Uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 1215/2012 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Yleisiä tietoja

Asetuksella (EU) N:o 1215/2012 pyritään helpottamaan oikeussuojan saatavuutta muun muassa antamalla säännöksiä tuomioistuinten toimivallasta ja jäsenvaltioissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden nopeasta ja yksinkertaisin menettelyin tapahtuvasta tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta.

Tämä asetus korvaa asetuksen (EY) N:o 44/2001 (eli Bryssel I -asetuksen), jota kuitenkin sovelletaan edelleen oikeudenkäynteihin, jotka pantiin vireille ennen kuin asetus (EU) N:o 1215/2012 tulee voimaan 10. tammikuuta 2015 (ks. asetuksen (EU) N:o 1215/2012 66 artikla).

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, myös Tanskassa, joka on vuonna 2005 tehnyt Euroopan yhteisön kanssa sopimuksen tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Tarvittavat lainsäädäntömuutokset tulivat Tanskassa voimaan jo 1. kesäkuuta 2013.

Asetuksessa määritetään, minkä jäsenvaltion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia ratkaisemaan siviili- ja kauppaoikeudelliset riita-asiat, joihin liittyy kansainvälisiä piirteitä.

Asetuksessa säädetään lisäksi, että jäsenvaltiossa annettu tuomio tunnustetaan muissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä.

Jossakin jäsenvaltiossa annettu tuomio, joka on täytäntöönpanokelpoinen kyseisessä jäsenvaltiossa, pannaan täytäntöön myös toisessa jäsenvaltiossa ilman, että sitä on tarpeen julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi.

Asetuksessa säädetään kahdesta lomakkeesta, joita käyttäen annetaan todistus tuomiosta ja todistus virallisesta asiakirjasta tai tuomioistuimessa tehdystä sovinnosta.

Asetuksen mukaisesti jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle toimivaltaiset tuomioistuimet, joille täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus on toimitettava, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä muutoksenhaut. Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Asetuksen 26 artiklan 2 kohdan mukaan tuomioistuimen on tietyissä tapauksissa, ennen kuin se toteaa olevansa toimivaltainen, varmistettava, että vastaajalle on annettu tietoa hänen oikeudestaan kiistää tuomioistuimen toimivalta sekä haasteeseen vastaamisen tai vastaamatta jättämisen seurauksista. Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) on laatinut tätä varten oheisen ei-sitovan vakiotekstin PDF (190 Kb) fi, jonka avulla tuomioistuin voi täyttää velvollisuutensa toimittaa vastaajalle asetuksen 26 artiklan 2 kohdassa vaaditut tiedot.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Hyödyllisiä linkkejä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, EUVL L 299, 16.11.2005.

EU-rahoitteisessa hankkeessa kehitetty täytäntöönpanoatlas sisältää tietoa täytäntöönpanomenettelyistä (menettelyistä, vaatimuksista, toimivallasta, kustannuksista ja aikatauluista) EU-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan täytäntöönpanojärjestelmissä.

Päivitetty viimeksi: 11/05/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.