Uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Saksa

Brussels I recast


*pakollinen kenttä

65 artiklan 3 kohta – Tiedot siitä, miten asetuksen 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuomioiden oikeusvaikutukset määritetään kansallisen lain mukaisesti

1. Mitkä ovat oikeudenkäynnistä kolmannelle tehtävän ilmoituksen keskeiset piirteet?

Oikeudenkäynnistä kolmannelle tehtävällä ilmoituksella kolmannelle ilmoitetaan virallisesti vireillä olevasta oikeudenkäynnistä (Vorprozess). Ilmoitus toimitetaan kirjallisessa muodossa tuomioistuimelle, joka antaa sen virallisesti tiedoksi ilmoituksen vastaanottajalle. Kolmas voi vapaasti päättää, osallistuuko hän riita-asiaan vai ei. Vaikka hän osallistuisi, hänestä ei tule asianosaista vaan väliintulija, jonka lausumat ja toiminta eivät saa olla ristiriidassa varsinaisen asianosaisen lausumien ja toiminnan kanssa. Väliintulijaa ei voida tuomita maksamaan oikeudenkäyntikuluja.

2. Mitkä ovat tuomioiden tärkeimmät oikeusvaikutukset henkilöihin, jotka ovat saaneet kolmannelle tehtävän ilmoituksen vireillä olevasta oikeudenkäyntimenettelystä?

Lähtökohtana on, että oikeudenkäynnin asianosainen pelkää epäsuotuisaa lopputulosta mutta voi toisaalta odottaa voivansa vaatia kolmannelta takausta tai vahingonkorvausta. Oikeudenkäynnistä kolmannelle ilmoituksen tekevän asianosaisen intressinä on siis joko oikeudenkäynnin voittaminen (jossa väliintulijan osallistuminen voi auttaa) tai (siinä tapauksessa, että hän häviää oikeudenkäynnin) vapautuminen korvausvaatimuksista kolmatta vastaan käytävässä jatko-oikeudenkäynnissä.

Jos kolmas osallistuu oikeudenkäyntiin, hänen on hyväksyttävä riita-asian senhetkinen tilanne. Hän voi esittää perusteita ja toteuttaa oikeudenkäyntitoimia, kunhan ne eivät ole ristiriidassa varsinaisen asianosaisen toimien kanssa. Jos kolmas torjuu osallistumisen tai ei ilmoita itsestään, riita-asian käsittely jatkuu ilman kolmatta. Oikeudenkäynnistä kolmannelle tehdyn ilmoituksen vuoksi kolmas ei voi ilmoituksen tekijän häntä vastaan vireille panemassa jatko-oikeudenkäynnissä vedota siihen, että aiempi prosessi olisi ratkaistu virheellisesti. Tämä tarkoittaa, että jatko-oikeudenkäynnissä otetaan huomioon ilmoituksen tekijälle edullinen aiemman oikeudenkäynnin tulos.

3. Ilmoitus oikeudenkäynnistä kolmannelle ei vaikuta millään tavalla oikeudenkäynnin oikeudelliseen ratkaisuun.

4. Aiemman oikeudenkäynnin tulosta ei oteta huomioon, jos väliintulija ei ole voinut käyttää syytös- ja puolustuskeinoja riita-asian siinä vaiheessa, kun hän osallistui oikeudenkäyntiin, tai varsinaisen asianosaisen lausumien ja tekojen vuoksi.

5. Ilmoituksella oikeudenkäynnistä kolmannelle on sama vaikutus siitä riippumatta, osallistuuko kolmas oikeudenkäyntiin vai ei.

6. Ilmoitus oikeudenkäynnistä kolmannelle ei vaikuta kolmannen ja ilmoituksen tehneen asianosaisen suhteeseen, ellei kolmas asetu tukemaan vastapuolta.

75 artiklan a alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille 36 artiklan 2 kohdan, 45 artiklan 4 kohdan ja 47 artiklan 1 kohdan mukaiset hakemukset on toimitettava

– Saksassa: osavaltion alioikeus (’Landgericht’).

75 artiklan b alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettua päätöstä koskeva muutoksenhaku on osoitettava 49 artiklan 2 kohdan nojalla

– Saksassa: osavaltion ylioikeus (’Oberlandesgericht’).

75 artiklan c alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille mahdollinen jatkomuutoksenhaku on osoitettava 50 artiklan nojalla

– Saksassa: liittovaltion korkein oikeus (’Bundesgerichtshof’).

75 artiklan d alakohta – Hyväksytyt kielet tuomioita, virallisia asiakirjoja ja tuomioistuimessa tehtyä sovintoa koskevien todistusten käännöksiä varten

Ei sovelleta.

76 artiklan 1 kohdan a alakohta – Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimen toimivaltaa koskevat säännöt

– Saksassa: siviiliprosessilain 23 §.

76 artiklan 1 kohdan b alakohta – Asetuksen 65 artiklassa tarkoitetut oikeudenkäynnistä kolmannelle tehtävää ilmoitusta koskevat säännöt

– Saksassa: siviiliprosessilain 68 ja 72–74 §.

76 artiklan 1 kohdan c alakohta – Asetuksen 69 artiklassa tarkoitetut yleissopimukset

  • Saksan ja Italian sopimus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Roomassa 9 päivänä maaliskuuta 1936,
  • Saksan ja Belgian sopimus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden, välitystuomioiden ja virallisten asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Bonnissa 30 päivänä kesäkuuta 1958,
  • Saksan ja Itävallan sopimus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden, tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen ja virallisten asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Wienissä 6 päivänä kesäkuuta 1959,
  • Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan sopimus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Bonnissa 14 päivänä heinäkuuta 1960,
  • Alankomaiden ja Saksan sopimus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden ja muiden täytäntöönpanokelpoisten asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Haagissa 30 päivänä elokuuta 1962,
  • Kreikan kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan sopimus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden, sovintojen ja virallisten asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Ateenassa 4 päivänä marraskuuta 1961,
  • Espanjan ja Saksan liittotasavallan sopimus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden, tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen ja täytäntöönpanokelpoisten virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, allekirjoitettu Bonnissa 14 päivänä marraskuuta 1983.
Päivitetty viimeksi: 30/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.