Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Članak 65. stavak 3. – informacije o načinu utvrđivanja, u skladu s nacionalnim pravom, učinaka sudskih odluka iz članka 65. stavka 2. Uredbe

1. Kako se općenito može opisati obavijest trećoj osobi?

U Poljskoj je obavijest trećoj osobi uređena člancima 84. i 85. Zakona o parničnom postupku. Taj se koncept na poljskom naziva przypozwanie. Podrazumijeva mogućnost stranke da pozove budućeg protivnika da se priključi postupku jer bi odluka nepovoljna za stranku mogla rezultirati time da treća osoba podnese tužbu (koja proizlazi iz npr. sporazuma o jamstvu) protiv stranke. Stoga stranka podnosi podnesak koji se dostavlja trećoj osobi, a ona se potom može izjasniti hoće li se priključiti postupku kao pomoćni umješač.

2. Koji su glavni učinci sudskih odluka na osobe kojima je upućena takva obavijest?

Ona ne znači da osoba koja je predmet zahtjeva automatski postaje stranka u postupku koji je u tijeku. Ta se osoba u postupak uključuje kao pomoćni umješač (članci od 76. do 78. Zakona o parničnom postupku). Uz suglasnost stranaka pomoćni umješač može zauzeti mjesto stranke kojoj se priključio. U suprotnom sudska odluka ima izravan učinak (ali, u slučaju obavijesti trećoj osobi, samo ako je u skladu s prirodom pobijanog odnosa ili relevantnom zakonskom odredbom).

3. Ima li pravna procjena u glavnom postupku obvezujući učinak?

Ako se treća osoba ne priključi postupku unatoč tome što je to od nje zatraženo, ostaje bez mogućnosti da u svakom naknadnom postupku iznosi tvrdnje da je u prvom postupku došlo do propusta (članak 82. u vezi s člankom 85. Zakona o parničnom postupku).

4. Imaju li utvrđene činjenice koje treća osoba nije mogla pobijati u glavnom postupku obvezujući učinak, primjerice jer ih stranke nisu osporile?

Davanje obavijesti trećoj osobi i zahtijevanje njezina sudjelovanja i u njezinom je interesu jer može pridonijeti pozitivnom ishodu, što može učiniti sve naknadne postupke suvišnima.

5. Proizvodi li obavijest trećoj osobi učinke bez obzira na to je li se treća osoba uključila u glavni postupak ili ne?

Ako se treća osoba ne priključi postupku unatoč tome što je to od nje zatraženo, ostaje bez mogućnosti da u svakom naknadnom postupku iznosi tvrdnje da je u prvom postupku došlo do propusta (članak 82. u vezi s člankom 85. Zakona o parničnom postupku).

6. Ima li obavijest trećoj osobi utjecaja na odnos između treće osobe i protustranke podnositelja obavijesti?

Ako treća osoba od koje je zatraženo da se priključi postupku to učini, postaje pomoćni umješač i može, uz suglasnost stranaka, zauzeti mjesto stranke kojoj se priključila.

Članak 74. — opis nacionalnih pravila i postupaka u vezi s izvršenjem

Članak 74. – Opis nacionalnih pravila i postupaka koji se odnose na izvršenje nalazi se u odjeljku Procedury służące wykonaniu orzeczenia (Postupci izvršenja presude).

Članak 75. točka (a) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 36. stavku 2., članku 45. stavku 4. i članku 47. stavku 1. podnose zahtjevi

Regionalni sud [sąd okręgowy] u mjestu boravišta ili sjedišta dužnika ili, ako takav sud ne postoji, regionalni sud na čijem se području nadležnosti postupak izvršenja provodi ili će se provesti.

U slučaju zahtjeva za odbijanje priznavanja:

regionalni sud [sąd okręgowy] nadležan za predmet riješen sudskom odlukom ili na čijem se području nalazi nadležni okružni sud [sąd rejonowy] ili, ako ne postoji, Regionalni sud u Varšavi.

Članak 75. točka (b) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 49. stavku 2. podnosi pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja

Žalbeni sud [sąd apelacyjny] putem regionalnog suda [sąd okręgowy].

Članak 75. točka (c) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 50. podnosi daljnji pravni lijek

Vrhovni sud [Sąd Najwyższy] putem žalbenog suda [sąd apelacyjny].

Članak 75. točka (d) — jezici prihvatljivi za prijevode potvrda koje se odnose na sudske odluke, vjerodostojne isprave i sudske nagodbe

Nije primjenjivo.

Članak 76. stavak 1. točka (a) — pravila o nadležnosti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Uredbe

Članak 11037. stavak 4. i članak 1110. Zakona o parničnom postupku ako se njima predviđa nadležnost poljskih sudova isključivo na temelju jedne od sljedećih pojedinosti u vezi s podnositeljem: poljsko državljanstvo, prebivalište, boravište ili registrirano sjedište u Poljskoj.

Članak 76. stavak 1. točka (b) — pravila o obavješćivanju trećih strana iz članka 65. Uredbe

Članci 84. i 85. Zakona o parničnom postupku koji se odnose na obavijest trećoj osobi.

Članak 76. stavak 1. točka (c) — konvencije iz članka 69. Uredbe

 • Konvencija između Narodne Republike Poljske i Narodne Republike Mađarske o pravnoj pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, potpisana u Budimpešti 6. ožujka 1959.,
 • Konvencija između Narodne Republike Poljske i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, potpisana u Varšavi 6. veljače 1960., trenutačno na snazi između Poljske i Slovenije te između Poljske i Hrvatske,
 • Sporazum između Narodne Republike Bugarske i Narodne Republike Poljske o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima, potpisan u Varšavi 4. prosinca 1961.,
 • Konvencija između Narodne Republike Poljske i Republike Austrije o uzajamnim odnosima u građanskim stvarima i o ispravama, potpisana u Beču 11. prosinca 1963.,
 • Konvencija između Narodne Republike Poljske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Ateni 24. listopada 1979.,
 • Ugovor između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Narodne Republike Poljske o pravnoj pomoći i uređivanju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Varšavi 21. prosinca 1987., i dalje na snazi između Poljske i Češke Republike te između Poljske i Slovačke,
 • Konvencija između Narodne Republike Poljske i Talijanske Republike o pravnoj pomoći, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim stvarima, potpisana u Varšavi 28. travnja 1989.,
 • Sporazum između Republike Poljske i Republike Litve o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Varšavi 26. siječnja 1993.,
 • Sporazum između Republike Latvije i Republike Poljske o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Rigi 23. veljače 1994.,
 • Konvencija između Republike Cipra i Republike Poljske o pravnoj suradnji u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Nikoziji 14. studenoga 1996.,
 • Sporazum između Republike Estonije i Republike Poljske o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Tallinnu 27. studenoga 1998.,
 • Ugovor između Rumunjske i Republike Poljske o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim stvarima, potpisan u Bukureštu 15. svibnja 1999.
Posljednji put ažurirano: 21/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.