Uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Tšekki

Brussels I recast


*pakollinen kenttä

65 artiklan 3 kohta – Tiedot siitä, miten asetuksen 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuomioiden oikeusvaikutukset määritetään kansallisen lain mukaisesti

Ei sovelleta.

74 artikla - Kuvaus kansallisista täytäntöönpanosäännöistä ja -menettelyistä

Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Tietoja ei ole saatavilla

75 artiklan a alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille 36 artiklan 2 kohdan, 45 artiklan 4 kohdan ja 47 artiklan 1 kohdan mukaiset hakemukset on toimitettava

Asiallinen toimivalta on piirituomioistuimilla (okresní soud).

Alueellisesti toimivaltainen piirituomioistuin määräytyy seuraavasti:

 1. Jos on jo määrätty päätöksen täytäntöönpanosta tuomioistuimen kautta, alueellinen toimivalta on sillä tuomioistuimella, joka antoi määräyksen ja joka panee päätöksen täytäntöön. Tuomioistuimen kautta tapahtuvaa täytäntöönpanoa koskevat kansallisen lainsäädännön säännökset sisältyvät siviiliprosessilakiin nro 99/1963 (252 §).
 2. Jos on jo määrätty ulosotosta, alueellinen toimivalta on tuomioistuimella, joka antoi ulosottomääräyksen (eli se on täytäntöönpanotuomioistuin (exekuční soud)). Täytäntöönpanotuomioistuimen määrittämistä koskevat säännöt on vahvistettu tuomioistuimen valtuuttamia ulosottomiehiä ja ulosottoa koskevassa laissa 120/2001 (ulosottosäännöt) (45 §).
 3. Tapauksissa, joissa päätöksen täytäntöönpanosta tuomioistuimen kautta tai ulosotosta ei ole määrätty, menettelyssä toimivaltainen tuomioistuin on se tuomioistuin, joka olisi toimivaltainen panemaan päätöksen täytäntöön (ks. kohta 1 edellä) tai joka olisi täytäntöönpanotuomioistuin (ks. kohta 2 edellä).

Luettelo kaikista piirituomioistuimista ajantasaisine yhteystietoineen on saatavilla Tšekin oikeusministeriön verkkosivuilla.

75 artiklan b alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettua päätöstä koskeva muutoksenhaku on osoitettava 49 artiklan 2 kohdan nojalla

Muutosta on haettava siltä tuomioistuimelta, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee (Tuomioistuin siirtää muutoksenhaun käsiteltäväksi toimivaltaiselle muutoksenhakutuomioistuimelle).

Asiallinen toimivalta muutoksenhakumenettelyissä on alueoikeuksilla (krajský soud). Alueellinen toimivalta on sillä alueoikeudella, jonka lainkäyttöalueella sijaitseva piirituomioistuin teki ensimmäisenä oikeusasteena päätöksen täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta (tai tunnustamista tai siitä kieltäytymistä koskevasta menettelystä).

75 artiklan c alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille mahdollinen jatkomuutoksenhaku on osoitettava 50 artiklan nojalla

Käytössä on vain seuraavat ylimääräiset muutoksenhakukeinot:

 • kumoamiskanne (žaloba pro zmatečnost) (ks. siviiliprosessilaki 99/1963, 229 § ja sitä seuraavat pykälät),
 • uudelleenkäsittely (žaloba na obnovu řízení) (ks. siviiliprosessilaki 99/1963, 228 § ja sitä seuraavat pykälät),
 • ylimääräinen muutoksenhaku (dovolání) (ks. siviiliprosessilaki 99/1963, 236 § ja sitä seuraavat pykälät).

Kaikki edellä mainitut ylimääräiset muutoksenhaut tehdään sille tuomioistuimelle, joka teki ensimmäisenä oikeusasteena päätöksen täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta (tai tunnustamista tai siitä kieltäytymistä koskevasta menettelystä).

Jos kyseessä oleva ylimääräinen muutoksenhakukeino on dovolání, menettelyssä toimivaltainen tuomioistuin on korkein oikeus (Nejvyšší soud). Uudelleenkäsittelyyn toimivaltainen tuomioistuin on se tuomioistuin, joka teki päätöksen ensimmäisenä oikeusasteena. Jos kyse on kumoamiskanteesta, toimivalta on joissain tapauksissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella ja muissa tapauksissa muutoksenhakutuomioistuimella (ks. siviiliprosessilaki 99/1963, 235 a §).

75 artiklan d alakohta – Hyväksytyt kielet tuomioita, virallisia asiakirjoja ja tuomioistuimessa tehtyä sovintoa koskevien todistusten käännöksiä varten

Slovakki.

76 artiklan 1 kohdan a alakohta – Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimen toimivaltaa koskevat säännöt

Laki N:o 91/2012 kansainvälisestä yksityisoikeudesta, erityisesti sen 6 §.

76 artiklan 1 kohdan b alakohta – Asetuksen 65 artiklassa tarkoitetut oikeudenkäynnistä kolmannelle tehtävää ilmoitusta koskevat säännöt

Ei sovelleta.

76 artiklan 1 kohdan c alakohta – Asetuksen 69 artiklassa tarkoitetut yleissopimukset

 • Bulgarian kansantasavallan ja Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteiden määrittelystä siviili-, perhe- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Sofiassa 25. marraskuuta 1976,
 • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Kyproksen tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Nikosiassa 23. huhtikuuta 1982,
 • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Ateenassa 22. lokakuuta 1980,
 • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Espanjan kuningaskunnan sopimus oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviiliasioissa, allekirjoitettu Madridissa 4. toukokuuta 1987,
 • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen sopimus oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili-, perhe- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Pariisissa 10. toukokuuta 1984,
 • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Unkarin kansantasavallan sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteiden määrittelystä siviili-, perhe- ja rikosoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Bratislavassa 28. maaliskuuta 1989,
 • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Italian tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Prahassa 6. joulukuuta 1985,
 • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Puolan kansantasavallan sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteiden määrittelystä siviili-, perhe-, työ- ja rikosoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Varsovassa 21 päivänä joulukuuta 1987, sellaisena kuin se on muutettuna Tšekin tasavallan ja Puolan tasavallan välisellä sopimuksella, allekirjoitettu Mojmírovcessa 30. lokakuuta 2003,
 • Tšekkoslovakian tasavallan ja Portugalin sopimus tuomioistuinten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Lissabonissa 23. marraskuuta 1927,
 • Tšekin tasavallan ja Romanian sopimus oikeusavusta siviiliasioissa, allekirjoitettu Bukarestissa 11. heinäkuuta 1994,
 • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan sopimus oikeussuhteiden määrittelystä siviili-, perhe- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Belgradissa 20. tammikuuta 1964,
 • Tšekin tasavallan ja Slovakian tasavallan sopimus tuomiovaltaa käyttävien elinten antamasta oikeusavusta ja tiettyjen oikeussuhteiden määrittelystä siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Prahassa 29. lokakuuta 1992.
Päivitetty viimeksi: 19/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.