Pārstrādātā regula "Brisele I"

Polija

Saturu nodrošina
Polija

65. panta 3. punkts – informācija par to, kā saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var noteikt regulas 65. panta 2. punktā minēto spriedumu sekas

1. Kā vispārīgi varētu raksturot trešās personas paziņojumu (TPP)?

Polijā TPP regulē Civilprocesa kodeksa 84. un 85. pants. Poļu valodā šo jēdzienu dēvē par “przypozwanie”. Tas nozīmē, ka lietas dalībnieks var prasīt nākamajam pretiniekam pievienoties procesam, jo lietas dalībniekam nelabvēlīga lēmuma rezultātā trešā persona pret lietas dalībnieku var iesniegt prasību (kas izriet, piemēram, no garantijas vienošanās). Šajā nolūkā lietas dalībnieks iesniedz procesuālo dokumentu, kuru izsniedz trešajai personai, kas pēc tam var paziņot, ka tā pievienojas lietai kā papildu persona, kas iestājas lietā.

2. Kādas ir spriedumu galvenās sekas personām, kas saņēmušas TPP?

TPP nenozīmē, ka persona, kurai tas tiek sniegts, automātiski kļūst par notiekošā procesa dalībnieku. Iestāšanos procesā veic kā palīgdarbību (Civilprocesa kodeksa 76.-78. pants). Ar lietas dalībnieku piekrišanu persona, kas iestājas lietā, var ieņemt tā lietas dalībnieka vietu, kuram tā pievienojas. Citādi spriedumam ir tiešas sekas (bet attiecībā uz TPP – tikai tad, ja tas atbilst apstrīdēto attiecību vai attiecīgā tiesību akta dabai).

3. Vai pamata lietā veiktajam juridiskajam novērtējumam ir juridiski saistošs spēks?

Ja, neraugoties uz saņemto uzaicinājumu, trešā persona procesam nepievienojas, tā zaudē iespēju turpmākos procesos atsaukties uz pirmajā procesā pieļautajiem pārkāpumiem (Civilprocesa kodeksa 82. pants saistībā ar 85. pantu).

4. Vai ir juridiski saistošs spēks konstatētajiem faktiem, kurus trešā persona nevarēja apstrīdēt pamata lietā, piemēram, jo puses tos neapstrīdēja?

Trešās personas paziņojuma sniegšana un lūgums piedalīties ir arī trešās personas interesēs, jo tas var palīdzēt panākt pozitīvu iznākumu un izvairīties no turpmākiem tiesas procesiem.

5. Vai TPP ir sekas neatkarīgi no tā, vai trešā persona ir pievienojusies pamata lietā?

Ja, neraugoties uz saņemto uzaicinājumu, trešā persona procesam nepievienojas, tā zaudē iespēju turpmākos procesos atsaukties uz pirmajā procesā pieļautajiem pārkāpumiem (Civilprocesa kodeksa 82. pants saistībā ar 85. pantu).

6. Vai TPP ietekmē saikni starp trešo personu un paziņotājas puses pretinieku?

Ja uzaicinātā persona pievienojas procesam, tā kļūst par papildu personu, kas iestājusies lietā, un ar lietas dalībnieku piekrišanu tā var aizstāt pusi, kurai tā ir pievienojusies.

74. pants — Valstu noteikumu un procedūru apraksts par spriedumu izpildi

74. pants – valsts tiesiskā regulējuma un procedūru apraksts par izpildi ir iekļauts informācijas lapā: Procedury służące wykonaniu orzeczenia (Spriedumu izpildes kārtība).

75. panta a) punkts – Tiesu, kam jāiesniedz sprieduma izpildes atteikuma pieteikums saskaņā ar 36. panta 2. punktu, 45. panta 4. punktu un 47. panta 1. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Apgabaltiesa [sąd okręgowy] pēc parādnieka domicila vai juridiskās adreses, vai, ja šādas tiesas nav, apgabaltiesa, kuras apgabalā paredzēts veikt vai tiek veikta izpilde.

