Naujos redakcijos Reglamentas „Briuselis I“

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 1215/2012

Bendra informacija

Reglamentu 1215/2012 siekiama palengvinti kreipimąsi į teismą, visų pirma nustatant teismų jurisdikcijos taisykles bei greito ir paprasto valstybėse narėse priimtų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo taisykles.

Reglamentu keičiamas Reglamentas 44/2001 (reglamentas „Briuselis I“), tačiau pastarasis toliau taikomas procesams, pradėtiems prieš 2015 m. sausio 10 d. įsigaliojant Reglamentui 1215/2012 (dėl išsamesnės informacijos žr. Reglamento 1215/2012 66 straipsnį).

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Daniją, kuri 2005 m. sudarė Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimą dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo. Reikalingi Danijos teisės aktų pakeitimai įsigaliojo 2013 m. birželio 1 d.

Reglamentu nustatoma, kurios valstybės narės teismai turi jurisdikciją nagrinėti civilinius ir komercinius ginčus, turinčius tarptautinį aspektą.

Be to, reglamente nustatyta, kad vienoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas pripažįstamas kitoje valstybėje narėje be jokių procedūrų.

Vienoje valstybėje narėje priimtas sprendimas, kuris yra vykdytinas toje valstybėje narėje, vykdytinas ir kitoje valstybėje narėje – tam nereikia jo paskelbti vykdytinu.

Reglamentu nustatytos dvi formos: pažyma dėl teismo sprendimo ir pažyma dėl autentiško dokumento arba teisminės taikos sutarties.

Vadovaudamosi reglamentu, valstybės narės nurodė teismus, kompetentingus priimti prašymus dėl atsisakymo vykdyti teismo sprendimą ir nagrinėti skundus. Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Pagal 26 straipsnio 2 dalį kai kuriais atvejais teismas, prieš prisiimdamas jurisdikciją, užtikrina, kad atsakovas būtų informuotas apie savo teisę ginčyti teismo jurisdikciją ir apie atvykimo ar neatvykimo į teismą pasekmes. Šiuo tikslu Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose nustatė neprivalomą standartinį tekstą PDF (245 Kb) lt su informacija, kuria teismas gali pasinaudoti, kad įvykdytų savo pareigą pateikti atsakovui informaciją pagal reglamento 26 straipsnio 2 dalį.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Susijusios nuorodos

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, OL L 299, 2005 11 16, p. 62.

Pagal ES finansuojamą projektą parengtame vykdymo užtikrinimo atlase pateikiama informacija apie vykdymo užtikrinimo procedūras (procedūras, reikalavimus, kompetenciją, išlaidas ir laiką) ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės vykdymo užtikrinimo sistemose.

Paskutinis naujinimas: 11/05/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.