Pārstrādātā regula "Brisele I"

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 1215/2012

Vispārīga informācija

Regulas 1215/2012 mērķis ir veicināt tiesu iestāžu pieejamību, jo īpaši, paredzot noteikumus par tiesu jurisdikciju un noteikumus par dalībvalstīs pieņemtu spriedumu civillietās un komerclietās ātru un vienkāršu atzīšanu un izpildi.

Ar šo regulu tiek aizstāta Regula Nr. 44/2001 (regula “Brisele I”), kuru tomēr turpina piemērot procesiem, kas uzsākti pirms 2015. gada 10. janvāra, kad sāk piemērot Regulu Nr. 1215/2012 (skat. Regulas Nr. 1215/2012 66. pantu).

Regulu piemēro visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp Dānijai, kura ir noslēgusi 2005. gada nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās. Vajadzīgie tiesību aktu grozījumi Dānijā ir stājušies spēkā jau 2013. gada 1. jūnijā.

Regulā ir noteikts, kuras dalībvalsts tiesām ir jurisdikcija lemt par civiltiesisku vai komerctiesisku strīdu, kurš ietver starptautisku elementu.

Turklāt regulā ir noteikts, ka dalībvalstī pieņemtu spriedumu bez kādas īpašas procedūras atzīst pārējās dalībvalstīs.

Spriedumu, kas ir pieņemts un ir izpildāms vienā dalībvalstī, izpilda citā dalībvalstī bez izpildāmības deklarācijas.

Ar šo regulu paredz divas veidlapas, proti, apliecību spriedumam un apliecību publiskam aktam/tiesas izlīgumam.

Dalībvalstis saskaņā ar regulu ir paziņojušas kompetentās tiesas, kam jāiesniedz sprieduma izpildes atteikuma pieteikums, un tiesas, kurās iesniedz pārsūdzības. Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Saskaņā ar 26. panta 2. punktu atsevišķās lietās tiesa pirms jurisdikcijas pieņemšanas pārliecinās, ka atbildētājs ir informēts par savām tiesībām apstrīdēt tiesas jurisdikciju un par sekām, kas izriet no ierašanās vai neierašanās tiesā. Šajā nolūkā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis fakultatīvu standarttekstu PDF (244 Kb) lv, kurā iekļauta informācija, ko tiesas var izmantot, izpildot savu pienākumu informēt atbildētāju saskaņā ar regulas 26. panta 2. punktu.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Noderīgas saites

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, OV L 299, 2005.11.16

Izpildes atlants, ko izstrādāja ES finansēts projekts, sniedz informāciju par tiesiskās izpildes procedūrām (procedūrām, prasībām, kompetenci, izmaksām un termiņiem) ES valstu un Apvienotās Karalistes izpildes sistēmās.

Lapa atjaunināta: 11/05/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.