Pārstrādātā regula "Brisele I"

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

65. panta 3. punkts – informācija par to, kā saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var noteikt regulas 65. panta 2. punktā minēto spriedumu sekas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Nepiemēro.

74. pants — Valstu noteikumu un procedūru apraksts par spriedumu izpildi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Piespiedu izpilde civillietās un komerclietās

Tiešas piespiedu izpildes veidi ir tie, kas attiecas uz saistību priekšmetu, kurš noteikts piespiedu izpildes rīkojumā, t.i., kustamā/nekustamā īpašuma apķīlāšana un piespiedu izpildes piemērošana saistībām (ne)veikt kādu konkrētu darbību. Attiecībā uz piespiedu izpildi, ko piemēro saistībām veikt noteiktu darbību, likumā nošķir saistības, kuras var izpildīt arī cita persona/struktūra, kas nav parādnieks, un intuit personaes aistības.

Netieša piespiedu izpilde attiecas uz naudas summas iegūšanu, uz kuru attiecas piespiedu izpildes rīkojums, piespiedu kārtā pārdodot parādnieka mantu (naudas summu arests vai apķīlāšana, kam seko mantas pārdošana).

Saistības, kurām piemēro piespiedu izpildi, ir monetārās saistības, mantas nodošana vai tās izmantošanas nodošana, ēkas nojaukšana/atteikšanās no stādījumiem/darbu pārtraukšana, utt.

Iestādes, kuru kompetencē ir piespiedu izpilde

Tiesas spriedumus un citus izpildāmos dokumentus izpilda tiesu izpildītājs, kas apkalpo apelācijas tiesu, kuras jurisdikcijā atrodas nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma aresta gadījumā) vai (kustamā īpašuma aresta gadījumā) ir parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta vai īpašuma atrašanās vieta.

Arestu, pamatojoties uz kreditora pieteikumu, veic tiesu izpildītājs, kura birojs atrodas apelācijas tiesas jurisdikcijā, kurā atrodas tā parādnieka/trešās personas pastāvīgā dzīvesvieta, uz kuru attiecas arests, vai bankas kontu aresta gadījumā apelācijas tiesas jurisdikcijā ir attiecīgās kredītiestādes juridiskā adrese.

Piespiedu izpildes tiesa ir apgabaltiesa, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta. Piespiedu izpildes tiesa izskatīs pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, pieteikumus, ar ko iebilst pret piespiedu izpildi, utt.

Nosacījumi, ar kādiem var izdot piespiedu izpildes rīkojumu vai izpildāmu spriedumu

Piespiedu izpilde var notikt tikai saskaņā ar tiesas spriedumu (galīgie spriedumi, provizoriski izpildāmi lēmumi) vai citu rakstveida dokumentu (notariāls autentisks akts, parāda nodrošinājums, šķīrējtiesas lēmums, utt.).

Pēc kreditora iesniegta piespiedu izpildes pieteikuma saņemšanas tiesu izpildītājs to reģistrē un var pieņemt lēmumu par izpildāmības pasludināšanu bez pušu piedalīšanās. Lēmums tiek izsniegts kreditoram. Atteikuma gadījumā kreditors piespiedu izpildes tiesā var iesniegt sūdzību 15 dienu laikā pēc lēmuma izsniegšanas dienas.

Pēc tam tiesu izpildītājs lūgs tiesai pieņemt lēmumu par izpildāmības pasludināšanu, kurai viņš vai viņa iesniegs kreditora pieprasījumu, izpildāmo dokumentu, lēmumu un nodevu samaksas apliecinājumu. Lēmums par pieteikumu tiks pieņemts slēgtā sēdē bez pušu piedalīšanās. Tiesa var noraidīt pieteikumu, ja: tas ir citas iestādes jurisdikcijā; spriedums nav izpildāms dokuments; dokuments neatbilst visām formālajām prasībām; prasījumam nav noteikts raksturs, fiksēta summa un prasījumam nav pienācis samaksas termiņš; parādniekam ir imunitāte pret piespiedu izpildi; dokumentā ir ietverti noteikumi, kuriem nevar piemērot piespiedu izpildi, utt. Tiesas nolēmumu, ar kuru tiek apmierināts pieteikums par izpildāmības pasludināšanu, nav iespējams pārsūdzēt, taču to var pārskatīt, ja tiek apstrīdēta pati piespiedu izpilde. Nolēmumu, ar kuru tiek noraidīts šāds pieteikums, kreditors var pārsūdzēt 15 dienu laikā pēc tā izsniegšanas.

Valsts tiesu izpildītāju apvienība (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) nosaka un atjaunina minimālās nodevas par sniegtajiem pakalpojumiem, un to apstiprina tieslietu ministrs.

Jebkuru procedūru var sākt, ja tiek izsaukts parādnieks.

Piespiedu izpildes pasākumu mērķis un veids

Piespiedu izpildi var piemērot parādnieka ienākumiem, bankas kontos esošajām summām, kustamajam un nekustamajam īpašumam, utt.

