Uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Brussels I recast


*pakollinen kenttä

65 artiklan 3 kohta – Tiedot siitä, miten asetuksen 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuomioiden oikeusvaikutukset määritetään kansallisen lain mukaisesti

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ei sovelleta

74 artikla - Kuvaus kansallisista täytäntöönpanosäännöistä ja -menettelyistä

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

Suoran täytäntöönpanon muotoja ovat ne, jotka liittyvät täytäntöönpanoperusteessa vahvistettuun velvoitteen kohteeseen eli irtaimen tai kiinteän omaisuuden takavarikointiin ja toimintaa (tai toimimatta jättämistä) koskevan velvoitteen täytäntöönpanoon. Toimintavelvoitteiden täytäntöönpanon osalta laissa erotetaan toisistaan velvoite, jonka voi täyttää myös muu henkilö/yhteisö kuin velallinen, ja intuit personae -velvoite.

Välillisellä täytäntöönpanolla tarkoitetaan täytäntöönpanoperusteen kohteena olevan rahasumman hankkimista velallisen omaisuuden pakkomyynnin avulla (rahasummien ulosmittaus tai takavarikko, jota seuraa omaisuuden myynti).

Velvoitteita, jotka pannaan täytäntöön, ovat esimerkiksi rahalliset velvoitteet, omaisuuden luovuttaminen tai sen käytön luovuttaminen, rakennuksen purkaminen, viljelystä luopuminen ja rakennustöiden lopettaminen.

Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Tuomioistuimen tuomioiden ja muiden täytäntöönpanokelpoisten asiakirjojen täytäntöönpanosta vastaa siinä muutoksenhakutuomioistuimessa toimiva ulosottomies, jonka tuomiopiirissä kiinteä omaisuus sijaitsee (kiinteän omaisuuden takavarikointi) tai velallisen kotipaikka tai omaisuus sijaitsee (irtaimen omaisuuden takavarikointi).

Ulosmittauksen suorittaa velkojan hakemuksesta ulosottomies, jonka toimisto sijaitsee sen muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiirissä, joka kattaa takavarikoitavan velallisen tai kolmannen osapuolen kotipaikan tai, jos kyseessä on pankkitalletusten takavarikointi, kyseisen luottolaitoksen sääntömääräisen kotipaikan.

Täytäntöönpaneva tuomioistuin on se alueellinen tuomioistuin (judecătoria), jonka tuomiopiirissä velallisen kotipaikka sijaitsee. Täytäntöönpaneva tuomioistuin käsittelee täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset, täytäntöönpanoa vastustavat hakemukset jne.

Edellytykset täytäntöönpanoperusteen tai täytäntöönpanokelpoisen tuomion antamiselle

Täytäntöönpano edellyttää tuomioistuimen päätöstä (lainvoimainen tuomio, väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoinen päätös) tai muuta kirjallista asiakirjaa (esim. notaarin vahvistama virallinen asiakirja, velkavakuus, välitystuomio).

Saatuaan velkojan jättämän täytäntöönpanohakemuksen ulosottomies rekisteröi sen ja voi antaa täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan päätöksen kutsumatta asianosaisia kuultavaksi. Päätös annetaan tiedoksi velkojalle. Jos hakemus hylätään, velkoja voi tehdä valituksen täytäntöönpanevalle tuomioistuimelle 15 päivän kuluessa tiedoksiannosta.

Tämän jälkeen ulosottomies hakee täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tuomioistuimelta, jolle hän toimittaa velkojan pyynnön, täytäntöönpanoasiakirjan, päätöksen ja maksutositteen. Hakemuksesta tehdään päätös suljetuin ovin ilman, että asianosaisia kutsutaan kuultavaksi. Tuomioistuin voi hylätä hakemuksen esimerkiksi, jos se kuuluu toisen elimen toimivaltaan, tuomio ei ole täytäntöönpanokelpoinen, asiakirja ei täytä kaikkia muotovaatimuksia, saatava ei ole selvä, tarkasti rahassa määritelty ja erääntynyt, velallinen on vapautettu täytäntöönpanosta tai jos asiakirja sisältää säännöksiä, joita ei voida panna täytäntöön. Tuomioistuimen päätökseen, jolla pyyntö hyväksytään, ei voida hakea muutosta, mutta sitä voidaan tarkastella uudelleen, jos itse täytäntöönpano riitautetaan. Velkoja voi hakea muutosta tällaisen pyynnön hylkäävään päätökseen 15 päivän kuluessa sen tiedoksiannosta.

Kansallinen ulosottomiesten yhdistys (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) vahvistaa ja päivittää oikeusministerin hyväksynnällä palvelujen vähimmäismaksut.

Mikä tahansa menettely voidaan aloittaa, jos velallinen haastetaan oikeuteen.

Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

Täytäntöönpano voi koskea esimerkiksi velallisen tuloja, pankkitileillä olevia rahamääriä sekä irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Kun irtain omaisuus on tunnistettu, se ulosmitataan. Jos saatavaa ei makseta, ulosottomies myy takavarikoidut tavarat esimerkiksi julkisessa huutokaupassa tai suoramyynnissä.

