Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lenkija

Brussels I recast


*būtina nurodyti

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

1. Kaip bendrai galima apibūdinti pranešimą trečiajam asmeniui?

Lenkijoje pranešimas trečiajam asmeniui reglamentuojamas Civilinio proceso kodekso 84 ir 85 straipsniuose. Ši sąvoka lenkų kalba vadinama przypozwanie. Tai reiškia, kad šalis turi galimybę pakviesti būsimą oponentą įstoti į procesą, nes priėmus šaliai nepalankų sprendimą trečiasis asmuo jai galėtų pareikšti reikalavimą (pavyzdžiui, atsiradusį iš garantijos sutarties). Šiuo tikslu šalis pateikia pareiškimą, kuris įteikiamas trečiajam asmeniui, o jis tada gali pareikšti, kad įstoja į procesą pagalbiniu trečiuoju asmeniu.

2. Kokios yra pagrindinės teismo sprendimų pasekmės asmenims, kuriems įteiktas pranešimas trečiajam asmeniui?

Dėl pranešimo trečiajam asmeniui asmuo, kurio atžvilgiu teikiamas prašymas, automatiškai netampa nagrinėjamos bylos šalimi. Jis pradeda dalyvauti procese į jį įstodamas kaip pagalbinis trečiasis asmuo (Civilinio proceso kodekso 76–78 straipsniai). Šalims sutikus pagalbinis trečiasis asmuo gali pakeisti šalį, kurios pusėje įstojo į procesą. Priešingu atveju teismo sprendimas sukelia tiesiogines pasekmes (tačiau, pateikus pranešimą trečiajam asmeniui, – tik tuo atveju, jei jis atitinka santykių, dėl kurių kilo ginčas, pobūdį arba atitinkamą teisės nuostatą).

3. Ar pagrindiniame procese atliktas teisinis vertinimas yra privalomas?

Jei trečiasis asmuo neįstoja į procesą, nors jo to buvo prašoma, jis netenka teisės bet kokiame paskesniame procese reikšti pretenzijas dėl pažeidimų pirmajame procese (Civilinio proceso kodekso 82 straipsnis kartu su 85 straipsniu).

4. Ar nustatyti faktai, kurių trečiasis asmuo negalėjo ginčyti pagrindinio proceso metu (pvz., dėl to, kad jų neginčijo šalys) sukelia privalomus padarinius?

Trečiasis asmuo taip pat yra suinteresuotas, kad jam būtų pateiktas pranešimas trečiajam asmeniui ir jo būtų prašoma dalyvauti procese, nes tai gali padėti pasiekti teigiamą rezultatą, o bet koks paskesnis procesas būtų nebereikalingas.

5. Ar pranešimas trečiajam asmeniui sukelia pasekmes nepriklausomai nuo to, ar trečiasis asmuo įstojo į pagrindinį procesą?

Jei trečiasis asmuo neįstoja į procesą, nors jo to buvo prašoma, jis netenka teisės bet kokiame paskesniame procese reikšti pretenzijas dėl pažeidimų pirmajame procese (Civilinio proceso kodekso 82 straipsnis kartu su 85 straipsniu).

6. Ar pranešimas trečiajam asmeniui turi įtakos trečiojo asmens ir pranešančiosios šalies oponento santykiams?

Jei asmuo, kurio prašoma įstoti į procesą, tai padaro, jis tampa pagalbiniu trečiuoju asmeniu, ir, šalims sutinkant, gali pakeisti šalį, kurios pusėje įstojo į procesą.

74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas

74 straipsnis – Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašą galima rasti informacijos santraukoje Procedury służące wykonaniu orzeczenia (Teismo sprendimo vykdymo tvarka).

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Skolininko gyvenamosios vietos ar registruotos buveinės vietos apygardos teismas (sąd okręgowy), o, jei tokio teismo nėra, apygardos teismas, kurio rajone turi būti atliekamas ar yra atliekamas vykdymo procesas.

Prašymo dėl atsisakymo pripažinti teismo sprendimą atveju:

Apygardos teismas (sąd okręgowy), turintis jurisdikciją nagrinėti bylą, dėl kurios buvo priimtas sprendimas, arba apygardos teismas, kurio rajone yra jurisdikciją turintis apylinkės teismas (sąd rejonowy), arba, jeigu tokio teismo nėra, – Varšuvos apygardos teismas.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Apeliacinis teismas (sąd apelacyjny) per apygardos teismą (sąd okręgowy).

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Aukščiausiasis Teismas (Sąd Najwyższy) per apeliacinį teismą (sąd apelacyjny).

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Netaikoma.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Civilinio proceso kodekso 11037 straipsnio 4 dalis ir 1110 straipsnis, nes juose numatyta Lenkijos teismų jurisdikcija remiantis išimtinai viena iš šių aplinkybių, susijusių su ieškovu: Lenkijos pilietybė, nuolatinė gyvenamoji vieta, įprastinė gyvenamoji vieta ar registruota buveinė Lenkijoje.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Civilinio proceso kodekso 84 ir 85 straipsniai dėl pranešimo trečiajam asmeniui.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Budapešte 1959 m. kovo 6 d.,
 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Varšuvoje 1960 m. vasario 6 d., dabar galiojanti Lenkijos ir Slovėnijos bei Lenkijos ir Kroatijos santykiams,
 • Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Varšuvoje 1961 m. gruodžio 4 d.,
 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Austrijos Respublikos konvencija dėl tarpusavio santykių civilinės teisės klausimais ir dėl dokumentų, pasirašyta Vienoje 1963 m. gruodžio 11 d.,
 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Atėnuose 1979 m. spalio 24 d.,
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių sureguliavimo civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Varšuvoje 1987 m. gruodžio 21 d., vis dar galiojanti Lenkijos ir Čekijos bei Lenkijos ir Slovakijos santykiams,
 • Lenkijos Liaudies Respublikos ir Italijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos ir teismo sprendimų civilinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta Varšuvoje 1989 m. balandžio 28 d.,
 • Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Varšuvoje 1993 m. sausio 26 d.,
 • Latvijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Rygoje 1994 m. vasario 23 d.,
 • Kipro Respublikos ir Lenkijos Respublikos konvencija dėl teisinio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Nikosijoje 1996 m. lapkričio 14 d.,
 • Estijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, darbo ir baudžiamosiose bylose, pasirašytas Taline 1998 m. lapkričio 27 d.,
 • Rumunijos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse bylose, pasirašyta Bukarešte 1999 m. gegužės 15 d.
Paskutinis naujinimas: 21/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.