Pēc kustamā īpašuma identificēšanas tas tiek apķīlāts. Ja maksājamā summa netiek samaksāt, tiesu izpildītājs pārdos apķīlātās preces publiskā izsolē vai tiešā tirdzniecībā, utt.

Jebkāda naudas summa, kuru parādniekam ir parādā trešā persona, var tikt arestēta. Visa arestētā nauda un manta tiek iesaldēta no dienas, kad aresta rīkojums ir nosūtīts trešajai personai, uz kuru attiecas arests. Kopš iesaldēšanas brīža līdz saistību pilnīgai samaksai trešā persona, uz kuru attiecas arests, neveiks nekādus citus maksājumus. Pretējā gadījumā lietu var nodot piespiedu izpildes tiesai, lai apstiprinātu arestu. Galīgā apstiprinājuma lēmuma rezultātā prasījums tiek nodots un tiek piemērots piespiedu izpildes rīkojums pret trešo personu, uz kuru attiecas arests. Pēc aresta apstiprināšanas trešajai personai, uz kuru attiecas arests, jāveic iemaksa vai maksājums attiecīgās summas robežās. Ja tas netiks izdarīts, tiks sākta piespiedu izpilde.

Attiecībā uz piespiedu izpildes piemērošanu nekustamajam īpašumam, ja parādnieks nemaksā parādu, tiesu izpildītājs sāk pārdošanas procedūru pēc izpildāmības deklarācijas izsniegšanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā.

Piemērojamais termiņš ir seši mēneši, ja kreditors ir ļāvis šim periodam paiet kopš piespiedu izpildes darbības termiņa, neveicot citas piedziņas darbības. Noilguma periods ir trīs gadi.

Iespēja pārsūdzēt lēmumu par šāda pasākuma piešķiršanu

Par faktisku piespiedu izpildi var iesniegt pārsūdzību. Ja piespiedu izpilde tiek veikta saskaņā ar tiesas spriedumu, parādnieks to nevar apstrīdēt, atsaucoties uz faktiskiem/juridiskiem iemesliem, kurus varēja iesniegt pirmās instances tiesā vai apelācijas tiesā.

Kompetentā tiesa ir piespiedu izpildes tiesa.

Pārsūdzību var iesniegt 15 dienu laikā no dienas, kad: pārsūdzības iesniedzējs uzzināja par piespiedu izpildu dokumentu; attiecīgajai pusei tika paziņots par aresta uzlikšanu; parādniekam tika izsniegta pavēste vai parādniekam tika paziņots par pirmo piespiedu izpildes dokumentu.

Ja tiesa apmierina pārsūdzību par piespiedu izpildi, tā atceļ pārsūdzēto izpildes rīkojumu un liek pārtraukt piespiedu izpildi vai piespiedu izpildes rīkojuma īstenošanu. Ja pārsūdzība tiek noraidīta, pārsūdzības iesniedzējam var būt pienākums maksāt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies novēlotas piespiedu izpildes dēļ.

Kamēr nav zināmi iebilduma pret piespiedu izpildi vai cita pieteikuma attiecībā uz piespiedu izpildi rezultāti, pēc attiecīgās puses pieprasījuma un tikai pamatotu iemeslu dēļ kompetentā tiesa var apturēt piespiedu izpildi. Apturēšanu var pieprasīt vienlaikus ar iebildumu pret piespiedu izpildi vai atsevišķā pieteikumā.

Lēmumu par iebildumu var apstrīdēt tikai apelācijas kārtībā.

Piespiedu izpildes noilgums, jo īpaši saistībā ar parādnieku aizsardzību vai termiņiem.

Atsevišķi aktīvi un īpašumi ir atbrīvoti no piespiedu izpildes. Atbrīvots ir šāds kustamais īpašums: pirmās nepieciešamības preces personīgai lietošanai un mājsaimniecības priekšmeti, reliģiskie priekšmeti; priekšmeti, kas ir nepieciešami personām ar invaliditāti vai ir paredzēti slimnieku aprūpei; pārtikas krājumi trīs mēnešiem; degvielas krājumi trīs ziemas mēnešiem; personīgās vēstules, fotogrāfijas, gleznas, utt.

Uzturēšanas saistību gadījumā parādnieka algu/pensiju apķīlā, nepārsniedzot pusi no šādiem mēneša neto ienākumiem, bet cita veida saistību gadījumā – nepārsniedzot trešdaļu no ienākumiem.

Ja šādi ienākumi nesasniedz valstī noteikto neto minimālo algu, apķīlāšanu var piemērot tikai summai, kas pārsniedz pusi no minimālās algas.

Ienākumi, kas ir atbrīvoti no piespiedu izpildes: valsts pabalsti un bērna pabalsti, maksājumi par slima bērna aprūpi, maternitātes pabalsti, pabalsti nāves gadījumā, valsts studiju stipendijas, dienas nauda utt.

