Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Brussels I recast


*obvezan unos

Članak 65. stavak 3. – informacije o načinu utvrđivanja, u skladu s nacionalnim pravom, učinaka sudskih odluka iz članka 65. stavka 2. Uredbe

1) Kako se općenito može opisati obavijest trećoj osobi o postupku?

Prema estonskom postupovnom pravu treća osoba ima pravo sudjelovati u postupku bez obzira je li podnijela samostalni zahtjev. Ako je spor na sudu riješen na štetu jedne od stranaka u postupku, ta stranka može pokrenuti postupak protiv treće osobe kako bi je oslobodila od obveze koja proizlazi iz navodne povrede ugovora, obveze naknade štete ili druge odštete ili, ako smatra da će treća osoba podnijeti takvu tužbu protiv nje, stranka može, do okončanja prethodnog postupka ili do isteka roka za zahtjeve u okviru pisanog postupka, sudu koji vodi postupak podnijeti zahtjev za stupanje treće osobe u postupak. Nakon okončanja prethodnog postupka zahtjev za stupanje treće osobe u postupak može se podnijeti isključivo uz pristanak ostalih stranaka u postupku ili suda. Sud će pristati na stupanje treće osobe u postupak nakon okončanja prethodnog postupka samo ako postoji valjani razlog zašto zahtjev nije pravovremeno podnesen i ako bi prema mišljenju suda stupanje treće osobe u postupak bilo u interesu rješavanja spora. Sud dostavlja obavijest trećoj osobi o postupku, obavješćuje drugu stranku o tome te im određuje rok za iznošenje stajališta. Ako je obavijest u skladu s pravnim zahtjevima i stranka opravda potrebu za stupanjem treće osobe u postupak, sud nalaže da treća osoba stupi u postupak. Prema estonskom postupovnom pravu treća osoba koja ne podnosi samostalni zahtjev stranka je u postupku koja nije jedan od parničara (tužitelj ili tuženik). Ako se ispostavi da je treća osoba neopravdano stupila u postupak ili sudjeluje u postupku kao umješač, sud može naložiti da je se isključi iz postupka. Treća osoba koja ne podnosi samostalni zahtjev, a koja je stupila u postupak ili sudjeluje u postupku kao umješač pridružen tužitelju ili tuženiku trebala bi načelno podržavati stajalište predmetne stranke u postupku, odnosno iznositi argumente u korist te stranke i imati interes da ta stranka uspije u postupku. Treća osoba koja ne podnosi samostalni zahtjev može poduzeti sve parnične radnje osim onih koje mogu poduzeti samo tužitelj ili tuženik, a to uključuje podnošenje žalbi na odluke donesene u postupku. Zahtjev, žalba ili parnična radnja treće osobe ima pravni učinak na postupak samo ako nije u suprotnosti sa zahtjevom, žalbom ili radnjom tužitelja ili tuženika kojemu je treća osoba pridružena u postupku. Pri podnošenju žalbe ili poduzimanju druge parnične radnje na treću osobu primjenjuje se isti rok kao na tužitelja ili tuženika kojemu je treća osoba pridružena u postupku, osim ako je zakonom propisano drukčije.

2) Koji su glavni učinci sudskih odluka na osobe kojima je dostavljena takva obavijest?

Ako stranka podnese zahtjev za stupanje neke osobe u postupak kao treće osobe, a sud je ne uključi u postupak ili osoba bude isključena iz postupka kao umješač, presuda u glavnom postupku nije pravno obvezujuća za tu osobu.

Ako stranka podnese zahtjev za stupanje neke osobe u postupak kao treće osobe te ta osoba stupi u postupak kao umješač, ta se treća osoba, u odnosu na tužitelja ili tuženika u čiju je korist sudjelovala u postupku kao umješač ili kojemu je pridružena u postupku, ne može u postupcima nakon glavnog postupka pozivati na činjenicu da je odluka o glavnoj stvari donesena u postupku bila netočna ili da je činjenično stanje bilo netočno utvrđeno. Ako stranka u postupku pokrene postupak protiv treće osobe koja nije podnijela samostalni zahtjev i poziva se na prethodni postupak, treća osoba može podnijeti i prigovor koji je podnijela u postupku kao umješač i koji je suprotan tvrdnjama stranke. Treća osoba može podnijeti i prigovor da nije mogla podnijeti zahtjev, prigovor, dokaze ili žalbu jer je prekasno sudjelovala u postupku kao umješač ili je prekasno stupila u postupak, ili ih nije mogla podnijeti zbog tvrdnji ili radnji tužitelja ili tuženika kojemu je pridružena u postupku. Treća osoba može podnijeti i prigovor da je tužitelj ili tuženik, bez znanja treće osobe, namjerno ili iz grube nepažnje propustio podnijeti zahtjev, prigovor, dokaze ili žalbu.