Pieteikuma par atzīšanas atteikumu gadījumā:

Apgabaltiesa [sąd okręgowy], kuras jurisdikcijā ir ar spriedumu iztiesātā lieta, vai kuras apgabalā atrodas kompetentā rajona tiesa [sąd rejonowy], vai, ja tas nav iespējams, Varšavas apgabaltiesa.

75. panta b) punkts – Tiesu, kurās iesniedz pārsūdzību par sprieduma izpildes atteikuma lēmuma piemērošanu saskaņā ar 49. panta 2. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Apelācijas tiesa [sąd apelacyjny] ar apgabaltiesas [sąd okręgowy] starpniecību.

75. panta c) punkts – Tiesu, kurās iesniedz jebkādu tālāku pārsūdzību saskaņā ar 50. pantu, nosaukumi un kontaktinformācija

Augstākā tiesa [Sąd Najwyższy] ar apelācijas tiesas [sąd apelacyjny] starpniecību.

75. panta d) punkts – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu tulkojumiem par spriedumiem, publiskiem aktiem un tiesas izlīgumiem

Neattiecas.

76. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Noteikumi par valsts jurisdikciju, kas minēti 5. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā

Civilprocesa kodeksa 11037. panta 4. punkts un Civilprocesa kodeksa 1110. pants, ciktāl tie paredz, ka Polijas tiesām ir jurisdikcija vienīgi, pamatojoties uz vienu no šādiem apstākļiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju: Polijas pilsonība, domicils, pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese Polijā.

76. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Noteikumi par trešo personu piedalīšanos, kas minēti 65. pantā

Civilprocesa kodeksa 84. un 85. pants par trešās personas paziņojumu.

76. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Konvencijas, kas minētas 69. pantā

 • 1959. gada 6. martā Budapeštā parakstītā Polijas Tautas Republikas un Ungārijas Tautas Republikas Konvencija par tiesisko palīdzību civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās;
 • 1960. gada 6. februārī Varšavā parakstītā Polijas Tautas Republikas un Dienvidslāvijas Federatīvās Tautas Republikas Konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kura joprojām ir spēkā starp Poliju un Slovēniju un starp Poliju un Horvātiju;
 • 1961. gada 4. decembrī Varšavā parakstītais Bulgārijas Tautas Republikas un Polijas Tautas Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās;
 • 1963. gada 11. decembrī Vīnē parakstītā Polijas Tautas Republikas un Austrijas Republikas Konvencija par savstarpējām attiecībām civillietās un dokumentiem;
 • 1979. gada 24. oktobrī Atēnās parakstītā Polijas Tautas Republikas un Grieķijas Republikas Konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās;
 • 1987. gada 21. decembrī Varšavā parakstītais Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas un Polijas Tautas Republikas Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās, darbtiesiskajās lietās un krimināllietās, kura joprojām ir spēkā starp Poliju un Čehijas Republiku un starp Poliju un Slovākiju;
 • 1989. gada 28. aprīlī Varšavā parakstītā Polijas Tautas Republikas un Itālijas Republikas Konvencija par tiesisko palīdzību un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās;
 • 1993. gada 26. janvārī Varšavā parakstītais Polijas Republikas un Lietuvas Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās, darbtiesiskajās lietās un krimināllietās;
 • 1994. gada 23. februārī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Polijas Republikas Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās, darbtiesiskajās lietās un krimināllietās;
 • 1996. gada 14. novembrī Nikosijā parakstītā Kipras Republikas un Polijas Republikas Konvencija par tiesisko sadarbību civillietās un krimināllietās;
 • 1998. gada 27. novembrī Tallinā parakstītais Igaunijas Republikas un Polijas Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, darbtiesiskajās lietās un krimināllietās;
 • 1999. gada 15. maijā Bukarestē parakstītais Rumānijas un Polijas Republikas Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās.
Lapa atjaunināta: 28/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.