Átdolgozott Brüsszel I. Rendelet

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Észtország

Brussels I recast


*kötelező választás

65. cikk (3) bekezdés – Tájékoztatás arról, hogyan kell megállapítani – a nemzeti joggal összhangban – a határozatoknak a rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében említett joghatásait

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

1) Melyek a perbehívásra vonatkozó általános szabályok?

Az észt eljárásjog szerint a harmadik felet a harmadik félnek címzett értesítés kézbesítésével lehet perbe hívni. Amennyiben a bíróság előtt folyó eljárás az eljárásban részt vevő valamelyik fél számára hátrányosan zárul, e fél keresetet nyújthat be a harmadik féllel szemben, hogy mentesüljön valamely állítólagos szerződésszegésből származó kötelezettség, kártérítési kötelezettség vagy jogorvoslati kötelezettség alól, illetve, ha jogosan feltételezheti, hogy a harmadik fél vele szemben ilyen keresetet fog benyújtani, kérelmezheti az eljárást lefolytató bíróságtól, hogy e harmadik felet vonják be az eljárásba. A bíróság értesítést küld a harmadik félnek, informálja a másik felet az értesítésről, és határidőt tűz ki számukra az álláspontjuk ismertetésére. Amennyiben a perbehívás megfelel a jogi követelményeknek és a fél bizonyítja a harmadik fél részvételének szükségességét, a bíróság kötelezi a harmadik felet, hogy csatlakozzon az eljáráshoz. Az észt eljárásjog szerint az önálló nyilatkozatot nem tevő harmadik fél az eljárásban nem félként (felperesként vagy alperesként) vesz részt. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a harmadik felet alaptalanul vonták be az eljárásba, a bíróság elrendelheti a kizárását az eljárásból. Az eljárásban részt vevő vagy abba az alperes vagy a felperes oldalán beavatkozó harmadik felet, aki nem tesz önálló nyilatkozatot, úgy kell tekinteni, hogy az érintett fél álláspontját támogatja, vagyis olyan nyilatkozatokat kell tennie, amelyek e felet támogatják, és e fél pernyertességét kell elősegítenie. Az a harmadik fél, aki nem tesz önálló nyilatkozatot, megtehet minden eljárási cselekményt, kivéve azokat, amelyek megtételére kizárólag az alperes vagy a felperes jogosult; ilyen például az ügyben hozott határozatokkal szembeni fellebbezés. A harmadik fél kérelme, panasza, illetve az általa tett eljárási cselekmény csak akkor vált ki joghatást, ha az nem ellentétes az alperes vagy felperes kérelmével, panaszával vagy cselekményével, akinek az oldalán a harmadik fél részt vesz az eljárásban. A panasz benyújtása, illetve az egyéb eljárási cselekmények megtétele során, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a harmadik félre ugyanazok a határidők vonatkoznak, mint az alperesre vagy felperesre, akinek az oldalán a harmadik fél részt vesz az eljárásban.

2) Melyek a határozatok főbb joghatásai a perbe hívott személyek tekintetében?

Amennyiben a fél valamely személynek az eljárásba harmadik félként való bevonására irányuló kérelmet terjeszt elő, a bíróság azonban e személyt nem vonja be az eljárásba vagy e személyt kizárja a harmadik fél perbevonásával folyó perből, e személyt jogilag nem köti az alapeljárásban meghozott határozat.

Amennyiben a fél valamely személynek az eljárásba harmadik félként való bevonására irányuló kérelmet terjeszt elő, és e személyt harmadik félként bevonják az eljárásba, e harmadik fél az alapeljárást követő későbbi eljárásban annak az alperesnek vagy felperesnek a tekintetében, akinek oldalán beavatkozott az eljárásba, vagy akinek oldalán részt vett az eljárásban, nem hivatkozhat arra, hogy az eljárásban hozott határozat helytelen volt, vagy a tények helytelenül kerültek megállapításra. Amennyiben az eljárásban részt vevő fél eljárást indít az önálló nyilatkozatot nem tevő harmadik féllel szemben és a korábbi eljárásra hivatkozik, a harmadik fél szintén hivatkozhat minden olyan kifogásra, amelyre az eljárásban harmadik félként hivatkozott és amely ellentmond a fél nyilatkozatainak. A harmadik fél emellett arra is hivatkozhat, hogy azért nem volt képes valamely kérelem, kifogás, bizonyíték vagy panasz benyújtására, mivel késve avatkozott be, illetve késve vonták be az eljárásba, vagy ezeket az alperes vagy felperes nyilatkozatai vagy cselekményei miatt nem nyújthatta be, akinek az oldalán részt vett az eljárásban. Hivatkozhat továbbá arra, hogy az alperes vagy a felperes a harmadik fél tudta nélkül szándékosan vagy súlyos gondatlanságból mulasztotta el a kérelem, kifogás, bizonyíték vagy panasz benyújtását.

