Pārstrādātā regula "Brisele I"

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Brussels I recast


*jāaizpilda obligāti

65. panta 3. punkts – informācija par to, kā saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var noteikt regulas 65. panta 2. punktā minēto spriedumu sekas

Neattiecas.

74. pants — Valstu noteikumu un procedūru apraksts par spriedumu izpildi

Sk. ierakstu par Luksemburgu Tiesas spriedumu izpildes procedūras — Luksemburga,

ko e-tiesiskuma portālā publicējis Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās.

75. panta a) punkts – Tiesu, kam jāiesniedz sprieduma izpildes atteikuma pieteikums saskaņā ar 36. panta 2. punktu, 45. panta 4. punktu un 47. panta 1. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Attiecībā uz izpildes atteikuma pieteikumiem, atzīšanas pieteikumiem vai atzīšanas atteikuma pieteikumiem jurisdikcija ir apgabaltiesas (Tribunal d’arrondissement) priekšsēdētājam, kurš izskata lietu steidzamības tiesvedībā:

Luksemburgas apgabaltiesa

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr.:   (+352) 47 59 81-2625

Fakss: (+352) 47 59 81-2421

Dīkiršas apgabaltiesa

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tālr.:   (+352) 80 32 14 -1

Fakss: (+352) 80 71 19

75. panta b) punkts – Tiesu, kurās iesniedz pārsūdzību par sprieduma izpildes atteikuma lēmuma piemērošanu saskaņā ar 49. panta 2. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Apelācijas tiesa, kas izskata lietu steidzamības tiesvedībā:

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr.   (+352) 47 59 81-1

Fakss: (+352) 47 59 81-2396

75. panta c) punkts – Tiesu, kurās iesniedz jebkādu tālāku pārsūdzību saskaņā ar 50. pantu, nosaukumi un kontaktinformācija

Kasācijas tiesa (Cour de Cassation):

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr.: (+352) 47 59 81-2369/2373

Fakss: (+352) 47 59 81-2773

75. panta d) punkts – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu tulkojumiem par spriedumiem, publiskiem aktiem un tiesas izlīgumiem

Luksemburgai pieņemamās valodas ir franču un vācu valoda.

76. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Noteikumi par valsts jurisdikciju, kas minēti 5. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā

- Civilkodeksa (Code civil) 14. un 15. pants.

76. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Noteikumi par trešo personu piedalīšanos, kas minēti 65. pantā

Neattiecas.

76. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Konvencijas, kas minētas 69. pantā

  • Konvencija starp Luksemburgu un Austriju par spriedumu un publisku aktu atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās, kas parakstīta Luksemburgā 1971. gada 29. jūlijā
  • Līgums starp Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu par jurisdikciju, bankrotiem un spriedumu, šķīrējtiesas lēmumu un publisku aktu spēkā esamību un izpildīšanu, kas parakstīts Briselē 1961. gada 24. novembrī, ciktāl tas ir spēkā
Lapa atjaunināta: 09/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.