Uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ranska

Brussels I recast


*pakollinen kenttä

65 artiklan 3 kohta – Tiedot siitä, miten asetuksen 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuomioiden oikeusvaikutukset määritetään kansallisen lain mukaisesti

Ei sovelleta

74 artikla - Kuvaus kansallisista täytäntöönpanosäännöistä ja -menettelyistä

Ks. sivu ”tuomion täytäntöönpano”.

75 artiklan a alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille 36 artiklan 2 kohdan, 45 artiklan 4 kohdan ja 47 artiklan 1 kohdan mukaiset hakemukset on toimitettava

alioikeuden täytäntöönpanotuomari, kun on kyse täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta, sillä tällainen hakemus voidaan esittää ainoastaan pakkotäytäntöönpanon riitauttamisen yhteydessä;

alioikeus (tribunal judiciaire), kun pääasiassa on kyse 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta hakemuksesta, joka koskee päätöstä siitä, että perusteita tunnustamisesta kieltäytymiselle ei ole, tai tunnustamisesta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta (45 artikla)

75 artiklan b alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettua päätöstä koskeva muutoksenhaku on osoitettava 49 artiklan 2 kohdan nojalla

- Ranskassa muutoksenhakutuomioistuin (Cour d’appel). Alueellisesti toimivaltainen muutoksenhakutuomioistuin määräytyy päätöksen antaneen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan.

75 artiklan c alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille mahdollinen jatkomuutoksenhaku on osoitettava 50 artiklan nojalla

- Ranskassa kassaatiotuomioistuin (Cour de cassation)

75 artiklan d alakohta – Hyväksytyt kielet tuomioita, virallisia asiakirjoja ja tuomioistuimessa tehtyä sovintoa koskevien todistusten käännöksiä varten

Ei sovelleta

76 artiklan 1 kohdan a alakohta – Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimen toimivaltaa koskevat säännöt

- Ranskassa siviililain 14 ja 15 §

76 artiklan 1 kohdan b alakohta – Asetuksen 65 artiklassa tarkoitetut oikeudenkäynnistä kolmannelle tehtävää ilmoitusta koskevat säännöt

Ei sovelleta

76 artiklan 1 kohdan c alakohta – Asetuksen 69 artiklassa tarkoitetut yleissopimukset

  • Belgian ja Ranskan sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden, välitystuomioiden ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Pariisissa 8 päivänä heinäkuuta 1989,
  • Bulgarian kansantasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen sopimus keskinäisestä oikeusavusta siviilioikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Sofiassa 18 päivänä tammikuuta 1989,
  • Ranskan tasavallan hallituksen ja Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan hallituksen sopimus oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili-, perhe- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Pariisissa 10 päivänä toukokuuta 1984,
  • Ranskan ja Espanjan sopimus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden, välitystuomioiden ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Pariisissa 28 päivänä toukokuuta 1969,
  • sopimus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden, välitystuomioiden ja virallisten asiakirjojen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan, Pariisissa 28 päivänä toukokuuta 1969 allekirjoitetun Ranskan ja Espanjan sopimuksen 2 ja 17 artiklan tulkinnasta, tehty noottien vaihdolla 25 päivänä helmikuuta 1974,
  • Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen sopimus tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, allekirjoitettu Pariisissa 18 päivänä toukokuuta 1971,
  • Unkarin kansantasavallan ja Ranskan tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja perheoikeuden alalla sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja oikeusavusta rikosoikeudellisissa asioissa sekä rikoksentekijän luovuttamisesta, allekirjoitettu Budapestissa 31 päivänä heinäkuuta 1980,
  • Ranskan ja Italian sopimus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Roomassa 3 päivänä kesäkuuta 1930,
  • Ranskan ja Itävallan sopimus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden ja virallisten asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Wienissä 15 päivänä heinäkuuta 1966,
  • Romanian sosialistisen tasavallan ja Ranskan tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Pariisissa 5 päivänä marraskuuta 1974.
Päivitetty viimeksi: 10/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.