Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Brussels I recast


*obvezan unos

Članak 65. stavak 3. – informacije o načinu utvrđivanja, u skladu s nacionalnim pravom, učinaka sudskih odluka iz članka 65. stavka 2. Uredbe

1. Što općenito znači obavijest trećoj osobi o postupku?

Obavješćivanje trećih osoba postupak je upućivanja službene obavijesti o započetoj parnici (početni postupak – Vorprozess) trećim osobama koje nisu stranke u tom postupku. Obavješćivanje trećih obavlja se podnošenjem sudu podneska koji se zatim službeno uručuje primatelju. Treća osoba može odlučiti želi li pristupiti postupku. Treća osoba koja se priključi postupku ne postaje stranka nego samo umješač, čije izjave i radnje ne smiju biti u suprotnosti s onima glavne stranke. Od umješača se ne može zahtijevati da snosi ikakve troškove.

2. Koji su glavni učinci sudskih odluka na osobe kojima je upućena takva obavijest?

Pretpostavlja se da jedna od stranaka u započetoj parnici (početni postupak) opravdano strahuje od nepovoljnog ishoda, ali da i opravdano očekuje da će u slučaju nepovoljnog ishoda moći podnijeti tužbu za naknadu štete od treće osobe ili potraživati naknadu od treće osobe na temelju jamstva ili garancije. Stoga je u interesu stranke koja podnosi obavijest trećoj osobi da ne izgubi početnu parnicu (pri čemu može pomoći umješač) ili, ako je izgubi, da dobije naknadu štete u naknadnom sudskom postupku (Folgeprozess) protiv treće osobe u kojem će biti odlučeno u njezinu korist.

Ako treća osoba podupire stranku koja je podnijela obavijest, ona mora prihvatiti predmet u zatečenom stanju. Ona može iznositi argumente i podnositi postupovne dokumente pod uvjetom da time ne proturječi glavnoj stranci. Ako se treća osoba odbije uključiti u postupak ili ne zauzme stav, postupak se nastavlja bez obzira na treću osobu. Ako stranka koja je podnijela obavijest kasnije pokrene tužbu protiv treće osobe, treća osoba ne može tvrditi da je odluka u početnom postupku bila pogrešna. To znači da će se zaključak početnog postupka u korist stranke koja je podnijela obavijest trećoj osobi u naknadnom postupku smatrati obvezujućim.

3. Obavijest trećoj osobi nema učinka na odlučivanje o pravnim pitanjima u početnom postupku.

4. Ishod početnog postupka nije obvezujući ako je umješač bio onemogućen u iznošenju argumenata zbog stanja u kojem se nalazila parnica u trenutku u kojem se umješač u nju uključio ili zbog izjava i radnji glavne stranke.

5. Učinci obavijesti trećoj osobi primjenjuju se bez obzira na to je li se treća osoba uključila u početni postupak.

6. Obavijest trećoj osobi nema učinka na odnos između treće osobe i protivnika stranke koja podnosi obavijest trećoj osobi, osim ako se treća osoba umiješa na strani protivnika.

Članak 75. točka (a) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 36. stavku 2., članku 45. stavku 4. i članku 47. stavku 1. podnose zahtjevi

– u Njemačkoj Landgericht.

Članak 75. točka (b) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 49. stavku 2. podnosi pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja

– u Njemačkoj Oberlandesgericht.

Članak 75. točka (c) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 50. podnosi daljnji pravni lijek

– u Njemačkoj Bundesgerichtshof.

Članak 75. točka (d) — jezici prihvatljivi za prijevode potvrda koje se odnose na sudske odluke, vjerodostojne isprave i sudske nagodbe

Nije primjenjivo.

Članak 76. stavak 1. točka (a) — pravila o nadležnosti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Uredbe

– u Njemačkoj: članak 23. Zakona o parničnom postupku (Zivilprozessordnung).

Članak 76. stavak 1. točka (b) — pravila o obavješćivanju trećih strana iz članka 65. Uredbe

– u Njemačkoj: članak 68. i članci od 72. do 74. Zakona o parničnom postupku.

Članak 76. stavak 1. točka (c) — konvencije iz članka 69. Uredbe

  • Konvencija između Njemačke i Italije o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Rimu 9. ožujka 1936.,
  • Konvencija između Njemačke i Belgije o međusobnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka, arbitražnih odluka i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Bonnu 30. lipnja 1958.,
  • Konvencija između Njemačke i Austrije o međusobnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka, nagodbi i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Beču 6. lipnja 1959.,
  • Konvencija između Ujedinjene Kraljevine i Savezne Republike Njemačke o međusobnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Bonnu 14. srpnja 1960.,
  • Konvencija između Nizozemske i Njemačke o međusobnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka i drugih izvršnih instrumenata u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Haagu 30. kolovoza 1962.,
  • Konvencija između Kraljevine Grčke i Savezne Republike Njemačke o međusobnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka, nagodbi i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Ateni 4. studenoga 1961.,
  • Konvencija između Španjolske i Savezne Republike Njemačke o priznavanju i izvršenju sudskih odluka, nagodbi i izvršnih javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Bonnu 14. studenoga 1983.
Posljednji put ažurirano: 08/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.