Uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

65 artiklan 3 kohta – Tiedot siitä, miten asetuksen 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuomioiden oikeusvaikutukset määritetään kansallisen lain mukaisesti

Ei sovelleta.

74 artikla - Kuvaus kansallisista täytäntöönpanosäännöistä ja -menettelyistä

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asetuksen (EU) N:o 1215/2012 mukaisesta suorasta täytäntöönpanosta säädetään siviiliprosessilain 622a pykälässä:

”622A § (uusi; Bulgarian virallinen lehti nro 50/ 2015)

(1) Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu tuomio on täytäntöönpanokelpoinen ilman täytäntöönpanomääräystä.

(2) Ulosottomies toimittaa täytäntöönpanon asianomaisen osapuolen pyynnöstä toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun tuomion jäljennöksen ja asetuksen (EU) N:o 1215/2012 53 artiklan mukaisesti annetun todistuksen perusteella. Tuomion jäljennöksen on oltava asianomaisen tuomioistuimen oikeaksi todistama.

(3) Jos ulosottomies toteaa, että toimenpidettä tai määräystä ei voida panna täytäntöön tässä laissa vahvistettujen vaatimusten ja menettelyjen mukaisesti, hän määrää jostakin toisesta täytäntöönpanotavasta.

(4) Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu tuomio, jossa määrätään väliaikaisesta toimenpiteestä, turvaamistoimet mukaan luettuina, pannaan täytäntöön 1 ja 2 momentin mukaisesti. Jos toimenpide on määrätty varaamatta vastaajalle tilaisuutta vastata asiassa, on toimitettava myös todiste tuomion tiedoksi antamisesta.

(5) Aloittaessaan täytäntöönpanon ulosottomies antaa 2 momentissa tarkoitetun todistuksen jäljennöksen tiedoksi velalliselle ja kehottaa tätä noudattamaan tuomiota vapaaehtoisesti. Todistuksen ohella toimitetaan jäljennös toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetusta tuomiosta, mikäli tuomiota ei ole aiemmin annettu tiedoksi velalliselle.

(6) Velallinen voi kuukauden kuluessa tiedoksiannosta tehdä hakemuksen täytäntöönpanon epäämisestä. Jos tuomiosta on toimitettava käännös, määräaikaa pidennetään siihen asti, kun käännös on toimitettu velalliselle.

(7) Osapuolet voivat hakea 436 §:ssä tarkoitettua toimenpiteen tai määräyksen mukauttamista.”

Sellaisiin täytäntöönpanomenettelyä koskeviin kysymyksiin, joista ei säädetä asetuksessa (EU) N:o 1215/2012, sovelletaan siviiliprosessilain viidennen osan ”Täytäntöönpanomenettely” yleisiä säännöksiä.

75 artiklan a alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille 36 artiklan 2 kohdan, 45 artiklan 4 kohdan ja 47 artiklan 1 kohdan mukaiset hakemukset on toimitettava

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asetuksen 36 artiklan 2 kohdassa tai 45 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu hakemus toimitetaan sen paikkakunnan maakuntatuomioistuimelle (okrazhen sad), jossa vastaajalla on vakituinen osoite tai kotipaikka tai, jos vastaajalla ei ole vakituista osoitetta tai kotipaikkaa Bulgariassa, asianosaisen vakituisen osoitteen tai kotipaikan mukaan määräytyvälle maakuntatuomioistuimelle. Jos myöskään asianosaisella ei ole vakituista osoitetta tai kotipaikkaa Bulgarian tasavallan alueella, hakemus osoitetaan Sofian kaupungin tuomioistuimelle (Sofiyski gradski sad) (siviiliprosessilain 622 §).

Asetuksen 47 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus on toimitettava sen paikkakunnan maakuntatuomioistuimelle, jossa velallisella on vakituinen osoite tai kotipaikka tai jossa täytäntöönpanon on tarkoitus tapahtua (siviiliprosessilain 622b §).