3) Ima li primjena materijalnog prava u glavnom postupku obvezujući učinak?

Ako je stranka podnijela zahtjev za stupanje neke osobe u postupak kao treće osobe, a sud je nije uključio u postupak ili je osoba isključena iz postupka kao umješač, presuda u glavnom postupku nije pravno obvezujuća, pa ni u odnosu na primjenu materijalnog prava.

4) Ima li utvrđeno činjenično stanje koje treća osoba nije mogla pobijati u glavnom postupku obvezujući učinak, primjerice jer ga stranke nisu osporile?

Činjenično stanje koje je utvrdio sud nije pravno obvezujuće za treću osobu ako ga ona nije mogla pobijati jer ga druge stranke nisu osporile ili ako se stranka kojoj je treća osoba pridružena u postupku nije složila s činjeničnim stanjem koje je treća osoba pobijala.

5) Proizvodi li obavijest trećoj osobi o postupku učinke bez obzira na to je li treća osoba stupila u glavni postupak?

Prema estonskom postupovnom pravu treća osoba može stupiti u postupak i sudjelovati kao umješač na vlastiti zahtjev. Sud odlučuje hoće li dopustiti da treća osoba stupi u postupak ili da ona sudjeluje kao umješač na temelju naloga. Stranka ili treća osoba mogu uložiti žalbu protiv naloga kojim sud dopušta ili odbija trećoj osobi sudjelovanje u postupku kao umješač odnosno uključuje ili odbija uključivanje treće osobe u postupak ili isključuje treću osobu iz postupka. Na presude regionalnih sudova o žalbama na presude okružnih sudova nije moguće uložiti žalbu vrhovnom sudu.

6) Ima li obavijest trećoj osobi utjecaja na odnos između treće osobe i protustranke podnositelja zahtjeva za stupanje treće osobe u postupak?

Ako stranka podnese zahtjev da treća osoba stupi u postupak, a sud je ne uključi, to nema utjecaja na odnose između stranke koja je podnijela zahtjev i njezine protustranke.

Ako stranka podnese zahtjev za stupanje neke osobe u postupak kao treće osobe te ta osoba bude uključena u postupak kao umješač, ta se treća osoba, u odnosu na tužitelja ili tuženika u čiju je korist sudjelovala u postupku kao umješač ili kojemu je pridružena u postupku, ne može u postupcima nakon glavnog postupka pozivati na činjenicu da je odluka o glavnoj stvari donesena u postupku bila netočna ili da je činjenično stanje bilo netočno utvrđeno.

Uključivanje treće osobe koja nije podnijela samostalni zahtjev i posljedice njezina uključivanja uređeni su člancima 214. i 216. Zakonika o građanskom postupku.

Članak 75. točka (a) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 36. stavku 2., članku 45. stavku 4. i članku 47. stavku 1. podnose zahtjevi

Regionalni sudovi.

Članak 75. točka (b) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 49. stavku 2. podnosi pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja

Okružni sudovi putem regionalnog suda čija se odluka osporava žalbom.

Članak 75. točka (c) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 50. podnosi daljnji pravni lijek

Vrhovni sud.

Članak 75. točka (d) — jezici prihvatljivi za prijevode potvrda koje se odnose na sudske odluke, vjerodostojne isprave i sudske nagodbe

Engleski.

Članak 76. stavak 1. točka (a) — pravila o nadležnosti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Uredbe

Članak 86. (nadležnost na lokaciji imovine) Zakonika o građanskom postupku ako zahtjev nije povezan s tom imovinom osobe. Članak 100. (zahtjev za prestanak primjene standardnih uvjeta) Zakonika o građanskom postupku ako postupak treba pokrenuti na sudu u čijoj je mjesnoj nadležnosti standardni uvjet primijenjen.

Članak 76. stavak 1. točka (b) — pravila o obavješćivanju trećih strana iz članka 65. Uredbe

Članci 212. – 216. Zakonika o građanskom postupku.

Članak 76. stavak 1. točka (c) — konvencije iz članka 69. Uredbe

  • Sporazum o pravnoj pomoći i pravnim odnosima između Republike Litve, Republike Estonije i Republike Latvije, potpisan u Tallinnu 11. studenoga 1992.
  • Sporazum između Republike Estonije i Republike Poljske o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Tallinnu 27. studenoga 1998.
Posljednji put ažurirano: 29/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.