Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Brussels I recast


*obvezan unos

Članak 65. stavak 3. – informacije o načinu utvrđivanja, u skladu s nacionalnim pravom, učinaka sudskih odluka iz članka 65. stavka 2. Uredbe

1. Kako se općenito može opisati „obavijest trećoj osobi”?

„Obavijest trećoj osobi” službena je obavijest o parnici u tijeku koju jedna od stranaka u postupku uručuje trećoj osobi koja do tog trenutka nije u nju bila uključena. Obavijest može uključivati zahtjev za sudjelovanje u parnici u svojstvu umješača. Podnositelj obavijesti sudu podnosi odgovarajući pisani dokument, koji potom sud službeno dostavlja trećoj osobi. Treća se osoba nije obvezna umiješati zbog obavijesti trećoj osobi, nego ima zakonito pravo odlučiti hoće li se priključiti postupku i ako da, kojoj će se stranci pridružiti. Treća osoba koja se priključi postupku ne postaje stranka u postupku, nego samo umješač, čije izjave i radnje ne smiju biti u suprotnosti s onima glavne stranke. Od umješača se ne može zahtijevati da snosi ikakve troškove. Međutim, ako glavna stranka dobije sudski spor, umješač ima pravo na to da mu suprotna stranka nadoknadi troškove.

Svatko kome je omogućeno da putem obavijesti trećoj osobi utječe na tijek postupka kao umješač može, čak i ako nije iskoristio tu mogućnost, temeljiti zahtjeve za naknadu štete na postupovnim pogreškama do kojih je došlo samo u pogledu dijela sudskog postupka koji je održan prije nego što se umiješao ili na materijalnim pitanjima, čiju pojavu nije mogao spriječiti čak ni u svojstvu umješača ili, ako se nije umiješao u postupak, čiju pojavu nije mogao spriječiti. Svojom potporom umješač može pridonijeti uspjehu stranke kojoj se pridružio u parnici i na taj način izbjeći da protiv njega bude pokrenut regresni postupak ili barem poboljšati svoj položaj u takvoj parnici.

2. Koji su glavni učinci sudskih odluka na osobe kojima je dostavljena takva obavijest?

Pretpostavlja se da jedna od stranaka u parnici koja je u tijeku opravdano strahuje od nepovoljnog ishoda, ali da i opravdano očekuje da će u slučaju nepovoljnog ishoda moći podnijeti tužbu protiv treće osobe. Stoga je u interesu stranke koja podnosi obavijest trećoj osobi da ne izgubi početnu parnicu (pri čemu može pomoći umješač) ili, ako je izgubi, da dobije naknadu štete u naknadnom sudskom postupku protiv treće osobe u kojem će biti odlučeno u njezinu korist.

Istodobno podnositelj obavijesti činom podnošenja obavijesti sprečava obaviještenu treću osobu da u naknadnom sudskom postupku protiv njega podnese zahtjeve za naknadu štete na temelju postupovnih pogrešaka: Treća osoba kojoj je uručena obavijest trećoj osobi i stoga omogućeno da utječe na ishod postupka može temeljiti zahtjeve za naknadu štete na postupovnim pogreškama do kojih je došlo samo u pogledu dijela sudskog postupka koji je održan prije nego što se umiješala ili na materijalnim pitanjima, čiju pojavu nije mogla spriječiti čak ni u svojstvu umješača. Umješač može iznositi argumente i podnositi postupovne dokumente pod uvjetom da time ne proturječi glavnoj stranci. U slučaju naknadnog spora između glavne stranke i umješača, učinci konačne sudske odluke u prethodnom postupku protežu se na umješača ili na one koji se, unatoč pozivu, nisu umiješali u postupak u smislu da te osobe, kao stranke u naknadnom sporu, ne smiju proturječiti ključnim elementima odluke donesene u početnoj parnici.

3. Obavijest trećoj osobi nema obvezujući učinak na odlučivanje o pravnim pitanjima u glavnom sporu.

4. Ishod početne parnice nije obvezujući ako je umješač bio onemogućen u iznošenju argumenata zbog stanja u kojem se nalazio spor u trenutku u kojem se umješač u njega uključio ili zbog izjava i radnji glavne stranke (na primjer, zbog toga što stranka nije pobijala određene činjenice ili tvrdnje).

5. Kao što je navedeno, učinci obavijesti trećoj osobi primjenjuju se bez obzira na to je li se treća osoba uključila u (glavni) postupak u svojstvu umješača.

