Ümbersõnastatud Brüsseli I määrus

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Brussels I recast


*kohustuslikud andmed

Artikli 65 lõige 3 – Teave selle kohta, kuidas teha siseriikliku õiguse kohaselt kindlaks määruse artikli 65 lõikes 2 nimetatud kohtuotsuste mõju

Ei kohaldata.

Artikkel 74 – Täitmist käsitlevate siseriiklike eeskirjade ja menetluste kirjeldus

Vt Luksemburgi teabeleht „Kohtulahendi täitmisele pööramine – Luksemburg“,

mille õigusalase koostöö võrgustik on avaldanud Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.

Artikli 75 punkt a – Nende kohtute nimed ja kontaktandmed, kellele tuleb esitada taotlus artikli 36 lõike 2, artikli 45 lõike 4 ja artikli 47 lõike 1 kohaselt

Kohtuotsuse täitmisest keeldumise taotlust, kohtuotsuse tunnustamise taotlust ja kohtuotsuse tunnustamisest keeldumise taotlust on pädev lahendama ajutisi meetmeid kohaldav piirkondliku kohtu esimees:

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81-2625

Faks: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: (+352) 80 32 14 -1

Faks: (+352) 80 71 19

Artikli 75 punkt b – Nende kohtute nimed ja kontaktandmed, kellele tuleb esitada kohtuotsuse täitmisest keeldumise taotluse kohta tehtud otsuse edasikaebus artikli 49 lõike 2 kohaselt

Cour d’appel siégeant comme en matière de référé (ajutisi meetmeid kohaldav apellatsioonikohus):

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81-1

Faks: (+352) 47 59 81-2396

Artikli 75 punkt c – Nende kohtute nimed ja kontaktandmed, kellele tuleb esitada edasikaebused artikli 50 kohaselt

Cour de cassation (kassatsioonikohus):

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon:(+352) 47 59 81-2369/2373

Faks: (+352) 47 59 81-2773

Artikli 75 punkt d – Keeled, mida aktsepteeritakse kohtuotsuseid käsitlevate tunnistuste, ametlike dokumentide ja kohtulike kokkulepete tõlkimiseks

Luksemburg aktsepteerib prantsuse ja saksa keelt.

Artikli 76 lõike 1 punkt a – Määruse artikli 5 lõikes 2 ja artikli 6 lõikes 2 osutatud kohtualluvuse eeskirjad

Tsiviilseadustiku (Code civil) artiklid 14 ja 15

Artikli 76 lõike 1 punkt b – Määruse artiklis 65 osutatud sätted kolmanda isiku kaasamise kohta

Ei kohaldata

Artikli 76 lõike 1 punkt c – Määruse artiklis 69 osutatud konventsioonid

  • 29. juulil 1971 Luxembourgis allakirjutatud Luksemburgi ja Austria vaheline konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud kohtuotsuste ja ametlike dokumentide tunnustamise ja täitmise kohta
  • 24. novembril 1961 Brüsselis allakirjutatud Belgia, Madalmaade ja Luksemburgi leping kohtualluvuse, pankrottide ning kohtuotsuste, vahekohtuotsuste ja ametlike dokumentide kehtivuse ja täitmise kohta, tingimusel et see kehtib
Viimati uuendatud: 07/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.