Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Čekija

Brussels I recast


*būtina nurodyti

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

Netaikoma.

74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Informacijos nėra

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Apylinkės teismai turi dalykinę jurisdikciją.

Teritorinę jurisdikciją turintis apylinkės teismas nustatomas taip, kaip nurodyta toliau.

 1. Jei jau yra priimta nutartis dėl teismo sprendimo vykdymo, teritorinę jurisdikciją turi nutartį priėmęs ir vykdantis teismas. Nacionalinės jurisdikcijos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas teismo sprendimų vykdymas, yra išdėstytos Įstatyme Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekse) (252 straipsnis).
 2. Jei jau yra priimta nutartis dėl turto arešto (exekuce), teritorinę jurisdikciją turi šią nutartį priėmęs teismas (sprendimą vykdantis teismas (exekuční soud)). Sprendimą vykdančio teismo nustatymo taisyklės yra išdėstytos Įstatyme Nr. 120/2001 dėl teismo antstolių ir vykdymo veiksmų (Vykdymo kodeksas (exekuční řád)) (45 straipsnis).
 3. Jei nėra priimta nutarties dėl teismo sprendimo vykdymo ar turto arešto, procese jurisdikciją turi teismas, kuris turėtų jurisdikciją vykdyti sprendimą (žr. 1 punktą) arba numatomas sprendimą vykdantis teismas (žr. 2 punktą).

Visų apylinkės teismų sąrašas, įskaitant atnaujintą kontaktinę informaciją, pateikiamas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Apeliacinis skundas pateikiamas teismui, kurio sprendimas skundžiamas (Šis teismas apeliacinį skundą perduos teismui, turinčiam jurisdikciją jį nagrinėti).

Apeliaciniame procese dalykinę jurisdikciją turi apygardos teismai. Teritorinę jurisdikciją turi apygardos teismas, kurio jurisdikcijoje yra apylinkės teismas, pirmąja instancija priėmęs sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą (arba sprendimą procese dėl teismo sprendimo pripažinimo arba atsisakymo jį pripažinti).

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Gali būti taikomos tik išimtinės taisomosios priemonės, būtent:

 • ieškinys dėl sprendimo panaikinimo (žaloba pro zmatečnost) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso) 229 ir tolesnius straipsnius;
 • ieškinys dėl proceso atnaujinimo (žaloba na obnovu řízení) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso) 228 ir tolesnius straipsnius;
 • teisių gynimas (dovolání) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso) 236 ir tolesnius straipsnius.

Dėl visų nurodytų išimtinių taisomųjų priemonių kreipiamasi į teismą, kuris pirmąja instancija priėmė sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti sprendimą (arba sprendimą procese dėl teismo sprendimo pripažinimo arba atsisakymo jį pripažinti).

Jurisdikciją nagrinėti bylas dėl teisių gynimo priemonių (řízení o dovolání) turi Aukščiausiasis Teismas. Teismas, kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija, turi jurisdikciją nagrinėti ieškinius dėl proceso atnaujinimo (řízení na obnovu řízení). Teismas, kuris sprendimą priėmė pirmąja instancija, tam tikrais atvejais turi jurisdikciją nagrinėti ieškinius dėl sprendimo panaikinimo (řízení o žalobě pro zmatečnost), o kitais atvejais tokią jurisdikciją turi apeliacinis teismas (plg. Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso) 235a straipsnį).

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Slovakų kalba.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Įstatymas Nr. 91/2012 dėl tarptautinės privatinės teisės, ypač jo 6 straipsnis.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (Sofija, 1976 m. lapkričio 25 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Kipro Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Nikosija, 1982 m. balandžio 23 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Graikijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Atėnai, 1980 m. spalio 22 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Ispanijos Karalystės sutartis dėl teisinės pagalbos, teismo sprendimų civilinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Madridas, 1987 m. gegužės 4 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl teisinės pagalbos ir teismo sprendimų pripažinimo bei vykdymo civilinėse, šeimos ir komercinėse bylose (Paryžius, 1984 m. gegužės 10 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (Bratislava, 1989 m. kovo 28 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Italijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Praha, 1985 m. gruodžio 6 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose (Varšuva, 1987 m. gruodžio 21 d.), kaip nustatyta Čekijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartyje, kuria iš dalies pakeičiama ir papildoma Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Varšuvoje 1987 m. gruodžio 21 d. (Moimirovcė, 2003 m. spalio 30 d.);
 • Čekoslovakijos Respublikos ir Portugalijos konvencija dėl teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (Lisabona, 1927 m. lapkričio 23 d.);
 • Čekijos Respublikos ir Rumunijos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse bylose (Bukareštas, 1994 m. liepos 11 d.);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos sutartis dėl teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (Belgradas, 1964 m. sausio 20 d.);
 • Čekijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos sutartis dėl teisminių institucijų teikiamos teisinės pagalbos ir tam tikrų teisinių santykių civilinėse ir baudžiamosiose bylose sureguliavimo (Praha, 1992 m. spalio 29 d.).
Paskutinis naujinimas: 03/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.