Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Brussels I recast


*obvezan unos

Članak 65. stavak 3. – informacije o načinu utvrđivanja, u skladu s nacionalnim pravom, učinaka sudskih odluka iz članka 65. stavka 2. Uredbe

1. Kako se općenito može opisati obavijest trećoj osobi?

U skladu s odredbama članaka 46. i 47. litavskog Zakona o građanskom postupku (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas), treće osobe mogu podnijeti zasebne zahtjeve u vezi sa spornim pitanjem ili ne.

Treće osobe koje podnose zasebne zahtjeve u vezi sa spornim pitanjem mogu se uključiti u postupak isključivo na vlastitu inicijativu. Te su treće osobe nezavisni sudionici u postupku te nisu pridružene tužitelju ni tuženiku. Treće osobe koje podnose zasebne zahtjeve mogu se uključiti u postupak do iznošenja završne riječi.

Treće osobe koje ne podnose zasebne zahtjeve u vezi sa spornim pitanjem mogu se pridružiti tužitelju ili tuženiku u postupku sve do iznošenja završne riječi ako bi se presudom u predmetu moglo utjecati na njihova prava ili obveze. Treće osobe mogu se uključiti u postupak i na temelju obrazloženog zahtjeva stranaka ili na inicijativu suda.

Treće se osobe obavješćuje o nastalom sporu te poziva na uključivanje u postupak pred litavskim sudom upućivanjem poziva ili obavijesti, uključujući preslik tužbe. U skladu s člankom 133. stavkom 1. Zakona o građanskom postupku strankama uključenima u postupak (uključujući treće osobe) datum i mjesto ročišta ili pojedinačne postupovne mjere priopćuju se u pozivima ili obavijestima. Međutim, obavješćivanje trećih osoba o postupku dužnost je suda, a ne stranaka, koje u svojim podnescima samo navode da je u postupak potrebno uključiti druge osobe.

Treće osobe koje podnose zasebne zahtjeve imaju jednaka prava i obveze kao tužitelj.

Treće osobe koje ne podnose zasebne zahtjeve imaju jednaka postupovna prava (uključujući pravo na nadoknadu troškova) i obveze kao stranke u postupku, uz iznimku prava izmjene temelja i predmeta zahtjeva, povećanja ili smanjenja zahtjeva, povlačenja zahtjeva, prihvaćanja zahtjeva ili postizanja nagodbe. Treće osobe nemaju ni pravo zatražiti izvršenje sudske presude. Treće osobe koje ne podnose zasebne zahtjeve ne mogu djelovati suprotno interesima stranke kojoj su pridružene u postupku.

2. Koji su glavni učinci sudskih odluka na osobe kojima je upućena takva obavijest?

Sudjelovanjem trećih osoba koje podnose zasebne zahtjeve omogućuje se donošenje odluke u jedinstvenom postupku o više povezanih sporova koji se odnose na isti predmet te u tom slučaju protiv trećih osoba koje su podnijele zasebne zahtjeve nije moguće pokrenuti daljnje postupke (niti te treće osobe mogu pokrenuti daljnje postupke protiv istog tuženika) jer se smatra da je spor između tih stranaka o konkretnom predmetu riješen. Ako je osoba bila obaviještena o mogućnosti uključivanja kao treća osoba u postupak koji je u tijeku podnošenjem zasebnog zahtjeva, no nije se uključila u postupak, u budućnosti se protiv te osobe mogu pokrenuti zasebni zahtjevi u vezi s istim predmetom. Prvom se odlukom međutim ne može utjecati na prava i obveze osobe koja se nije uključila u postupak kao treća osoba.

