Pārstrādātā regula "Brisele I"

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

65. panta 3. punkts – informācija par to, kā saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var noteikt regulas 65. panta 2. punktā minēto spriedumu sekas

1. Kā vispārīgi varētu raksturot trešās personas paziņojumu (TPP)?

Saskaņā ar Lietuvas Civilprocesa kodeksa (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) 46. un 47. pantu trešajām personām ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt neatkarīgu prasību par strīda jautājumu.

Trešajām personām, kas iesniedz neatkarīgu prasību par strīda jautājumu, ir tiesības pievienoties tiesas procesam tikai pēc savas iniciatīvas. Šīs trešās personas ir neatkarīgi lietas dalībnieki, kas nav prasītāja vai atbildētāja pusē. Trešajām personām, kas iesniedz neatkarīgas prasības, ir tiesības pievienoties procesam līdz pat kopsavilkuma uzsākšanai.

Trešajām personām, kas neiesniedz neatkarīgu prasību par strīda jautājumu, ir tiesības pievienoties tiesas procesam prasītāja vai atbildētāja pusē līdz pat kopsavilkuma uzsākšanai, ja spriedums lietā var ietekmēt viņu tiesības vai pienākumus. Tās var arī pievienot procesam pēc pušu pamatota pieprasījuma vai pēc tiesas iniciatīvas.

Trešās personas informē par ierosināto lietu un uzaicina pievienoties procesam Lietuvas tiesā, izmantojot pavēsti vai paziņojumu, tostarp nosūtot prasības kopiju. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 133. panta 1. punktu lietas dalībniekus (tostarp trešās personas) informē, nosūtot pavēsti vai paziņojumu par tiesas sēdes vai individuālo procesuālo pasākumu datumu un vietu. Tomēr trešo personu informēšana par lietu ir tiesas, nevis lietas dalībnieku pienākums; lietas dalībnieki tikai norāda savos iesniegumos, ka ir nepieciešams procesam pievienot citus cilvēkus.

Trešajām personām, kas iesniedz neatkarīgu prasību, ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā prasītājam.

Trešajām personām, kas neiesniedz neatkarīgu prasību, ir tādas pašas procesuālās tiesības (tostarp tiesības uz izdevumu atlīdzināšanu) un pienākumi kā lietas dalībniekam, izņemot tiesības grozīt prasības pamatojumu un priekšmetu, palielināt vai samazināt prasību, atsaukt prasību, atzīt prasību vai panākt izlīgumu. Tām arī nav tiesību pieprasīt tiesas sprieduma izpildi. Trešajām personām, kas neiesniedz neatkarīgu prasību, nav tiesību rīkoties pretēji tās puses interesēm, kuras pusē tās ir pievienojušās procesam.

2. Kādas ir spriedumu galvenās sekas personām, kas saņēmušas TPP?

Neatkarīgu prasību iesniedzošo trešo personu līdzdalība ļauj izšķirt vairākus saistītus strīdus par to pašu jautājumu vienā lietā, un šādā gadījumā pret neatkarīgu prasību iesniegušajām trešajām personām nevar ierosināt turpmākus procesus (vai šīs trešās personas nevar ierosināt turpmākus procesus pret to pašu atbildētāju), jo tiek uzskatīts, ka strīds starp šīm pusēm par konkrēto jautājumu ir atrisināts. Ja persona ir informēta par iespēju pievienoties neizlemtā lietā kā trešajai personai, iesniedzot neatkarīgu prasību, bet nav pievienojusies procesam, nākotnē pret šo personu var ierosināt atsevišķu lietu par to pašu priekšmetu. Tomēr pirmajam spriedumam nav ietekmes uz personas, kura kā trešā persona nav pievienojusies procesam, tiesībām un pienākumiem.

