Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

Netaikoma.

74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Teismo sprendimo tiesioginis vykdymas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1215/2012 yra reglamentuotas Civilinio proceso kodekso 622a straipsnyje:

„622a straipsnis (naujas, Oficialusis valstybės leidinys Nr. 50/2015)

1) Kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtas sprendimas turi būti vykdomas nereikalaujant vykdomojo rašto.

2) Atitinkamos šalies prašymu antstolis vykdo teismo sprendimą remdamasis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimto sprendimo kopija, patvirtinta jį priėmusio teismo, ir pažyma, išduota pagal Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 53 straipsnį.

3) Jei antstolis nustato, kad priemonės ar nutarties negalima vykdyti šiame Kodekse nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jis taiko alternatyvų vykdymo užtikrinimą.

4) Kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas, kuriuo paskirta laikinoji priemonė (įskaitant atsargumo priemonę), yra vykdytinas pagal 1 ir 2 dalis. Jei priemonė buvo paskirta neįteikus atsakovui šaukimo atvykti į teismą, turi būti pateikti teismo sprendimo įteikimą patvirtinantys įrodymai.

5) Vykdydamas teismo sprendimą antstolis įteikia skolininkui 2 dalyje nurodytos pažymos kopiją ir paragina savanoriškai įvykdyti teismo sprendimą. Prie pažymos pridedama kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimto teismo sprendimo kopija (jei jis nebuvo įteiktas skolininkui).

6) Skolininkas per vieną mėnesį nuo įteikimo gali pateikti prašymą dėl atsisakymo vykdyti. Jei reikalingas teismo sprendimo vertimas, terminas sustabdomas, kol vertimas bus pateiktas skolininkui.

7) Bet kuri šalis gali pateikti skundą dėl 436 straipsnyje nurodytos priemonės ar nutarties pritaikymo.“

Su vykdymo procesu susijusiems klausimams, kurie nėra reglamentuoti Reglamente (ES) Nr. 1215/2012, taikomos Civilinio proceso kodekso penktoje dalyje „Vykdymo procedūra“ nustatytos bendrosios taisyklės.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Prašymas pagal 36 straipsnio 2 dalį arba 45 straipsnio 4 dalį pateikiamas apygardos teismui, turinčiam jurisdikciją kitos šalies nuolatinio arba registruoto adreso vietoje, arba, jei ta šalis neturi nuolatinio arba registruoto adreso Bulgarijoje – suinteresuotosios šalies nuolatinio arba registruoto adreso vietoje. Jei suinteresuotoji šalis neturi nuolatinio arba registruoto adreso Bulgarijoje, prašymas pateikiamas Sofijos miesto teismui (Civilinio proceso kodekso 622 straipsnis).

Prašymas pagal 47 straipsnio 1 dalį turi būti pateikiamas apygardos teismui, turinčiam jurisdikciją skolininko nuolatinio adreso arba registruoto adreso vietoje arba vykdymo vietoje (Civilinio proceso kodekso 622b straipsnis).

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

— Bulgarijoje – Sofijos miesto apeliacinis teismas („Софийски апелативен съд“). Apeliacinis skundas teikiamas per apygardos teismą, priėmusį sprendimą dėl atsisakymo vykdyti arba sprendimą, kuriame nustatyta, kad nėra pagrindo atsisakyti pripažinti teismo sprendimą.

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Tolesni apeliaciniai skundai dėl Sofijos apeliacinio teismo sprendimų teikiami Aukščiausiajam Kasaciniam Teismui (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalis).

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Bulgarijos teismai ir kitos institucijos turi tarptautinę jurisdikciją, kai ieškovas arba pareiškėjas yra Bulgarijos pilietis arba juridinis asmuo, registruotas Bulgarijos Respublikoje (Tarptautinės privatinės teisės kodekso 4 straipsnio 1 ir 2 dalys).

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
 • Bulgarijos ir Belgijos konvencija dėl tam tikrų teisminių klausimų, pasirašyta Sofijoje 1930 m. liepos 2 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos, pasirašytas Sofijoje 1956 m. kovo 23 d., vis dar galiojantis Bulgarijos, Slovėnijos ir Kroatijos santykiams,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Rumunijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Sofijoje 1958 m. gruodžio 3 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Varšuvoje 1961 m. gruodžio 4 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Sofijoje 1966 m. gegužės 16 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Atėnuose 1976 m. balandžio 10 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Sofijoje 1976 m. lapkričio 25 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Kipro Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Nikosijoje 1983 m. balandžio 29 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos civilinėse bylose, pasirašytas Sofijoje 1989 m. sausio 18 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Italijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teismo sprendimų civilinėse bylose vykdymo, pasirašytas Romoje 1990 m. gegužės 18 d.,
 • Bulgarijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos civilinėse bylose, pasirašytas Sofijoje 1993 m. gegužės 23 d.,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse bylose ir dėl dokumentų, pasirašytas Sofijoje 1967 m. spalio 20 d.
Paskutinis naujinimas: 26/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.