Kaikki rahasummat, jotka kolmas osapuoli on velkaa velalliselle, voidaan ulosmitata. Kaikki ulosmitatut rahasummat ja varat jäädytetään siitä päivästä alkaen, jona ulosmittausmääräys on lähetetty ulosmittauksen kohteena olevalle kolmannelle osapuolelle. Ulosmittauksen kohteena oleva kolmas osapuoli ei suorita muita maksuja jäädyttämisen ja velvoitteiden täysimääräisen maksamisen välisenä aikana. Muussa tapauksessa asia voidaan saattaa täytäntöönpanevan tuomioistuimen ratkaistavaksi, jotta ulosmittaus voidaan vahvistaa. Lopullinen vahvistuspäätös merkitsee saatavan siirtoa, ja se on täytäntöönpanoperuste ulosmittauksen kohteena olevaa kolmatta osapuolta vastaan. Kun ulosmittaus on vahvistettu, ulosmittauksen kohteena olevan kolmannen osapuolen on annettava vakuus tai suoritettava maksu kyseisen määrän rajoissa. Jos näin ei tehdä, täytäntöönpano aloitetaan.

Kiinteää omaisuutta koskevan täytäntöönpanon tapauksessa edetään niin, että jos velallinen ei maksa velkaa, ulosottomies aloittaa myyntimenettelyn sen jälkeen, kun täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen on annettu tiedoksi ja merkitty kiinteistörekisteriin.

Sovellettava määräaika on kuusi kuukautta, jos velkoja on antanut tämän määräajan kulua täytäntöönpanotoimien toteuttamiselle asetetusta määräajasta ryhtymättä muihin perintätoimiin. Vanhentumisaika on kolme vuotta.

Mahdollisuus hakea muutosta tällaisen toimenpiteen hyväksymispäätökseen

Varsinaiseen täytäntöönpanoon voidaan hakea muutosta. Jos täytäntöönpano toteutetaan tuomioistuimen tuomion mukaisesti, velallinen ei voi kiistää sitä vetoamalla tosiseikkoihin tai oikeudellisiin syihin, jotka hän olisi voinut panna vireille ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tai muutoksenhakutuomioistuimessa.

Toimivaltainen tuomioistuin on täytäntöönpaneva tuomioistuin.

Muutosta voidaan hakea 15 päivän kuluessa päivästä, jona valittajalle on ilmoitettu täytäntöönpanoasiakirjasta, asianomaiselle osapuolelle on ilmoitettu ulosmittauksesta tai velalliselle on annettu tiedoksi haaste, tai jona hän on saanut tiedon ensimmäisestä täytäntöönpanoasiakirjasta.

Jos tuomioistuin hyväksyy muutoksenhaun, se kumoaa täytäntöönpanoperusteen, johon on haettu muutosta, ja määrää täytäntöönpanon tai täytäntöönpanoperusteen toteuttamisen lopetettavaksi. Jos valitus hylätään, valittaja voi joutua maksamaan korvauksen viivästyneestä täytäntöönpanosta aiheutuneista vahingoista.

Toimivaltainen viranomainen voi keskeyttää täytäntöönpanon asianomaisen osapuolen pyynnöstä ja vain kohtuullisin perustein siksi aikaa, kunnes täytäntöönpanoa koskevan muutoksenhaun tai muun sitä koskevan hakemuksen käsittely on päättynyt. Keskeytystä voi hakea täytäntöönpanoa koskevan muutoksenhaun yhteydessä tai erillisellä hakemuksella.

Muutoksenhakua koskevan päätöksen voi riitauttaa vain tekemällä valituksen.

Täytäntöönpanon rajoitukset, jotka liittyvät erityisesti velallisen suojaan tai määräaikoihin

Tietyt omaisuuserät ja kiinteistöt on vapautettu. Vapautettua irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi välttämättömät tavarat henkilökohtaiseen käyttöön, kotitalouden esineet, uskonnolliset esineet, vammaisille välttämättömät tai sairaiden hoitoon tarkoitetut tuotteet, kolmeksi kuukaudeksi tarvittavat elintarvikkeet, talvella kolmeksi kuukaudeksi tarvittava polttoaine, henkilökohtaiset kirjeet, valokuvat ja maalaukset.

Velallisen palkasta tai eläkkeestä ulosmitataan enintään puolet nettokuukausituloista, kun kyse on elatusvelvoitteista, ja enintään kolmasosa, kun kyse on muista velvoitteista.

Jos nämä tulot jäävät alle kansallisen vähimmäisnettopalkan, ulosmittaus voidaan tehdä vain siltä osin kuin se ylittää puolet vähimmäispalkasta.

Ulosmittaus ei koske esimerkiksi seuraavia tuloja: valtion etuudet ja lapsilisät, sairaan lapsen hoidosta maksettavat korvaukset, äitiysetuudet, kuolemantapauksen johdosta maksettavat etuudet, valtion opintoavustukset ja päivärahat.

