Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Brussels I recast


*obvezan unos

Članak 65. stavak 3. – informacije o načinu utvrđivanja, u skladu s nacionalnim pravom, učinaka sudskih odluka iz članka 65. stavka 2. Uredbe

1. Kako se općenito može opisati obavijest trećoj osobi?

Litis denuntiatio je službena obavijest trećoj osobi o parnici koja je u tijeku. Uz nju se trećoj osobi može poslati i pozivnica za priključivanje sudskom postupku. Cilj je zajamčiti prava i učinke koji su priznati na temelju građanskog prava za tužitelja ili tuženika. Podnositelj obavijesti (stranka u postupku) šalje obavijest sudu, koji je dostavlja trećoj osobi, koja je slobodna odlučiti hoće li se priključiti ili ne. U skladu sa slovenskim pravom sud ne odlučuje o tome je li zahtjev stranke za službeno obavješćivanje treće osobe opravdan. Čak i ako se treća osoba priključi, ona neće biti stranka u sporu i u tom se sporu ne može odlučivati o njezinu odnosu s bilo kojom od stranaka u glavnom postupku. Treća osoba može poduprijeti bilo koju od stranaka u glavnom postupku. Ako su ispunjeni uvjeti, ta se osoba može priključiti postupku kao umješač. Na taj način može pridonijeti uspjehu stranke kojoj se pridružio u parnici i izbjeći da protiv njega bude pokrenut naknadni (regresni) postupak ili poboljšati svoj položaj u takvoj naknadnoj parnici. Treća osoba nema pravo zahtijevati prekid započetog postupka, produljenje rokova ni odgodu saslušanja.

2. Koji su glavni učinci sudskih odluka na osobe kojima je upućena takva obavijest?

Zahvaljujući obavijesti trećoj osobi njezin je podnositelj zaštićen od određenih zahtjeva za naknadu štete koje bi inače mogao očekivati od treće osobe. (Treća) osoba kojoj obavijest trećoj osobi omogućuje da utječe na ishod postupka više, u načelu, ne može podnositi zahtjeve za naknadu štete utemeljene na postupovnim pogreškama koje je učinio podnositelj obavijesti. Usto, u slučaju naknadnog regresnog postupka između podnositelja obavijesti i osobe koja je obaviještena o glavnom postupku potonja ne može iznositi argumente i činjenice protiv podnositelja obavijesti koji su u suprotnosti s bitnim (činjeničnim) elementima odluke donesene u glavnom postupku.

3. Obvezujućeg učinka međutim nema u pogledu pravne procjene u glavnom postupku.

4. Obvezujućeg učinka nema ni u pogledu utvrđenih činjenica koje treća osoba nije mogla pobijati u glavnom postupku, primjerice jer ih stranke nisu osporile.

5. Obavijest trećoj osobi proizvodi učinke bez obzira na to je li se treća osoba uključila u glavni postupak ili ne.

6. Obavijest trećoj osobi nema utjecaja na odnos između treće osobe i suprotne stranke podnositelja obavijesti, osim ako se treća osoba odlučila pridružiti suprotnoj stranci.

Članak 75. točka (a) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 36. stavku 2., članku 45. stavku 4. i članku 47. stavku 1. podnose zahtjevi

– u Sloveniji: okružni sud.

Članak 75. točka (b) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 49. stavku 2. podnosi pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja

– u Sloveniji: okružni sud.

Članak 75. točka (c) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 50. podnosi daljnji pravni lijek

– u Sloveniji: Vrhovni sud Republike Slovenije.

Članak 75. točka (d) — jezici prihvatljivi za prijevode potvrda koje se odnose na sudske odluke, vjerodostojne isprave i sudske nagodbe

– u Sloveniji: sljedeći sudovi uz slovenski prihvaćaju i jedan od jezika nacionalnih manjina:

 • Okružni sud u Kopru: talijanski;
 • Lokalni sud u Kopru: talijanski;
 • Lokalni sud u Piranu: talijanski;
 • Lokalni sud u Lendavi: mađarski.

Članak 76. stavak 1. točka (a) — pravila o nadležnosti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Uredbe

– u Sloveniji: članak 58. Zakona o međunarodnom privatnom pravu i postupku (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku).

Članak 76. stavak 1. točka (b) — pravila o obavješćivanju trećih strana iz članka 65. Uredbe

– u Sloveniji: članak 204. Zakona o o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku), kojim je uređena obavijest trećoj osobi.

Članak 76. stavak 1. točka (c) — konvencije iz članka 69. Uredbe

 • Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o uzajamnoj pravosudnoj suradnji, potpisan u Beču 16. prosinca 1954.,
 • Konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike o uzajamnoj pravosudnoj suradnji u građanskim i upravnim stvarima, potpisana u Rimu 3. prosinca 1960.,
 • Konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Kraljevine Grčke o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka, potpisana u Ateni 18. lipnja 1959.,
 • Konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Varšavi 6. veljače 1960.,
 • Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Čehoslovačke Socijalističke Republike o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima, potpisan u Beogradu 20. siječnja 1964.,
 • Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Cipra o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisan u Nikoziji 19. rujna 1984.,
 • Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomoći, potpisan u Sofiji 23. ožujka 1956.,
 • Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunjske o pravnoj pomoći, potpisan u Beogradu 18. listopada 1960. i njegov Protokol,
 • Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske o uzajamnoj pravnoj pomoći, potpisan u Beogradu 7. ožujka 1968.,
 • Ugovor između Republike Slovenije i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisan u Zagrebu 7. veljače 1994.,
 • Konvencija između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Francuske Republike o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Parizu 18. svibnja 1971.
Posljednji put ažurirano: 28/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.