Pri donošenju odluke o predmetu sud ne može istovremeno odlučiti i o pravima i obvezama treće osobe koja nije podnijela zasebni zahtjev protiv stranke s kojom ima materijalnopravni odnos. Prema tome, sudskom odlukom u predmetu u koji su uključene treće osobe koje nisu podnijele zasebni zahtjev ne sprječava se pokretanje drugog postupka protiv treće osobe uključene u početni postupak koja nije podnijela zasebni zahtjev. No u tom slučaju prva sudska odluka ima snagu prethodne odluke, to jest, ako postoji drugi postupak u koji su uključene iste stranke (npr. zahtjev za nadoknadu štete) nije potrebno uzeti u obzir okolnosti utvrđene u konačnoj odluci u prvom predmetu (članak 182. stavak 2. Zakona o građanskom postupku).

Ako osoba nije bila obaviještena o mogućnosti uključivanja kao treća osoba u postupak koji je u tijeku, uz ili bez podnošenja zasebnih zahtjeva, ili ako je osoba bila obaviještena, ali se nije uključila u postupak te je sudskom odlukom odlučeno o njezinim materijalnim pravima i obvezama, to može predstavljati osnovu za ponovno otvaranje predmeta. Ako se osoba nije uključila u postupak, dotična sudska odluka uglavnom za tu osobu nema snagu prethodne odluke.

3. Ima li pravna procjena u glavnom postupku obvezujući učinak?

Vidjeti odgovor na 2. pitanje.

4. Imaju li utvrđene činjenice koje treća osoba nije mogla pobijati u glavnom postupku obvezujući učinak, primjerice jer ih stranke nisu osporile?

Vidjeti odgovor na 2. pitanje.

5. Proizvodi li obavijest trećoj osobi učinke bez obzira na to je li se treća osoba uključila u glavni postupak ili ne?

Ne. Sudskom odlukom u prvom (glavnom) postupku ne može se utjecati na prava i obveze osobe koja je bila obaviještena, ali se nije uključila u postupak kao treća osoba. Ako osoba nije bila obaviještena o mogućnosti uključivanja kao treća osoba u postupak koji je u tijeku, uz ili bez podnošenja zasebnih zahtjeva, ili ako je osoba bila obaviještena, ali se nije uključila u postupak te je sudskom odlukom odlučeno o njezinim materijalnim pravima i obvezama, to može predstavljati osnovu za ponovno otvaranje predmeta.

6. Ima li obavijest trećoj osobi utjecaja na odnos između treće osobe i suparničke stranke podnositelja obavijesti?

Vidjeti odgovor na 2. pitanje.

Članak 75. točka (a) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 36. stavku 2., članku 45. stavku 4. i članku 47. stavku 1. podnose zahtjevi

U Litvi, Žalbeni sud Litve (Lietuvos apeliacinis teismas).

Članak 75. točka (b) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 49. stavku 2. podnosi pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja

U Litvi, Žalbeni sud Litve (Lietuvos apeliacinis teismas).

Članak 75. točka (c) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 50. podnosi daljnji pravni lijek

U Litvi, kasacijska žalba pred Vrhovnim sudom Litve (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas).

Članak 75. točka (d) — jezici prihvatljivi za prijevode potvrda koje se odnose na sudske odluke, vjerodostojne isprave i sudske nagodbe

Nije primjenjivo.

Članak 76. stavak 1. točka (a) — pravila o nadležnosti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Uredbe

U Litvi, članak 783. stavak 3., članak 787. i članak 789. stavak 3. Zakona o građanskom postupku (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas).

Članak 76. stavak 1. točka (b) — pravila o obavješćivanju trećih strana iz članka 65. Uredbe

U Litvi, članci 46. i 47. litavskog Zakona o građanskom postupku (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas).

Članak 76. stavak 1. točka (c) — konvencije iz članka 69. Uredbe

  • Sporazum o pravnoj pomoći i pravnim odnosima između Republike Litve, Republike Estonije i Republike Latvije, potpisan u Tallinnu 11. studenoga 1992.,
  • Sporazum između Republike Litve i Republike Poljske o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Varšavi 26. siječnja 1993.
Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.