Linkkejä

http://www.executori.ro/

http://www.just.ro/

75 artiklan a alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille 36 artiklan 2 kohdan, 45 artiklan 4 kohdan ja 47 artiklan 1 kohdan mukaiset hakemukset on toimitettava

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tunnustamisesta kieltäytymistä koskevat hakemukset, tunnustamisesta kieltäytymisen perusteettomuutta koskevan päätöksen tekemistä koskevat hakemukset ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta kieltäytymistä koskevat hakemukset kuuluvat tuomioistuinten toimivaltaan[1] (tiettyjen yhteisön asetusten täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä Romanian liityttyä Euroopan unioniin annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006, joka on hyväksytty lailla nro 191/2007, sellaisena kuin se on muutettuna, I4 §:n 1 momentti ja siviiliprosessilain 134/2010, sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna ja muutettuna, 95 §:n 1 momentti).

______

[1] Tiettyjen yhteisön asetusten täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä Romanian liityttyä Euroopan unioniin annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006, joka on hyväksytty lailla nro 191/2007, sellaisena kuin se on muutettuna, I4 §:n 2 momentin mukaan asetuksen (EU) N:o 1215/2012 54 artiklaan perustuvia hakemuksia, joissa viitataan toisessa EU:n jäsenvaltiossa annetussa tuomiossa, hyväksytyssä tai tehdyssä sovinnossa tai virallisesti laadituissa tai rekisteröidyissä todistusvoimaisissa asiakirjoissa esitetyn toimenpiteen tai määräyksen mukauttamiseen, voidaan jättää tapauksissa, joissa on kyse tunnustamisesta kieltäytymisestä, tunnustamisesta kieltäytymisen perusteettomuutta koskevasta päätöksestä tai täytäntöönpanosta kieltäytymisestä, tai erikseen. Erikseen jätetyt toimenpiteen tai määräyksen mukauttamista koskevat hakemukset kuuluvat alioikeuksien (tribunal) toimivaltaan.

75 artiklan b alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettua päätöstä koskeva muutoksenhaku on osoitettava 49 artiklan 2 kohdan nojalla

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

– Romaniassa: muutoksenhakutuomioistuin (Curtea de apel)

75 artiklan c alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille mahdollinen jatkomuutoksenhaku on osoitettava 50 artiklan nojalla

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

– Romaniassa: korkein oikeus (Înalta Curte de Casație și Justiție)

75 artiklan d alakohta – Hyväksytyt kielet tuomioita, virallisia asiakirjoja ja tuomioistuimessa tehtyä sovintoa koskevien todistusten käännöksiä varten

Ei sovelleta

76 artiklan 1 kohdan a alakohta – Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimen toimivaltaa koskevat säännöt

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

– Romaniassa: Siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 VII kirjan ”Kansainvälinen siviiliprosessi” I osaston ”Romanian tuomioistuinten kansainvälinen toimivalta” 1066–1082 §.

76 artiklan 1 kohdan b alakohta – Asetuksen 65 artiklassa tarkoitetut oikeudenkäynnistä kolmannelle tehtävää ilmoitusta koskevat säännöt

Ei sovelleta

76 artiklan 1 kohdan c alakohta – Asetuksen 69 artiklassa tarkoitetut yleissopimukset

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
 • Bulgarian kansantasavallan ja Romanian kansantasavallan sopimus oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Sofiassa 3. joulukuuta 1958
 • Tšekin tasavallan ja Romanian sopimus oikeusavusta siviiliasioissa, allekirjoitettu Bukarestissa 11. heinäkuuta 1994
 • Romanian sosialistisen tasavallan ja Kreikan kuningaskunnan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Bukarestissa 19. lokakuuta 1972
 • Romanian sosialistisen tasavallan ja Italian tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Bukarestissa 11. marraskuuta 1972
 • Romanian sosialistisen tasavallan ja Ranskan tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Pariisissa 5. marraskuuta 1974
 • Romanian ja Puolan tasavallan sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviiliasioissa, allekirjoitettu Bukarestissa 15. toukokuuta 1999
 • Romanian kansantasavallan ja Jugoslavian federatiivisen kansantasavallan sopimus oikeusavusta (Slovenia ja Kroatia ovat ilmoittaneet katsovansa sopimuksen sitovan itseään), allekirjoitettu Belgradissa 18. lokakuuta 1960
 • Romanian kansantasavallan ja Tšekin tasavallan sopimus (jonka Slovakia on ilmoittanut katsovansa sitovan itseään) oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Prahassa 25. lokakuuta 1958
 • Romanian ja Espanjan kuningaskunnan sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, allekirjoitettu Bukarestissa 17. marraskuuta 1997
 • Romanian kansantasavallan ja Unkarin kansantasavallan sopimus oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Bukarestissa 7. lokakuuta 1958
 • Romanian sosialistisen tasavallan ja Itävallan tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja perheoikeudellisissa asioissa sekä asiakirjojen pätevyydestä ja tiedoksiannosta sekä sen liitteenä oleva pöytäkirja, allekirjoitettu Wienissä 17. marraskuuta 1965.
Päivitetty viimeksi: 14/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.