Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Austrija

Brussels I recast


*būtina nurodyti

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

1) Kaip bendrai galima apibūdinti pranešimą trečiajam asmeniui

Pranešimas trečiajam asmeniui yra oficialus pranešimas apie nagrinėjamą bylą, kurį viena iš proceso šalių pateikia trečiajam asmeniui, kuris iki šiol nedalyvavo procese. Į pranešimą gali būti įtrauktas prašymas įstoti į nagrinėjamą bylą. Pranešančioji šalis pateikia teismui atitinkamą rašytinį dokumentą, kurį teismas oficialiai įteikia trečiajam asmeniui. Gavęs pranešimą trečiajam asmeniui trečiasis asmuo nėra įpareigotas įstoti į procesą, tačiau teisiniu požiūriu gali laisvai spręsti, ar tai padaryti, ir, jei nusprendžia įstoti procesą, – kurios šalies pusėje įstoti. Į procesą įstojęs trečiasis asmuo netampa ginčo šalimi, tačiau yra įstojusi į bylą šalis, kurios pareiškimai ir veiksmai negali prieštarauti pagrindinės šalies pareiškimams ir veiksmams. Iš įstojusios į bylą šalies negali būti reikalaujama sumokėti jokių išlaidų. Tačiau, jei pagrindinė šalis laimi bylą, įstojusi į bylą šalis turi teisę iš priešingos šalies gauti savo patirtų išlaidų atlyginimą.

Bet koks asmuo, kuriam pateikiant pranešimą trečiajam asmeniui buvo suteikta galimybė daryti įtaką procesui į jį įstojant (net jeigu jis neįstojo į procesą), reikalavimus atlyginti žalą gali grįsti netinkamu bylos vedimu tik dėl teismo procesų, vykusių prieš jam įstojant į procesą, arba procesų dėl esminių reikalavimų, kuriems jis negalėjo užkirsti kelio net kaip įstojusi į bylą šalis, arba, jei jis į procesą neįstojo, – kuriems nebūtų galėjęs užkirsti kelio. Palaikydama šalį, kurios pusėje įstojo į bylą, įstojusi į bylą šalis gali padėti šiai šaliai laimėti ginčą ir taip išvengti bylos dėl atgręžtinio reikalavimo savo atžvilgiu arba bent jau pagerinti savo padėtį nagrinėjant tokią bylą.

2) Kokios yra pagrindinės teismo sprendimų pasekmės asmenims, kuriems pateiktas pranešimas trečiajam asmeniui

Pateikiant pranešimą trečiajam asmeniui preziumuojama, kad nagrinėjamos bylos šalis turi priežasčių bijoti nepalankaus rezultato, tačiau taip pat turi priežasčių tikėtis, kad esant nepalankiam rezultatui ji galės pareikšti trečiajam asmeniui reikalavimą. Todėl pranešimą trečiajam asmeniui pateikianti šalis yra suinteresuota laimėti pradinį procesą (o jo metu įstojusi į bylą šalis gali pagelbėti) arba, jei šis pradinis procesas pralaimimas, – išieškoti nuostolius laimėdama paskesnį procesą prieš trečiąjį asmenį.

Kartu pranešančioji šalis, pateikdama pranešimą trečiajam asmeniui, užkerta kelią trečiajam asmeniui, kuriam pranešta apie teismo procesą, paskesniuose procesuose pareikšti jai tam tikrus reikalavimus atlyginti žalą, grindžiamus netinkamu bylos vedimu. Trečiasis asmuo, kuriam buvo pateiktas pranešimas trečiajam asmeniui ir taip suteikta galimybė daryti įtaką bylos nagrinėjimo rezultatams, negali reikšti reikalavimų atlyginti žalą, grindžiamų netinkamu bylos vedimu, išskyrus dėl teismo procesų, vykusių prieš jam įstojant į procesą, arba dėl esminių reikalavimų, kuriems jis negalėjo užkirsti kelio arba nebūtų galėjęs užkirsti kelio net kaip įstojusi į bylą šalis. Įstojusi į bylą šalis gali nurodyti teisinius pagrindus ir pateikti procesinius dokumentus, tačiau negali atlikti jokių veiksmų, kuriais būtų prieštaraujama pagrindinei šaliai. Paskesnės bylos tarp pagrindinės šalies ir įstojusios į bylą šalies atveju galutinis sprendimas pradiniame procese sukelia pasekmes įstojusiai į bylą šaliai arba tiems asmenims, kurie neįstojo į procesą, nors ir buvo pakviesti tai padaryti, nes šie asmenys, būdami paskesnės bylos šalimis, negali nurodyti teisinių pagrindų, prieštaraujančių pagrindiniams pradinėje byloje priimto sprendimo elementams.

