Pārstrādātā regula "Brisele I"

Francija

Saturu nodrošina
Francija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Francija

Brussels I recast


*jāaizpilda obligāti

65. panta 3. punkts – informācija par to, kā saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var noteikt regulas 65. panta 2. punktā minēto spriedumu sekas

Neattiecas.

74. pants — Valstu noteikumu un procedūru apraksts par spriedumu izpildi

Sk. ierakstu “Tiesas sprieduma izpildes procedūra”.

75. panta a) punkts – Tiesu, kam jāiesniedz sprieduma izpildes atteikuma pieteikums saskaņā ar 36. panta 2. punktu, 45. panta 4. punktu un 47. panta 1. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Izpildes atteikuma pieteikumiem: “vispārējās tiesas izpildtiesnesis” (juge de l'exécution du tribunal judiciaire), ja šo pieteikumu var iesniegt tikai saistībā ar izpildes pasākuma apstrīdēšanu.

Pieteikumiem 36. panta 2. punktā paredzēto atzīšanas atteikuma pamatojumu neesamības konstatēšanai un atzīšanas atteikuma pieteikumiem (45. pants): “vispārējā tiesa” (tribunal judiciaire), ja tie attiecas uz galveno jautājumu.

75. panta b) punkts – Tiesu, kurās iesniedz pārsūdzību par sprieduma izpildes atteikuma lēmuma piemērošanu saskaņā ar 49. panta 2. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

- Francijā: “apelācijas tiesa” (Cour d'appel). Tas, kurai apelācijas tiesai ir teritoriālā jurisdikcija, ir atkarīgs no tā, kura tiesa ir pieņēmusi nolēmumu pirmajā instancē.

75. panta c) punkts – Tiesu, kurās iesniedz jebkādu tālāku pārsūdzību saskaņā ar 50. pantu, nosaukumi un kontaktinformācija

- Francijā: Kasācijas tiesa (Cour de cassation).

75. panta d) punkts – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu tulkojumiem par spriedumiem, publiskiem aktiem un tiesas izlīgumiem

Neattiecas.

76. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Noteikumi par valsts jurisdikciju, kas minēti 5. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā

- Francijā: Civilkodeksa (Code civil) 14. un 15. pants.

76. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Noteikumi par trešo personu piedalīšanos, kas minēti 65. pantā

Neattiecas.

76. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Konvencijas, kas minētas 69. pantā

  • Konvencija starp Beļģiju un Franciju par jurisdikciju un spriedumu spēkā esamību un izpildīšanu, šķīrējtiesas lēmumiem un publiskiem aktiem, kas parakstīta Parīzē 1899. gada 8. jūlijā,
  • 1989. gada 18. janvārī Sofijā parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas Valdības un Francijas Republikas Valdības Nolīgums par savstarpējo juridisko palīdzību civillietās,
  • 1984. gada 10. maijā Parīzē parakstītais Francijas Republikas Valdības un Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas Valdības Līgums par tiesisko palīdzību un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās, ģimenes lietās un komerclietās,
  • Konvencija starp Franciju un Spāniju par tiesas nolēmumu, šķīrējtiesas lēmumu un publisku aktu atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās, kas parakstīta Parīzē 1969. gada 28. maijā,
  • 1974. gada 25. februāra Nolīgums skaidrojošu notu apmaiņas veidā par 2. un 17. pantu Konvencijā starp Franciju un Spāniju par tiesas nolēmumu, šķīrējtiesas lēmumu un publisku aktu atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās, kas parakstīta Parīzē 1969. gada 28. maijā,
  • 1971. gada 18. maijā Parīzē parakstītā Dienvidslāvijas Federatīvās Sociālistiskās Republikas valdības un Francijas Republikas valdības Konvencija par spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās,
  • 1980. gada 31. jūlijā Budapeštā parakstītā Ungārijas Tautas Republikas un Francijas Republikas Konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un ģimenes lietās, par nolēmumu atzīšanu un izpildi un par tiesisko palīdzību krimināllietās, un izraidīšanu,
  • Konvencija starp Franciju un Itāliju par spriedumu izpildīšanu civillietās un komerclietās, kas parakstīta Romā 1930. gada 3. jūnijā,
  • Konvencija starp Franciju un Austriju par spriedumu un publisku aktu atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās, kas parakstīta Vīnē 1966. gada 15. jūlijā,
  • 1974. gada 5. novembrī Parīzē parakstītā Rumānijas Sociālistiskās Republikas un Francijas Republikas Konvencija par juridisko palīdzību civillietās un komerclietās.
Lapa atjaunināta: 10/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.