Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

65 straipsnio 3 dalis – informacija apie tai, kaip pagal nacionalinę teisę nustatyti Reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo sprendimų pasekmes

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Netaikytina.

74 straipsnis. Nacionalinių vykdymo taisyklių ir procedūrų aprašas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose

Tiesioginio vykdymo formos, t. y. kilnojamojo ir (arba) nekilnojamojo turto areštas ir prievolės atlikti tam tikrą veiksmą (arba jo neatlikti) vykdymo užtikrinimas, yra susijusios su vykdomajame dokumente nustatytu prievolės objektu. Jeigu vykdomos prievolės atlikti tam tikrą veiksmą, teisės aktuose jos skirstomos į prievoles, kurias gali atlikti ir ne skolininkas, ir į intuitu personae prievoles.

Netiesioginis vykdymas reiškia priemonę gauti vykdomajame dokumente nurodytą pinigų sumą priverstinai parduodant skolininko turtą (areštuojamos pinigų sumos arba turtas, o tada jis parduodamas).

Prievolės, pagal kurias bus vykdomas išieškojimas, yra piniginės prievolės, turto perdavimas arba jo naudojimo perdavimas, pastato nugriovimas / sodinių ploto užleidimas / darbų nutraukimas ir kt.

Vykdymo tikslais kompetentingos institucijos

Teismo sprendimus ir kitus vykdomuosius dokumentus vykdo teismo antstolis, aptarnaujantis apeliacinį teismą, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje yra nekilnojamasis turtas (jeigu areštuojamas nekilnojamasis turtas) arba skolininko nuolatinė gyvenamoji vieta arba turtas (jeigu areštuojamas kilnojamasis turtas).

Kreditoriaus prašymu areštą atlieka teismo antstolis, dirbantis skolininko arba trečiosios šalies, kuriai taikomas areštas, nuolatinės gyvenamosios vietos, o banko sąskaitų arešto atveju – atitinkamos kredito įstaigos registruotos buveinės vietos apeliacinio teismo jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.

Už vykdymą atsakingas teismas yra apylinkės teismas, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje yra skolininko nuolatinė gyvenamoji vieta. Už vykdymą atsakingas teismas nagrinėja prašymus dėl sprendimo paskelbimo vykdytinu, prašymus, kuriais prieštaraujama dėl vykdymo ir kt.

Sąlygos, kuriomis gali būti išduodamas vykdomasis dokumentas arba vykdytinas teismo sprendimas

Vykdymas gali būti atliekamas tik pagal teismo sprendimą (galutines nutartis, laikinai vykdytinas nutartis) arba pagal kitą rašytinį aktą (notarinį autentišką dokumentą, skolos vertybinį popierių, arbitražo sprendimą ir kt.).

Gavęs kreditoriaus pateiktą prašymą dėl vykdymo, teismo antstolis jį užregistruoja ir gali nešaukdamas šalių paskelbti potvarkį dėl sprendimo paskelbimo vykdytinu. Potvarkis įteikiamas kreditoriui. Potvarkis įteikiamas kreditoriui. Atsisakymo atveju kreditorius gali per 15 dienų nuo įteikimo dienos už vykdymą atsakingam teismui pateikti skundą.

Vėliau teismo antstolis kreipiasi į teismą dėl sprendimo paskelbimo vykdytinu, pateikdamas kreditoriaus prašymą, vykdomąjį dokumentą, potvarkį ir mokesčių sumokėjimo įrodymą. Nutartis dėl prašymo priimama uždarame posėdyje, nešaukiant šalių. Teismas gali atsisakyti patenkinti prašymą, jeigu: jis priklauso kitos institucijos jurisdikcijai; teismo sprendimas nėra vykdomasis dokumentas; dokumentas neatitinka visų formalių reikalavimų; reikalavimas nėra apibrėžtas, jame nėra nurodyta konkreti suma ir jo terminas nėra suėjęs; skolininkas turi imunitetą nuo vykdymo; dokumente yra nuostatų, kurios negali būti vykdomos, ir kt. Teismo nutarties, kuria patenkinamas prašymas, apskųsti negalima, tačiau ji gali būti peržiūrima, jeigu ginčijamas pats vykdymas. Nutartį, kuria toks prašymas atmetamas, kreditorius gali apskųsti per 15 dienų nuo jos įteikimo.

Nacionalinė teismo antstolių asociacija Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) nustato ir atnaujina teisingumo ministro tvirtinamus minimalius mokesčius už teikiamas paslaugas.

Jeigu skolininkas šaukiamas į posėdį, gali būti pradedama bet kuri procedūra.

Vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis

Išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pajamas, sumas banko sąskaitose, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir kt.