3) Pranešimas trečiajam asmeniui neturi privalomo poveikio sprendimui dėl teisės klausimų pagrindinėje byloje.

4) Pradinio proceso rezultatas nėra privalomas, jei įstojusi į bylą šalis dėl bylos nagrinėjimo stadijos įstojimo į procesą metu arba dėl pagrindinės šalies pareiškimų ir veiksmų (pavyzdžiui dėl to, kad ta šalis neginčijo tam tikrų aplinkybių ar reikalavimų) negalėjo nurodyti teisinių pagrindų.

5) Kaip nurodyta pirmiau, pranešimas trečiajam asmeniui sukelia pasekmes nepriklausomai nuo to, ar trečiasis asmuo įstoja į (pagrindinį) procesą.

6) Pranešimas trečiajam asmeniui neturi jokios įtakos trečiojo asmens ir šalies, pateikusios pranešimą trečiajam asmeniui, varžovo santykiams, nebent trečiasis asmuo įstoja į procesą varžovo pusėje.

74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas

Šiuo klausimu pateikiama nuoroda į susijusią informaciją, Austrijos pateiktą Europos e. teisingumo portalo dalyje „Ieškinio pareiškimas teisme“, „Teismo sprendimų vykdymas“, „Vykdymo procesas“ toliau nurodytu URL.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Austrijoje – apylinkės teismas (Bezirksgericht), kuriame vykdoma priverstinio vykdymo procedūra. Prašymų priimti sprendimą, kad nėra pagrindų atsisakyti pripažinti teismo sprendimą (36 straipsnio 2 dalis) ir prašymų atsisakyti pripažinti teismo sprendimą (45 straipsnis) atveju kompetentingas teismas yra vietos, kurioje yra registruota arba įsikūrusi šalis, privalanti vykdyti teismo sprendimą, apylinkės teismas.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Austrijoje – aukštesnio lygmens apygardos teismas (Landesgericht) per apylinkės teismą (Bezirksgericht), kuriame vykdoma priverstinio vykdymo procedūra.

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Austrijoje – aukščiausiasis teismas (Oberste Gerichtshof) per apylinkės teismą (Bezirksgericht), kuriame vykdoma priverstinio vykdymo procedūra.

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Vienintelė priimtina kalba yra vokiečių kalba.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Austrijoje – Teismų jurisdikcijos įstatymo (Jurisdiktionsnorm) 99 straipsnis.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

- Austrijoje – Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung) 21 straipsnis.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Vokietijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų, taikaus ginčų sureguliavimo ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1959 m. birželio 6 d.;
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse bylose ir dėl dokumentų, pasirašytas Sofijoje 1967 m. spalio 20 d.;
 • Belgijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1959 m. birželio 16 d.;
 • Jungtinės Karalystės ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1961 m. liepos 14 d., su keičiančiu Protokolu, pasirašytu Londone 1970 m. kovo 6 d.;
 • Nyderlandų ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Hagoje 1963 m. vasario 6 d.,
 • Prancūzijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1966 m. liepos 15 d.,
 • Liuksemburgo ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Liuksemburge 1971 m. liepos 29 d.,
 • Italijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose, taikaus ginčų sureguliavimo ir autentiškų dokumentų pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Romoje 1971 m. lapkričio 16 d.,
 • Austrijos ir Švedijos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Stokholme 1982 m. rugsėjo 16 d.,
 • Austrijos ir Ispanijos konvencija dėl teismo sprendimų, taikaus ginčų sureguliavimo ir vykdytinų autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1984 m. vasario 17 d.,
 • Suomijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1986 m. lapkričio 17 d.;
 • Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos sutartis dėl tarpusavio teisminio bendradarbiavimo, pasirašyta Vienoje 1954 m. gruodžio 16 d.;
 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos konvencija dėl tarpusavio santykių civilinės teisės klausimais ir dėl dokumentų, pasirašyta Vienoje 1963 m. gruodžio 11 d.;
 • Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Austrijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėje ir šeimos teisėje ir dokumentų galiojimo bei įteikimo ir prie jos pridėtas protokolas, pasirašyti Vienoje 1965 m. lapkričio 17 d.
Paskutinis naujinimas: 01/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.