Pārstrādātā regula "Brisele I"

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

65. panta 3. punkts – informācija par to, kā saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var noteikt regulas 65. panta 2. punktā minēto spriedumu sekas

Neattiecas.

74. pants — Valstu noteikumu un procedūru apraksts par spriedumu izpildi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiešo izpildi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1215/2012 reglamentē Civilprocesa kodeksa 622. panta a) punkts:

“622. panta a) punkts (jauns, “Valsts Vēstnesis” Nr. 50/2015)

(1) Spriedums, kas pieņemts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir izpildāms bez izpildraksta.

(2) Tiesu izpildītājs pēc iesaistītās puses lūguma veic izpildi, pamatojoties uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts sprieduma kopiju, kuru autentificējusi tiesa, kas to izdevusi, un apliecību, kas izdota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1215/2012 53. pantu.

(3) Ja tiesu izpildītājs konstatē, ka pasākumu vai rīkojumu saskaņā ar šā Kodeksa nosacījumiem nevar izpildīt, tas nosaka izpildes aizstāšanu.

(4) Citā Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemts spriedums, ar ko nosaka provizorisku, tostarp piesardzības pasākumu, ir izpildāms saskaņā ar 1. un 2. punktu. Ja pasākumu nosaka, neuzaicinot atbildēju ierasties, jāieniedz pierādījumi par tiesas sprieduma izsniegšanu.

(5) Veicot izpildi, tiesu izpildītājs izsniedz 2. punktā minētās apliecības kopiju, aicinot parādnieku brīvprātīgi izpildīt savus pienākumus. Apliecībai pievieno sprieduma, kas izdots citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kopiju, ja tas nav izsniegts parādniekam.

(6) Parādniekam ir tiesības mēneša laikā pēc dokumenta saņemšanas iesniegt pieteikumu par izpildes noraidīšanu. Ja ir nepieciešams sprieduma tulkojums, termiņu aptur līdz brīdim, kad tas tiek sniegts parādniekam.

(7) Jebkurai pusei ir tiesības pārsūdzēt 436. pantā minēto pasākumu vai rīkojumu.”

Jautājumos, kas attiecas uz izpildi, uz kuru neattiecas Regula (ES) Nr. 1215/2012, piemēro Civilprocesa kodeksa piektās daļas “Izpildes procedūra” vispārīgos noteikumus.

75. panta a) punkts – Tiesu, kam jāiesniedz sprieduma izpildes atteikuma pieteikums saskaņā ar 36. panta 2. punktu, 45. panta 4. punktu un 47. panta 1. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Pieteikumu saskaņā ar 36. panta 2. punktu vai 45. panta 4. punktu iesniedz apgabaltiesā pēc pretējās puses pastāvīgās vai juridiskās adreses vai, ja šai pusei nav pastāvīgās vai juridiskās adreses Bulgārijā, pēc attiecīgās puses pastāvīgās vai juridiskās adreses. Ja attiecīgajai pusei nav pastāvīgās vai juridiskās adreses arī Bulgārijā, pieteikumu iesniedz Sofijas Pilsētas tiesā (Civilprocesa kodeksa 622. pants).

Pieteikumu saskaņā ar 47. panta 1. punktu iesniedz apgabaltiesā pēc parādnieka pastāvīgās vai juridiskās adreses vai izpildes vietas (Civilprocesa kodeksa 622. panta b) punkts).

75. panta b) punkts – Tiesu, kurās iesniedz pārsūdzību par sprieduma izpildes atteikuma lēmuma piemērošanu saskaņā ar 49. panta 2. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

- Bulgārijā: Sofijas Apelācijas tiesā (“Софийски апелативен съд”). Pārsūdzību iesniedz apgabaltiesā, kas izdevusi lēmumu par atteikumu izpildīt spriedumu vai kurā konstatēts, ka nav pamata sprieduma atzīšanas atteikumam.

75. panta c) punkts – Tiesu, kurās iesniedz jebkādu tālāku pārsūdzību saskaņā ar 50. pantu, nosaukumi un kontaktinformācija

Sofijas Apelācijas tiesas lēmumu pārsūdzību iesniedz Augstākajā Kasācijas tiesā (Civilprocesa kodeksa 623. panta 6. punkts).

75. panta d) punkts – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu tulkojumiem par spriedumiem, publiskiem aktiem un tiesas izlīgumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Neattiecas.

76. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Noteikumi par valsts jurisdikciju, kas minēti 5. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Bulgārijas tiesām un citām iestādēm ir starptautiska jurisdikcija, ja prasītājs vai pieteikuma iesniedzējs ir Bulgārijas valstspiederīgais vai juridiska persona, kas reģistrēta Bulgārijas Republikā (Starptautisko privāttiesību kodeksa 4. panta 1. punkta 2. apakšpunkts).

76. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Noteikumi par trešo personu piedalīšanos, kas minēti 65. pantā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Neattiecas.

76. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Konvencijas, kas minētas 69. pantā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
 • 1930. gada 2. jūlijā Sofijā parakstītā Bulgārijas un Beļģijas Konvencija par dažiem tieslietu jautājumiem;
 • 1956. gada 23. martā Sofijā parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas un Dienvidslāvijas Federatīvās Tautas Republikas Nolīgums par savstarpēju tiesisko palīdzību, kurš joprojām ir spēkā starp Bulgāriju, Slovēniju un Horvātiju;
 • 1958. gada 3. decembrī Sofijā parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas un Rumānijas Tautas Republikas Līgums par tiesisko palīdzību civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās;
 • 1961. gada 4. decembrī Varšavā parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas un Polijas Tautas Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās;
 • 1966. gada 16. maijā Sofijā parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas un Ungārijas Tautas Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās;
 • 1976. gada 10. aprīlī Atēnās parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas un Grieķijas Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās;
 • 1976. gada 25. novembrī Sofijā parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas un Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās;
 • 1983. gada 29. aprīlī Nikosijā parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas un Kipras Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās;
 • 1989. gada 18. janvārī Sofijā parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas Valdības un Francijas Republikas Valdības Nolīgums par savstarpējo tiesisko palīdzību civillietās;
 • 1990. gada 18. maijā Romā parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas un Itālijas Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību un spriedumu izpildi civillietās;
 • 1993. gada 23. maijā Sofijā parakstītais Bulgārijas Republikas un Spānijas Karalistes Nolīgums par tiesisko palīdzību civillietās;
 • 1967. gada 20. oktobrī Sofijā parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas un Austrijas Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību civillietās un dokumentos.
Lapa atjaunināta: 26/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.