3) Rendelkezik-e kötőerővel az alapeljárás jogi értékelése?

Amennyiben a fél valamely személynek az eljárásba harmadik félként való felvételére irányuló kérelmet terjesztett elő, a bíróság azonban nem vonta be e személyt az eljárásba vagy e személyt kizárta az eljárásból, az alapeljárásban meghozott határozat – ideértve a jogi értékelést is – e személyt jogilag nem köti.

4) Bírnak-e kötőerővel a megállapított tények, amelyeket a harmadik fél az alapeljárásban nem támadhatott meg, például mivel azokat az eljárásban részt vevő felek nem vitatták?

A bíróság által megállapított körülmények jogilag nem kötik a harmadik felet, ha a harmadik fél e körülményeket azért nem támadhatta meg, mivel a felek azokat nem vitatták, vagy ha a fél, amelynek oldalán a harmadik fél részt vett az eljárásban, nem értett egyet a harmadik fél által vitatott körülményekkel.

5) A perbehívás attól függetlenül is kifejti a hatását, hogy a harmadik fél részt vesz-e az alapeljárásban?

Mivel az észt eljárásjog értelmében a harmadik felet kizárólag az egyik fél által kibocsátott perbehívás kézbesítésével, nem pedig önálló módon értesítik, a joghatások attól függnek, hogy a harmadik fél részt vesz-e az eljárásban.

6) Hatással van-e a perbehívás a harmadik fél és a perbehívó fél ellenérdekű fele közti kapcsolatra?

Amennyiben a fél valamely személynek az eljárásba harmadik félként való bevonására irányuló kérelmet terjeszt elő, a bíróság azonban e személyt nem vonja be az eljárásba, ez nincs hatással a kérelmet benyújtó fél és az ellenérdekű fél közti kapcsolatra, kivéve, ha a harmadik felet bevonták az eljárásba.

Az önálló nyilatkozatot nem tevő harmadik fél perbevonására és ennek következményeire a polgári perrendtartás 214. és 216. cikkét kell alkalmazni.

A 75. cikk a) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a 36. cikk (2) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és a 47. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmeket be kell nyújtani

A megyei bíróságok

A 75. cikk b) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozatot érintő jogorvoslatot be kell nyújtani a 49. cikk (2) bekezdése szerint

A megyei bíróságon keresztül az a körzeti bíróság, amelynek határozatával szemben a fellebbezést benyújtották.

A 75. cikk c) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez bármely további jogorvoslatot be kell nyújtani az 50. cikk szerint

A Legfelsőbb Bíróság.

A 75. cikk d) pontja – A határozatokkal, a közokiratokkal és a perbeli egyezségekkel kapcsolatos tanúsítványok lefordítására elfogadott nyelvek

Angol.

A 76. cikk (1) bekezdésének a) pontja – A rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében és 6. cikkének (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

A polgári perrendtartás 86. cikke (az ingatlan helye szerinti joghatóság), amennyiben az igény nem kapcsolódik a személy ezen ingatlanához. A polgári perrendtartás 100. cikke (az általános szerződési feltételek alkalmazásának megszüntetése iránti igény), amennyiben a keresetet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén az általános szerződési feltétel alkalmazandó.

A 76. cikk (1) bekezdésének b) pontja – A rendelet 65. cikkében említett perbehívási szabályok

A polgári perrendtartás 212–216. cikke.

A 76. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A rendelet 69. cikkében említett egyezmények

  • Megállapodás a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról a Litván Köztársaság, az Észt Köztársaság és a Lett Köztársaság között, kelt Tallinnban, 1992. november 11-én,
  • Megállapodás Észtország és Lengyelország között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, munkajogi és büntetőügyekben, kelt Tallinnban, 1998. november 27-én.
Utolsó frissítés: 07/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.