Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“

Estija

Turinį pateikė
Estija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

1) Kaip bendrai galima apibūdinti pranešimą trečiajam asmeniui?

Pagal Estijos proceso teisę trečiasis asmuo gali dalyvauti procese pareikšdamas savarankiškų reikalavimų arba jų nepareikšdamas. Kai ginčas teisme išsprendžiamas tam tikros proceso šalies nenaudai, ši šalis gali pareikšti ieškinį trečiajam asmeniui, siekdama būti atleista nuo prievolės, kylančios iš tariamo sutarties pažeidimo, prievolės atlyginti nuostolius ar teisių gynimo prievolės, arba, turėdama pagrindo manyti, kad tokį reikalavimą jai pareikš trečiasis asmuo, ji gali iki tol, kol užbaigiamas parengtinis nagrinėjimas arba baigiasi bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka prašymų pateikimo terminas, bylą nagrinėjančiam teismui pateikti prašymą dėl trečiojo asmens įtraukimo į procesą. Užbaigus parengtinį nagrinėjimą, prašymas įtraukti trečiąjį asmenį į bylą gali būti pateiktas tik gavus kitų bylos šalių arba teismo sutikimą. Pasibaigus parengtiniam nagrinėjimui, teismas sutiks įtraukti trečiąjį asmenį tik tuo atveju, jei yra pagrįsta priežastis, dėl kurios prašymas nebuvo pateiktas laiku, ir jeigu, teismo nuomone, trečiojo asmens įtraukimas būtų naudingas bylos nagrinėjimui. Teismas įteikia pranešimą trečiajam asmeniui, informuoja apie pranešimą kitą šalį ir nustato joms terminą savo nuomonei pareikšti. Jei pranešimas atitinka teisinius reikalavimus ir šalis pagrindžia būtinybę įtraukti trečiąjį asmenį, teismas nurodo jį įtraukti į procesą. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, pagal Estijos proceso teisės aktus yra proceso šalis, jei jis nėra viena iš kitų proceso šalių (ieškovas arba atsakovas). Jei paaiškėja, kad trečiasis asmuo į procesą buvo įtrauktas arba į jį įstojo nepagrįstai, teismas gali nurodyti jį pašalinti iš bylos nagrinėjimo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, kuris į procesą buvo įtrauktas ar įstojo ieškovo arba atsakovo pusėje, turėtų palaikyti atitinkamos proceso šalies poziciją, t. y. pareikšti tą šalį palaikančius argumentus ir būti suinteresuotas, kad ši šalis laimėtų procesą. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, gali atlikti visus procesinius veiksmus, išskyrus tuos, kuriuos gali atlikti vien tik ieškovas arba atsakovas; prie šių veiksmų priskiriamas apeliacinio skundo dėl byloje priimtų sprendimų pateikimas. Trečiojo asmens prašymas, skundas ar procesinis veiksmas procese sukelia teisines pasekmes tik tuo atveju, jei jis neprieštarauja ieškovo arba atsakovo, kurio pusėje trečiasis asmuo dalyvauja procese, pateiktam prašymui, skundui ar atliktam procesiniam veiksmui. Pateikiant skundą arba atliekant bet kokį kitą procesinį veiksmą trečiajam asmeniui taikomas toks pats terminas, kaip ieškovui arba atsakovui, kurio pusėje jis dalyvauja procese, nebent teisės aktuose būtų nurodyta kitaip.

2) Kokios yra pagrindinės teismo sprendimų pasekmės asmenims, kuriems pateiktas pranešimas trečiajam asmeniui?

Jei šalis pateikia prašymą įtraukti asmenį trečiuoju asmeniu, tačiau teismas asmens neįtraukia į procesą arba asmuo yra pašalintas iš proceso pagal trečiojo asmens skundą, pagrindiniame procese priimtas sprendimas tam asmeniui nėra teisiškai privalomas.

Jei šalis pateikia prašymą, kad asmuo būtų įtrauktas į procesą trečiuoju asmeniu, o tas asmuo į procesą įtraukiamas trečiuoju asmeniu, po pagrindinio proceso vykstančiame procese trečiasis asmuo ieškovo arba atsakovo, kurio pusėje jis įstojo į procesą arba buvo į jį įtrauktas, atžvilgiu negali remtis tuo, kad byloje priimto sprendimo rezoliucinė dalis yra neteisinga ar kad aplinkybės buvo nustatytos netinkamai. Jei proceso šalis kreipiasi dėl bylos iškėlimo trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, ir remiasi ankstesniu procesu, trečiasis asmuo gali pareikšti prieštaravimą, kurį pareiškė procese būdamas trečiuoju asmeniu, ir kuris prieštarauja šalies pareiškimams. Trečiasis asmuo taip pat gali pareikšti prieštaravimą dėl to, kad negalėjo pateikti prašymo, prieštaravimo, įrodymų ar skundo, nes per vėlai įstojo į procesą arba per vėlai buvo į jį įtrauktas, arba negalėjo jų pateikti dėl ieškovo ar atsakovo, kurio pusėje jis dalyvavo procese, pareiškimų ar veiksmų. Jis taip pat gali pareikšti prieštaravimą dėl to, kad ieškovas arba atsakovas be trečiojo asmens žinios tyčia arba dėl didelio aplaidumo nepateikė prašymo, prieštaravimo, įrodymų ar skundo.

