Átdolgozott Brüsszel I. Rendelet

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Németország

Brussels I recast


*kötelező választás

65. cikk (3) bekezdés – Tájékoztatás arról, hogyan kell megállapítani – a nemzeti joggal összhangban – a határozatoknak a rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében említett joghatásait

1. Melyek a perbehívásra vonatkozó általános szabályok?

A perbehívást a folyamatban lévő eljárásban (eredeti eljárás - Vorprozess) részt nem vevő harmadik felek eljárásról való hivatalos értesítésére lehet alkalmazni. A perbehívásra a bírósághoz benyújtott irattal kerül sor, amelyet ezt követően hivatalosan kézbesítenek a perbehívás címzettjének. A harmadik fél szabadon dönthet arról, hogy részt kíván-e venni az eljárásban. Az eljárásba belépő harmadik fél nem válik féllé, hanem kizárólag beavatkozó, akinek a nyilatkozatai és cselekményei nem lehetnek ellentétesek a fél nyilatkozataival és cselekményeivel. A beavatkozó nem kötelezhető költségek megfizetésére.

2. Melyek a határozatok főbb joghatásai a perbe hívott személyek tekintetében?

A perbehívás azon a feltételezésen alapul, hogy a folyamatban lévő eljárásban (eredeti eljárásban) részt vevő fél jogosan tart a per számára kedvezőtlen eredményétől, ugyanakkor indokoltan számít arra, hogy a per kedvezőtlen kimenetele esetén a harmadik féllel szemben kártérítési keresetet indíthat vagy a harmadik féllel szemben szavatosságra vagy garanciára hivatkozva keresetet indíthat. Éppen ezért a perbehívó fél érdekelt az eredeti eljárás megnyerésében (és ebben őt a beavatkozó segítheti) illetve – amennyiben elveszíti az eredeti eljárást – a veszteségei megtérítésében a harmadik féllel szemben ezt követően lefolytatott további eljárás (Folgeprozess) megnyerése révén.

Amennyiben a harmadik fél segítséget nyújt a perbehívó félnek, a harmadik félnek alá kell vetnie magát az ügyben hozott döntésnek. E személyek hivatkozhatnak jogalapra, illetve eljárási iratokat nyújthatnak be, feltéve, hogy semmi olyat nem tesznek, amely ellentmond az eljáró félnek. Amennyiben a harmadik fél nem kíván részt venni az eljárásban vagy nem nyilatkozik, az eljárást a harmadik félre tekintet nélkül folytatják le. Amennyiben a perbehívó fél később keresetet indít a harmadik féllel szemben, a harmadik fél nem hivatkozhat arra, hogy az eredeti eljárás nem volt megfelelő. Ennek értelmében az eredeti eljárást követő eljárásban ítélt dologként kell elfogadni az eredeti eljárás a perbehívó fél számára kedvező megállapításait.

3. A perbehívás nincs hatással az eredeti eljárás során valamely jogkérdésben hozott döntésre.

4. Az eredeti eljárás kimenetele nem bír kötőerővel, ha a beavatkozó az eljárás beavatkozáskori helyzete vagy a fél nyilatkozatai és perbeli cselekményei következtében akadályoztatva volt az álláspontja kifejtésében.

5. A perbehívás joghatásai attól függetlenül érvényesülnek, hogy a harmadik fél belép-e az eredeti eljárásba.

6. A perbehívás nem vált ki joghatást a harmadik fél és a perbehívó féllel ellenérdekű fél között, kivéve, ha a harmadik fél az ellenérdekű fél érdekében avatkozik be.

A 75. cikk a) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a 36. cikk (2) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és a 47. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmeket be kell nyújtani

- Németországban a Landgericht (regionális bíróság).

A 75. cikk b) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozatot érintő jogorvoslatot be kell nyújtani a 49. cikk (2) bekezdése szerint

– Németországban a Oberlandesgericht (regionális felsőbíróság).

A 75. cikk c) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez bármely további jogorvoslatot be kell nyújtani az 50. cikk szerint

– Németországban a Bundesgerichtshof (szövetségi Legfelsőbb Bíróság).

A 75. cikk d) pontja – A határozatokkal, a közokiratokkal és a perbeli egyezségekkel kapcsolatos tanúsítványok lefordítására elfogadott nyelvek

Nem alkalmazandó.

A 76. cikk (1) bekezdésének a) pontja – A rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében és 6. cikkének (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

– Németországban: a polgári perrendtartás (Zivilprozessordnung) 23. szakasza.

A 76. cikk (1) bekezdésének b) pontja – A rendelet 65. cikkében említett perbehívási szabályok

– Németországban: a polgári perrendtartás 68. szakasza, valamint 72-74. szakasza.

A 76. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A rendelet 69. cikkében említett egyezmények

  • Egyezmény Németország és Olaszország között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Rómában, 1936. március 9-én;
  • Egyezmény Németország és Belgium között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok, választott bírósági határozatok és közokiratok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bonnban, 1958. június 30-án;
  • Egyezmény Németország és Ausztria között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok, egyezségek és közokiratok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bécsben, 1959. június 6-án;
  • Egyezmény az Egyesült Királyság és Németország között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bonnban, 1960. július 14-én;
  • Egyezmény Hollandia és Németország között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok és egyéb végrehajtható okiratok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Hágában, 1962. augusztus 30-án;
  • Egyezmény a Görög Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok, perbeli egyezségek és közokiratok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Athénban, 1961. november 4-én;
  • Egyezmény Spanyolország és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok, egyezségek és végrehajtható közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bonnban, 1983. november 14-én.
Utolsó frissítés: 30/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.