Kilnojamasis turtas nustatomas ir tada areštuojamas. Jeigu mokėtina suma nesumokama, teismo antstolis parduoda areštuotą turtą viešame aukcione, tiesiogiai ar pan.

Gali būti areštuojamos visos sumos, kurias trečioji šalis privalo sumokėti skolininkui. Visos areštuotos pinigų sumos ir turtas įšaldomi nuo tos dienos, kai arešto orderis buvo išsiųstas trečiajai šaliai, kuriai taikomas areštas. Nuo įšaldymo momento iki visiško prievolių įvykdymo trečioji šalis, kuriai taikomas areštas, neatlieka jokio kito mokėjimo. Priešingu atveju byla gali būti perduota už vykdymą atsakingam teismui, siekiant, kad areštas būtų patvirtintas. Galutinė patvirtinimo nutartis prilyginama reikalavimo perleidimui ir laikoma vykdomuoju dokumentu, naudojamu prieš trečiąją šalį, kuriai taikomas areštas. Kai areštas patvirtinamas, trečioji šalis, kuriai jis taikomas, turi įmokėti užstatą arba atlikti atitinkamos sumos neviršijantį mokėjimą. Jeigu to nepadaroma, inicijuojamas vykdymo procesas.

Kalbant apie išieškojimą iš nekilnojamojo turto, jeigu skolininkas nesumoka savo skolos, teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu įteikiamas ir įtraukiamas į žemės registrą, o tada teismo antstolis pradeda pardavimo procedūrą.

Taikytinas terminas yra šeši mėnesiai, jeigu kreditorius leido šiam nuo vykdymo veiksmo atlikimo termino pabaigos skaičiuojamam laikotarpiui pasibaigti nesiimdamas jokių kitų išieškojimo veiksmų. Senaties terminas yra treji metai.

Galimybė apskųsti sprendimą, kuriuo nustatoma tokia priemonė

Vykdymo veiksmą galima apskųsti. Jeigu vykdymas atliekamas pagal teismo sprendimą, skolininkas negali jo užginčyti remdamasis faktiniais arba teisiniais motyvais, kuriuos jis galėjo pateikti pirmosios instancijos teismo arba apeliacinio teismo procese.

Kompetentingas teismas yra už vykdymą atsakingas teismas.

Skundą galima pateikti per 15 dienų nuo tos dienos, kai skundo pateikėjui buvo pranešta apie vykdomąjį dokumentą; suinteresuotajai šaliai buvo pranešta apie arešto skyrimą; skolininkui buvo įteiktas šaukimas arba jis buvo informuotas apie pirmąjį vykdomąjį dokumentą.

Jeigu teismas patenkina skundą, kuriuo apskundžiamas vykdymas, jis panaikina skundžiamą vykdomąjį dokumentą ir nurodo nutraukti vykdymą arba vykdymo veiksmo atlikimą. Jeigu skundas atmetamas, skundo pateikėjas gali būti įpareigotas atlyginti pavėluotu vykdymu padarytą žalą.

Kol laukiama prieštaravimo dėl vykdymo arba kito prašymo dėl vykdymo nagrinėjimo, atitinkamos šalies prašymu ir tik dėl pagrįstų priežasčių kompetentingas teismas gali sustabdyti vykdymą. Prašymas sustabdyti vykdymą gali būti pateiktas kartu su prieštaravimu dėl vykdymo arba atskiru prašymu.

Sprendimas dėl prieštaravimo gali būti ginčijamas tik pateikus apeliacinį skundą.

Vykdymo apribojimai, visų pirma susiję su skolininko apsauga ar terminais

Išieškojimas nenukreipiamas į tam tikrą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Kilnojamasis turtas, į kurį nenukreipiamas išieškojimas: būtinieji asmeninio naudojimo / namų ūkio reikmenys, religiniai reikmenys; neįgaliesiems būtini daiktai arba ligonių priežiūrai skirti daiktai; trijų mėnesių maisto atsargos; trijų mėnesių žiemos kuro atsargos; asmeniniai laiškai, nuotraukos, paveikslai ir kt.

Galima areštuoti iki pusės darbo užmokesčio arba pensijos pavidalu gaunamų skolininko mėnesinių pajamų, jeigu išieškoma pagal išlaikymo prievoles, ir iki trečdalio tokių pajamų, jeigu išieškoma pagal kitokias prievoles.

Jeigu tokios pajamos yra mažesnės negu nacionalinis minimalusis darbo užmokestis, areštuoti galima tik tokią jų sumą, kuria jos viršija pusę minimaliojo darbo užmokesčio.