3) Ar pagrindiniame procese atliktas teisinis vertinimas yra privalomas?

Jei šalis pateikė prašymą įtraukti asmenį trečiuoju asmeniu, tačiau teismas asmens neįtraukė į procesą arba asmuo buvo pašalintas iš proceso pagal trečiojo asmens skundą, pagrindiniame procese priimtas sprendimas, įskaitant teisinį vertinimą, nėra teisiškai privalomas.

4) Ar nustatyti faktai, kurių trečiasis asmuo negalėjo ginčyti pagrindinio proceso metu (pvz., dėl to, kad jų neginčijo šalys) sukelia privalomus padarinius?

Teismo nustatytos aplinkybės trečiajam asmeniui nėra teisiškai privalomos, jei trečiasis asmuo negalėjo jų ginčyti dėl to, kad šių aplinkybių neginčijo kitos šalys, arba dėl to, kad šalis, kurios pusėje trečiasis asmuo buvo įtrauktas į procesą, nesutiko su trečiojo asmens ginčijamomis aplinkybėmis.

5) Ar pranešimas trečiajam asmeniui turi poveikį nepriklausomai nuo to, ar trečiasis asmuo įstojo į pagrindinį procesą?

Pagal Estijos proceso teisę į procesą galima įtraukti trečiąjį asmenį, o trečiasis asmuo gali įstoti į bylą savo prašymu. Teismas nusprendžia, ar leisti į procesą įtraukti trečiąjį asmenį arba leisti jam į jį įstoti, nutartimi. Šalis arba trečiasis asmuo gali pateikti apeliacinį skundą dėl nutarties, kuria teismas leidžia arba atsisako leisti trečiajam asmeniui įstoti į procesą, įtraukia ar atsisako įtraukti trečiąjį asmenį į procesą arba pašalina trečiąjį asmenį iš proceso. Apygardos teismo sprendimai dėl apeliacine tvarka apskųstų apylinkės teismo sprendimų negali būti skundžiami Aukščiausiajam Teismui.

6) Ar pranešimas trečiajam asmeniui turi įtakos trečiojo asmens ir pranešančiosios šalies oponento santykiams?

Jei šalis pateikia prašymą įtraukti trečiąjį asmenį į procesą, tačiau teismas šio trečiojo asmens į procesą neįtraukia, tai neturi jokios įtakos šalies, pateikusios prašymą, ir jos oponento santykiams.

Jei šalis pateikia prašymą, kad asmuo būtų įtrauktas į procesą trečiuoju asmeniu, o tas asmuo į procesą įtraukiamas trečiuoju asmeniu, po pagrindinio proceso vykstančiame procese trečiasis asmuo ieškovo arba atsakovo, kurio pusėje jis įstojo į procesą arba buvo į jį įtrauktas, atžvilgiu negali remtis tuo, kad byloje priimto sprendimo rezoliucinė dalis yra neteisinga ar kad aplinkybės buvo nustatytos netinkamai.

Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, įtraukimo į procesą tvarka ir pasekmės reglamentuotos Civilinio proceso kodekso 214 ir 216 straipsniuose.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Apylinkės teismai.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Apygardos teismai per apylinkės teismą, kurio sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka.

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Aukščiausiasis teismas.

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Anglų kalba.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Civilinio proceso kodekso 86 straipsnis (jurisdikcija pagal turto buvimo vietą), jeigu reikalavimas nėra susijęs su tuo asmens turtu. Civilinio proceso kodekso 100 straipsnis (reikalavimas dėl standartinių sąlygų taikymo pabaigos), jeigu ieškinys turi būti teikiamas teismui, kurio teritorinėje jurisdikcijoje buvo taikyta standartinė sąlyga.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Civilinio proceso kodekso 212–216 straipsniai.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

  • Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių, pasirašytas Taline 1992 m. lapkričio 11 d.,
  • Estijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Taline 1998 m. lapkričio 27 d.
Paskutinis naujinimas: 29/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.