Attiecīgās saites

http://www.executori.ro/

http://www.just.ro/

75. panta a) punkts – Tiesu, kam jāiesniedz sprieduma izpildes atteikuma pieteikums saskaņā ar 36. panta 2. punktu, 45. panta 4. punktu un 47. panta 1. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Pieteikumi par atzīšanas atteikšanu, pieteikumi lēmumam par atzīšanas atteikuma pamatojuma neesamību un pieteikumi atteikt izpildāmības pasludināšanu ir Civildienesta tiesas jurisdikcijā[1] (14. panta 1. punkts Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu noteiktas Kopienas regulas no datuma, kad Rumānija pievienojās ES, kas apstiprināts ar grozīto Likumu Nr. 191/2007, un 95. panta 1. punkts pārpublicētajā un grozītajā Likumā Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu).

______

[1]saskaņā ar 14. panta 2. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu noteiktas Kopienas regulas no datuma, kad Rumānija pievienojās ES, kas apstiprināts ar grozīto Likumu Nr. 191/2007, pieteikumus, kuru pamatā ir Regulas (ES) Nr. 1215/2012 54. pants un kuri attiecas uz tāda pasākuma vai rīkojuma pielāgošanu, kas noteikts spriedumā, apstiprinātā vai noslēgtā izlīgumā, vai citā ES dalībvalstī oficiāli sagatavotā vai reģistrētā autentiskā instrumentā, var iesniegt gadījumos, kad tā priekšmets ir atzīšanas atteikums, lēmums par atzīšanas atteikuma pamatojuma neesamību, vai piespiedu izpildes atteikums, vai atsevišķi. Atsevišķi iesniegtie pieteikumi par pasākuma vai rīkojuma pielāgošanu ietilpst Civildienesta tiesas jurisdikcijā.

75. panta b) punkts – Tiesu, kurās iesniedz pārsūdzību par sprieduma izpildes atteikuma lēmuma piemērošanu saskaņā ar 49. panta 2. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

- Rumānijā – Apelācijas tiesa (Curtea de apel)

75. panta c) punkts – Tiesu, kurās iesniedz jebkādu tālāku pārsūdzību saskaņā ar 50. pantu, nosaukumi un kontaktinformācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

- Rumānijā – Augstākā kasācijas instance un tiesa (Înalta Curte de Casație și Justiție)

75. panta d) punkts – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu tulkojumiem par spriedumiem, publiskiem aktiem un tiesas izlīgumiem

Nepiemēro.

76. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Noteikumi par valsts jurisdikciju, kas minēti 5. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

- Rumānijā: Likuma Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu VII sējuma “Starptautiskais civilprocess” I sadaļas “Rumānijas tiesu starptautiskā jurisdikcija” 1066.-1082. pants.

76. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Noteikumi par trešo personu piedalīšanos, kas minēti 65. pantā

Nepiemēro.

76. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Konvencijas, kas minētas 69. pantā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
 • Līgums starp Bulgārijas Tautas Republiku un Rumānijas Tautas Republiku par juridisko palīdzību civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās, kas parakstīts Sofijā 1958. gada 3. decembrī;
 • Līgums starp Čehijas Republiku un Rumāniju par juridisko palīdzību civillietās, kas parakstīts Bukarestē 1994. gada 11. jūlijā;
 • Konvencija starp Rumānijas Sociālistisko Republiku un Grieķijas Karalisti par juridisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta Bukarestē 1972. gada 19. oktobrī;
 • Konvencija starp Rumānijas Sociālistisko Republiku un Itālijas Republiku par juridisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta Bukarestē 1972. gada 11. novembrī;
 • Konvencija starp Rumānijas Sociālistisko Republiku un Francijas Republiku par juridisko palīdzību civillietās un komerclietās, kas parakstīta Parīzē 1974. gada 5. novembrī;
 • Līgums starp Rumāniju un Polijas Republiku par juridisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, kas parakstīts Bukarestē 1999. gada 15. maijā;
 • Līgums starp Rumānijas Tautas Republiku un Dienvidslāvijas Federatīvo Tautas Republiku (piemērojams saskaņā ar Deklarāciju par tiesību pārņemšanu, kas noslēgta ar Slovēniju un Horvātiju) par juridisko palīdzību, kas parakstīts Belgradā 1960. gada 18. oktobrī;
 • Līgums starp Rumānijas Tautas Republiku un Čehijas Republiku (piemērojams saskaņā ar Deklarāciju par tiesību pārņemšanu, kas noslēgta ar Slovēniju un Horvātiju) par juridisko palīdzību civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās, kas parakstīts Prāgā 1958. gada 25. oktobrī;
 • Konvencija starp Rumāniju un Spānijas Karalisti par jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, kas parakstīta Bukarestē 1997. gada 17. novembrī;
 • Līgums starp Rumānijas Tautas Republiku un Ungārijas Tautas Republiku par juridisko palīdzību civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās, kas parakstīts Bukarestē 1958. gada 7. oktobrī;
 • Konvencija starp Rumānijas Sociālistisko Republiku un Austrijas Republiku par juridisko palīdzību civiltiesībās un ģimenes tiesībās, kā arī dokumentu derīgumu un izsniegšanu un tai pievienoto protokolu, kas parakstīta Vīnē 1965. gada 17. novembrī.
Lapa atjaunināta: 14/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.