Taisot spriedumu lietā, tiesa nevar vienlaikus lemt arī par tādas trešās personas tiesībām un pienākumiem, kas nav iesniegusi neatkarīgu prasību, attiecībā pret pusi, ar kuru tai ir būtiskas tiesiskas attiecības. Līdz ar to tiesas spriedums lietā, kurā ir iesaistītas trešās personas, kas nav iesniegušas neatkarīgu prasību, neliedz ierosināt atsevišķu lietu pret trešo personu, kura ir iesaistīta sākotnējā lietā un kura nav iesniegusi neatkarīgu prasību. Tomēr šādā gadījumā pirmajam tiesas spriedumam ir prejudiciāla nolēmuma spēks; proti, ja pastāv vēl kāda lieta, kurā ir iesaistītas tās pašas puses (piemēram, prasība par zaudējumu atlīdzību), nav jāņem vērā apstākļi, kas noteikti ar galīgo spriedumu pirmajā lietā (Civilprocesa kodeksa 182. panta 2. punkts).

Ja persona nav informēta par iespēju pievienoties neizlemtā lietā kā trešajai personai, vai nu iesniedzot vai neiesniedzot neatkarīgu prasību, vai ja persona tika informēta, bet nepievienojās procesam, un tiesas spriedums skāra šīs personas materiālās tiesības un pienākumus, tas var būt par pamatu atsākt lietas izskatīšanu. Ja persona nav pievienojusies procesam, attiecīgajam tiesas nolēmumam parasti nav prejudiciāla nolēmuma spēka attiecībā uz šo personu.

3. Vai pamata lietā veiktajam juridiskajam novērtējumam ir juridiski saistošs spēks?

Skat. atbildi uz 2. jautājumu.

4. Vai ir juridiski saistošs spēks konstatētajiem faktiem, kurus trešā persona nevarēja apstrīdēt pamata lietā, piemēram, jo puses tos neapstrīdēja?

Skat. atbildi uz 2. jautājumu.

5. Vai TPP ir sekas neatkarīgi no tā, vai trešā persona ir pievienojusies pamata lietā?

Nē. Tiesas spriedums pirmajā (pamata) procesā nedrīkst ietekmēt personas, kura bija informēta, bet nepievienojās tiesas procesam kā trešā persona, tiesības un pienākumus. Ja persona nebija informēta par iespēju pievienoties neizlemtā lietā kā trešajai personai, vai nu iesniedzot vai neiesniedzot neatkarīgu prasību, vai ja persona bija informēta, bet nepievienojās procesam un tiesas spriedums skāra šīs personas materiālās tiesības un pienākumus, tas var būt par pamatu atsākt lietas izskatīšanu.

6. Vai TPP ietekmē saikni starp trešo personu un paziņotājas puses pretinieku?

Skat. atbildi uz 2. jautājumu.

75. panta a) punkts – Tiesu, kam jāiesniedz sprieduma izpildes atteikuma pieteikums saskaņā ar 36. panta 2. punktu, 45. panta 4. punktu un 47. panta 1. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Lietuvā: Lietuvas Apelācijas tiesa (Lietuvos apeliacinis teismas).

75. panta b) punkts – Tiesu, kurās iesniedz pārsūdzību par sprieduma izpildes atteikuma lēmuma piemērošanu saskaņā ar 49. panta 2. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Lietuvā: Lietuvas Apelācijas tiesa (Lietuvos apeliacinis teismas).

75. panta c) punkts – Tiesu, kurās iesniedz jebkādu tālāku pārsūdzību saskaņā ar 50. pantu, nosaukumi un kontaktinformācija

Lietuvā: kasācijas sūdzība Lietuvas Augstākajā tiesā (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas).

75. panta d) punkts – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu tulkojumiem par spriedumiem, publiskiem aktiem un tiesas izlīgumiem

Neattiecas.

76. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Noteikumi par valsts jurisdikciju, kas minēti 5. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā

Lietuvā: Civilprocesa kodeksa (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) 783. panta 3. punkts, 787. pants un 789. panta 3. punkts.

76. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Noteikumi par trešo personu piedalīšanos, kas minēti 65. pantā

Lietuvā: Civilprocesa kodeksa (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) 46. un 47. pants.

76. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Konvencijas, kas minētas 69. pantā

  • Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku, kas parakstīts Tallinā 1992. gada 11. novembrī;
  • 1993. gada 26. janvārī Varšavā parakstītais Lietuvas Republikas un Polijas Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās, darbtiesiskajās lietās un krimināllietās.
Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.