75 artiklan b alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettua päätöstä koskeva muutoksenhaku on osoitettava 49 artiklan 2 kohdan nojalla

Bulgariassa Sofian muutoksenhakutuomioistuin. Muutosta on haettava siltä maakuntatuomioistuimelta, joka antoi päätöksen täytäntöönpanon epäämisestä tai päätöksen, jossa todettiin, ettei ole olemassa perusteita evätä tuomioin tunnustamista.

75 artiklan c alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille mahdollinen jatkomuutoksenhaku on osoitettava 50 artiklan nojalla

Sofian muutoksenhakutuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta kassaatiotuomioistuimesta (siviiliprosessilain 623 §:n 6 momentti).

75 artiklan d alakohta – Hyväksytyt kielet tuomioita, virallisia asiakirjoja ja tuomioistuimessa tehtyä sovintoa koskevien todistusten käännöksiä varten

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ei sovelleta.

76 artiklan 1 kohdan a alakohta – Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimen toimivaltaa koskevat säännöt

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Bulgarialaisilla tuomioistuimilla ja muilla viranomaisilla on kansainvälinen toimivalta silloin kun joko kantaja tai vastaaja on Bulgarian kansalainen tai oikeushenkilö, jolla on kotipaikka Bulgarian tasavallassa (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 4 §:n 1 ja 2 momentti).

76 artiklan 1 kohdan b alakohta – Asetuksen 65 artiklassa tarkoitetut oikeudenkäynnistä kolmannelle tehtävää ilmoitusta koskevat säännöt

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ei sovelleta.

76 artiklan 1 kohdan c alakohta – Asetuksen 69 artiklassa tarkoitetut yleissopimukset

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
 • Bulgarian ja Belgian sopimus tietyistä oikeudellisista asioista, allekirjoitettu Sofiassa 2 päivänä heinäkuuta 1930
 • Bulgarian kansantasavallan ja Jugoslavian federatiivisen kansantasavallan sopimus keskinäisestä oikeusavusta, allekirjoitettu Sofiassa 23 päivänä maaliskuuta 1956, edelleen voimassa Bulgarian ja Slovenian sekä Bulgarian ja Kroatian välillä
 • Bulgarian kansantasavallan ja Romanian kansantasavallan sopimus oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Sofiassa 3 päivänä joulukuuta 1958
 • Bulgarian kansantasavallan ja Puolan kansantasavallan sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Varsovassa 4 päivänä joulukuuta 1961
 • Bulgarian kansantasavallan ja Unkarin kansantasavallan sopimus oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Sofiassa 16 päivänä toukokuuta 1966
 • Bulgarian kansantasavallan ja Kreikan tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Ateenassa 10 päivänä huhtikuuta 1976
 • Bulgarian kansantasavallan ja Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteiden määrittelystä siviili-, perhe- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Sofiassa 25 päivänä marraskuuta 1976
 • Bulgarian kansantasavallan ja Kyproksen tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Nikosiassa 29 päivänä huhtikuuta 1983
 • Bulgarian kansantasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen sopimus keskinäisestä oikeusavusta siviiliasioissa, allekirjoitettu Sofiassa 18 päivänä tammikuuta 1989
 • Bulgarian kansantasavallan ja Italian tasavallan sopimus oikeusavusta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta siviiliasioissa, allekirjoitettu Roomassa 18 päivänä toukokuuta 1990
 • Bulgarian tasavallan ja Espanjan kuningaskunnan sopimus keskinäisestä oikeusavusta siviiliasioissa, allekirjoitettu Sofiassa 23 päivänä toukokuuta 1993
 • Bulgarian kansantasavallan ja Itävallan tasavallan sopimus oikeusavusta siviiliasioissa ja asiakirjoista, allekirjoitettu Sofiassa 20 päivänä lokakuuta 1967.
Päivitetty viimeksi: 26/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.