Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vokietija

Brussels I recast


*būtina nurodyti

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

1. Kaip bendrai galima apibūdinti pranešimą trečiajam asmeniui?

Pranešimas trečiajam asmeniui naudojamas siekiant apie vykstantį teismo procesą (pradinį procesą – Vorprozess) oficialiai pranešti jo šalimis nesantiems tretiesiems asmenims. Tretiesiems asmenims apie procesą pranešama pateikiant teismui rašytinį dokumentą, kuris oficialiai įteikiamas pranešimo trečiajam asmeniui gavėjui. Trečiasis asmuo gali savo nuožiūra spręsti, ar įstoti į procesą. Į procesą įstojęs trečiasis asmuo netampa proceso šalimi, tačiau yra tik įstojusi į bylą šalis, kurios pareiškimai ir veiksmai negali prieštarauti pagrindinės šalies pareiškimams ir veiksmams. Iš įstojusios į bylą šalies negali būti reikalaujama sumokėti jokių išlaidų.

2. Kokios yra pagrindinės teismo sprendimų pasekmės asmenims, kuriems įteiktas pranešimas trečiajam asmeniui?

Informuojant trečiuosius asmenis apie procesą preziumuojama, kad vykstančio proceso (pradinio proceso) šalis turi priežasčių bijoti nepalankaus rezultato, tačiau taip pat turi priežasčių tikėtis, kad esant nepalankiam rezultatui ji galės trečiajam asmeniui pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo arba reikalavimą pagal laidavimą arba garantiją. Todėl pranešimą trečiajam asmeniui pateikianti šalis yra suinteresuota laimėti pradinį procesą (o jo metu įstojusi į bylą šalis gali pagelbėti) arba, jei pradinis procesas pralaimimas – išieškoti nuostolius laimėdama paskesnį procesą (vok. Folgeprozess) prieš trečiąjį asmenį.

Jei trečiasis asmuo palaiko pranešimą pateikusią šalį, jis pripažįsta tokį bylos nagrinėjimo kontekstą, koks jis yra jo įstojimo metu. Jis gali nurodyti teisinius pagrindus ir pateikti procesinius dokumentus, tačiau negali atlikti jokių veiksmų, kuriais būtų prieštaraujama pagrindinei šaliai. Jei trečiasis asmuo atsisako įstoti į procesą arba nepareiškia savo pozicijos, procesas tęsiamas neatsižvelgiant į trečiąjį asmenį. Jei pranešimą pateikusi šalis vėliau pareiškia ieškinį trečiajam asmeniui, trečiasis asmuo negali tvirtinti, kad pradiniame procese priimtas sprendimas yra neteisingas. Tai reiškia, kad pradiniame procese padarytos išvados, palankios šaliai, pateikusiai pranešimą trečiajam asmeniui, paskesniame procese bus laikomos privalomomis.

3. Pranešimas trečiajam asmeniui pradiniame procese neturi jokios įtakos sprendimui dėl teisės klausimų.

4. Pradinio proceso rezultatas nėra privalomas, jei įstojusi į bylą šalis dėl bylos stadijos įstojimo į bylą metu arba dėl pagrindinės šalies pareiškimų ir veiksmų negalėjo nurodyti teisinių pagrindų.

5. Pranešimas trečiajam asmeniui sukelia pasekmes nepriklausomai nuo to, ar trečiasis asmuo įstojo į pradinį procesą.

6. Pranešimas trečiajam asmeniui neturi jokios įtakos trečiojo asmens ir šalies, pateikusios pranešimą trečiajam asmeniui, varžovo santykiams, nebent trečiasis asmuo įstoja į procesą varžovo pusėje.

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Vokietijoje – Landgericht.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Vokietijoje – Oberlandesgericht.

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

- Vokietijoje – Bundesgerichtshof.

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Vokietijoje: Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung) 23 straipsnis.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

- Vokietijoje: Civilinio proceso kodekso 68 ir 72–74 straipsniai.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

    Vokietijos ir Italijos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Romoje 1936 m. kovo 9 d.;
  • Vokietijos ir Belgijos konvencija dėl teismo sprendimų, arbitražo sprendimų ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Bonoje 1958 m. birželio 30 d.;
  • Vokietijos ir Austrijos konvencija dėl teismo sprendimų, taikaus ginčų sureguliavimo ir autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Vienoje 1959 m. birželio 6 d.;
  • Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos konvencija dėl teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Bonoje 1960 m. liepos 14 d.;
  • Nyderlandų ir Vokietijos konvencija dėl teismo sprendimų ir kitų vykdytinų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Hagoje 1962 m. rugpjūčio 30 d.;
  • Vokietijos ir Graikijos konvencija dėl teismo sprendimų, taikaus ginčų sureguliavimo ir autentiškų instrumentų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Atėnuose 1961 m. lapkričio 4 d.;
  • Ispanijos ir Vokietijos Federacinės Respublikos konvencija dėl teismo sprendimų, taikaus ginčų sureguliavimo ir vykdytinų autentiškų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Bonoje 1983 m. lapkričio 14 d.
Paskutinis naujinimas: 30/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.