαία είδη προσωπικής χρήσης / οικιακά αντικείμενα, θρησκευτικά αντικείμενα· αντικείμενα που είναι αναγκαία για άτομα με αναπηρία ή προορίζονται για τη φροντίδα ασθενών· τρόφιμα για χρονικό διάστημα τριών μηνών· καύσιμα τριών μηνών για τον χειμώνα· προσωπική αλληλογραφία, φωτογραφίες, πίνακες, κ.λπ.

Ο μισθός ή η σύνταξη του οφειλέτη μπορεί να κατασχεθεί έως το ήμισυ των εν λόγω καθαρών μηνιαίων αποδοχών του, στην περίπτωση υποχρεώσεων διατροφής, και έως το ένα τρίτο των εν λόγω καθαρών μηνιαίων αποδοχών του για τις λοιπές κατηγορίες υποχρεώσεων.

Αν το εν λόγω εισόδημα υπολείπεται του εθνικού καθαρού κατώτατου μισθού, μπορεί να κατασχεθεί μόνο το ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του κατώτατου μισθού.

Εισόδημα που εξαιρείται από την εκτέλεση αποτελούν: κρατικές παροχές και επιδόματα τέκνων, επιδόματα για τη φροντίδα άρρωστου τέκνου, επιδόματα μητρότητας, αποζημιώσεις λόγω θανάτου, κρατικές υποτροφίες, ημερήσια επιδόματα σίτισης κ.λπ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.executori.ro/

http://www.just.ro/

Άρθρο 75 στοιχείο α) – Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων στα οποία πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2, το άρθρο 45 παράγραφος 4 και το άρθρο 47 παράγραφος 1

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Οι αιτήσεις άρνησης αναγνώρισης, οι αιτήσεις για την έκδοση απόφασης που να ορίζει ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την άρνηση αναγνώρισης και οι αιτήσεις για την άρνηση κήρυξης εκτελεστότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα των πρωτοδικείων[1] (άρθρο 1 του άρθρου I4 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 119/2006 σχετικά με τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών κανονισμών από την ημερομηνία προσχώρησης της Ρουμανίας στην ΕΕ, το οποίο εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 191/2007, όπως έχει τροποποιηθεί, και άρθρο 95 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 134/2010 για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας όπως έχει αναδημοσιευτεί και τροποποιηθεί).

______

[1]Σύμφωνα με το άρθρο I4 άρθρο 2 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 119/2006 σχετικά με τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών κανονισμών από την ημερομηνία προσχώρησης της Ρουμανίας στην ΕΕ, το οποίο εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 191/2007, όπως έχει τροποποιηθεί, οι αιτήσεις που βασίζονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012, οι οποίες αφορούν την προσαρμογή μέτρου ή διαταγής που καθορίζεται με δικαστική απόφαση, συμβιβασμό που έχει εγκριθεί ή συναφθεί, ή δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί επισήμως ή καταχωριστεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, μπορούν να κατατεθούν σε υποθέσεις που έχουν ως αντικείμενο την άρνηση αναγνώρισης, την έκδοση απόφασης που να ορίζει ότι δεν συντρέχουν λόγοι για άρνηση αναγνώρισης ή την άρνηση κήρυξης εκτελεστότητας, ή αυτοτελώς. Οι αιτήσεις για την προσαρμογή ενός μέτρου ή μιας διαταγής που υποβάλλονται αυτοτελώς υπάγονται στην αρμοδιότητα των πρωτοδικείων.

Άρθρο 75 στοιχείο β) – Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων στα οποία πρέπει να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης που εκδίδεται σχετικά με αίτηση για άρνηση εκτέλεσης δυνάμει του άρθρου 49 παράγραφος 2

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

─ Στη Ρουμανία, το εφετείο (Curtea de apel).

Άρθρο 75 στοιχείο γ) – Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων στα οποία μπορεί να ασκηθεί οποιοδήποτε περαιτέρω ένδικο μέσο δυνάμει του άρθρου 50

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

─ Στη Ρουμανία, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Άρθρο 75 στοιχείο δ) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των βεβαιώσεων που αφορούν δικαστικές αποφάσεις, δημόσια έγγραφα και δικαστικούς συμβιβασμούς

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Κανόνες περί δικαιοδοσίας των άρθρων 5 παράγραφος 2 και 6 παράγραφος 2 του κανονισμού

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

─ Στη Ρουμανία: Τα άρθρα 1066 έως 1082 υπό τον Τίτλο Ι «Διεθνής δικαιοδοσία των ρουμανικών δικαστηρίων» του Βιβλίου VII «Διεθνής πολιτική δικονομία» του νόμου αριθ. 134/2010 περί του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Κανόνες σχετικά με την ανακοίνωση δίκης προς τρίτον που αναφέρεται στο άρθρο 65 του κανονισμού

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 69 του κανονισμού

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
 • Η συνθήκη μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ρουμανίας για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στη Σόφια, στις 3 Δεκεμβρίου 1958·
 • η συνθήκη μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στο Βουκουρέστι, στις 11 Ιουλίου 1994·
 • η σύμβαση μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και του Βασιλείου της Ελλάδος για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στο Βουκουρέστι, στις 19 Οκτωβρίου 1972·
 • η σύμβαση μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στο Βουκουρέστι, στις 11 Νοεμβρίου 1972·
 • η σύμβαση μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 5 Νοεμβρίου 1974·
 • η συνθήκη μεταξύ της Ρουμανίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας περί δικαστικής συνδρομής και έννομων σχέσεων σε αστικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στο Βουκουρέστι, στις 15 Μαΐου 1999·
 • η συνθήκη μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (που εφαρμόζεται σύμφωνα με τη δήλωση διαδοχής που έχει συμφωνηθεί με τη Σλοβενία και την Κροατία) για τη δικαστική συνδρομή, η οποία υπογράφηκε στο Βελιγράδι, στις 18 Οκτωβρίου 1960·
 • η συνθήκη μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας (που εφαρμόζεται σύμφωνα με τη δήλωση διαδοχής που έχει συμφωνηθεί με τη Σλοβακία) για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στην Πράγα, στις 25 Οκτωβρίου 1958·
 • η σύμβαση μεταξύ της Ρουμανίας και του Βασιλείου της Ισπανίας περί δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στο Βουκουρέστι, στις 17 Νοεμβρίου 1997·
 • η συνθήκη μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στο Βουκουρέστι, στις 7 Οκτωβρίου 1958·
 • η σύμβαση μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για τη δικαστική συνδρομή σε θέματα αστικού και οικογενειακού δικαίου και περί ισχύος και επιδόσεως εγγράφων, και το προσαρτημένο πρωτόκολλό της, που υπογράφηκε στη Βιέννη, στις 17 Νοεμβρίου 1965.
Τελευταία επικαιροποίηση: 14/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.