Pajamų, iš kurių neišieškoma, kategorijos yra šios: valstybinės išmokos ir išmokos vaikui, mokėjimai už sergančio vaiko priežiūrą, motinystės išmokos, išmoka mirties atveju, valstybinės studijų dotacijos, išmokos kasdieniam pragyvenimui ir kt.

Susijusios nuorodos

http://www.executori.ro/

http://www.just.ro/

75 straipsnio a punktas. Teismų, kuriems pagal 36 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 47 straipsnio 1 dalį turi būti teikiami prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Prašymai atsisakyti pripažinti sprendimą, prašymai priimti nutartį, kad nėra pagrindų atsisakyti pripažinti sprendimą, ir prašymai atsisakyti paskelbti sprendimą vykdytinu priklauso apygardos teismų jurisdikcijai[1] (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, reikalingų siekiant įgyvendinti tam tikrus Bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, patvirtinto Įstatymu Nr. 191/2007 su pakeitimais, I4 straipsnio 1 straipsnis ir nauja redakcija išdėstyto Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais, 95 straipsnio 1 dalis).

______

[1] Pagal Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, reikalingų siekiant įgyvendinti tam tikrus Bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, patvirtinto Įstatymu Nr. 191/2007 su pakeitimais, I4 straipsnio 2 straipsnį Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 54 straipsniu grindžiami prašymai, kuriuose remiamasi priemonės arba įsakymo, nustatytų teismo sprendimu, patvirtintu arba sudarytu susitarimu arba kitoje ES valstybėje narėje oficialiai parengtais arba užregistruotais autentiškais dokumentais, gali būti pateikiami bylose, kurių dalykas yra atsisakymas pripažinti, nutartis, kad nėra pagrindų atsisakyti pripažinti, arba atsisakymas vykdyti, arba atskirai. Atskirai pateikiami prašymai prilyginti priemonę arba įsakymą priklauso apygardos teismų jurisdikcijai.

75 straipsnio b punktas. Teismų, kuriems pagal 49straipsnio 2 dalį skundžiamas teismo sprendimas dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

- Rumunijoje – apeliacinis teismas (rum. Curtea de apel)

75 straipsnio c punktas. Teismų, kuriems teikiamas bet kuris tolesnis skundas pagal 50 straipsnį, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

- Rumunijoje – Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas (rum. Înalta Curte de Casație și Justiție)

75 straipsnio d punktas. Priimtinos pažymų dėl teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir susitarimų vertimo kalbos

Netaikytina.

76 straipsnio 1 dalies a punktas. Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

- Rumunijoje: Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso VII knygos „Tarptautinis civilinis procesas“ I antraštinės dalies „Rumunijos teismų tarptautinė jurisdikcija“ 1066–1082 straipsniai.

76 straipsnio 1 dalies b punktas. Reglamento 65 straipsnyje nurodytos trečiųjų šalių informavimo taisyklės

Netaikytina.

76 straipsnio 1 dalies c punktas. Reglamento 69 straipsnyje nurodytos konvencijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
 • 1958 m. gruodžio 3 d. Sofijoje pasirašyta Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Rumunijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose;
 • 1994 m. liepos 11 d. Bukarešte pasirašyta Čekijos Respublikos ir Rumunijos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse bylose;
 • 1972 m. spalio 19 d. Bukarešte pasirašyta Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Graikijos Karalystės konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose;
 • 1972 m. lapkričio 11 d. Bukarešte pasirašyta Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Italijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose;
 • 1974 m. lapkričio 5 d. Paryžiuje pasirašyta Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose;
 • 1999 m. gegužės 15 d. Bukarešte pasirašyta Rumunijos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse bylose;
 • 1960 m. spalio 18 d. Belgrade pasirašyta Rumunijos Liaudies Respublikos ir Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos sutartis (taikytina pagal Teisių perėmimo deklaraciją, sudarytą su Slovėnija ir Kroatija) dėl teisinės pagalbos;
 • 1958 m. spalio 25 d. Prahoje pasirašyta Rumunijos Liaudies Respublikos ir Čekijos Respublikos sutartis (taikytina pagal Teisių perėmimo deklaraciją, sudarytą su Slovakija) dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose;
 • 1997 m. lapkričio 17 d. Bukarešte pasirašyta Rumunijos ir Ispanijos Karalystės konvencija dėl jurisdikcijos, teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo;
 • 1958 m. spalio 7 d. Bukarešte pasirašyta Rumunijos Liaudies Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose;
 • 1965 m. lapkričio 17 d. Vienoje pasirašyta Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Austrijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinės ir šeimos teisės klausimais ir dėl dokumentų galiojimo ir įteikimo ir prie jos pridėtas Protokolas.
Paskutinis naujinimas: 14/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.