6. Obavijest trećoj osobi nema učinka na odnos između treće osobe i protivnika stranke koja podnosi obavijest trećoj osobi, osim ako se treća osoba umiješa na strani protivnika.

Članak 74. — opis nacionalnih pravila i postupaka u vezi s izvršenjem

Potražite povezane informacije koje je dostavila Austrija, a koje se nalaze na europskom portalu e-pravosuđe pod odjeljcima „Pokretanje sudskog postupka”, „Izvršenje sudskih odluka” i „Postupci izvršenja presude” na ovoj URL adresi.

Članak 75. točka (a) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 36. stavku 2., članku 45. stavku 4. i članku 47. stavku 1. podnose zahtjevi

– u Austriji, okružni sud (Bezirksgericht) pred kojim se vodi postupak izvršenja. U slučaju zahtjeva za donošenje odluke o tome da ne postoje razlozi za nepriznavanje (članak 36. stavak 2.) i u slučaju zahtjeva za odbijanje priznavanja (članak 45.) nadležan je okružni sud prema mjestu boravišta ili sjedišta stranke koja je obvezana odlukom.

Članak 75. točka (b) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 49. stavku 2. podnosi pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja

– u Austriji, viši regionalni sud (Landesgericht) putem okružnog suda (Bezirksgericht) pred kojim se vodi postupak izvršenja.

Članak 75. točka (c) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 50. podnosi daljnji pravni lijek

– u Austriji, Vrhovni sud (Oberste Gerichtshof) putem okružnog suda (Bezirksgericht) pred kojim se vodi postupak izvršenja.

Članak 75. točka (d) — jezici prihvatljivi za prijevode potvrda koje se odnose na sudske odluke, vjerodostojne isprave i sudske nagodbe

Prihvaćen je jedino njemački jezik.

Članak 76. stavak 1. točka (a) — pravila o nadležnosti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Uredbe

– u Austriji: članak 99. Zakona o sudskoj nadležnosti (Jurisdiktionsnorm).

Članak 76. stavak 1. točka (b) — pravila o obavješćivanju trećih strana iz članka 65. Uredbe

– u Austriji: članak 21. Zakona o parničnom postupku (Zivilprozessordnung).

Članak 76. stavak 1. točka (c) — konvencije iz članka 69. Uredbe

 • Konvencija između Njemačke i Austrije o međusobnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka, nagodbi i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Beču 6. lipnja 1959.,
 • Sporazum između Narodne Republike Bugarske i Republike Austrije o pravnoj pomoći u građanskim stvarima i ispravama, potpisan u Sofiji 20. listopada 1967.,
 • Konvencija između Belgije i Austrije o međusobnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka, arbitražnih odluka i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Beču 16. lipnja 1959.,
 • Konvencija između Ujedinjene Kraljevine i Austrije o međusobnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Beču 14. srpnja 1961., s Protokolom kojim se izmjenjuje, potpisanim u Londonu 6. ožujka 1970.,
 • Konvencija između Nizozemske i Austrije o međusobnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Haagu 6. veljače 1963.,
 • Konvencija između Francuske i Austrije o priznavanju i izvršenju sudskih odluka i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Beču 15. srpnja 1966.,
 • Konvencija između Luksemburga i Austrije o priznavanju i izvršenju sudskih odluka i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Luxembourgu 29. srpnja 1971.,
 • Konvencija između Italije i Austrije o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, sudskih nagodbi i javnih isprava, potpisana u Rimu 16. studenoga 1971.,
 • Konvencija između Austrije i Švedske o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim stvarima, potpisana u Stockholmu 16. rujna 1982.,
 • Konvencija između Austrije i Španjolske o priznavanju i izvršenju sudskih odluka, nagodbi i izvršnih javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Beču 17. veljače 1984.,
 • Konvencija između Finske i Austrije o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim stvarima, potpisana u Beču 17. studenoga 1986.,
 • Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o uzajamnoj pravosudnoj suradnji, potpisan u Beču 16. prosinca 1954.,
 • Konvencija između Narodne Republike Poljske i Republike Austrije o uzajamnim odnosima u građanskim stvarima i o ispravama, potpisana u Beču 11. prosinca 1963.,
 • Konvencija između Socijalističke Republike Rumunjske i Republike Austrije o pravnoj pomoći u građanskom i obiteljskom pravu te o valjanosti i uručivanju pismena i njezin priloženi Protokol, potpisana u Beču 17. studenoga 1965.
Posljednji put ažurirano: 01/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.