Ir-Regolament Brussell I (riformulazzjoni)

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

il-Kroazja

Brussels I recast


*input mandatarju

L-Artikolu 65(3) – Informazzjoni dwar kif jiġu determinati, skont il-liġi nazzjonali, l-effetti tas-sentenzi msemmija fl-Artikolu 65(2) tar-Regolament

Partijiet terzi li ma jkunux partijiet f’tilwima jingħataw notifika ta’ litigazzjoni dwar it-tilwima biex jinfurmawhom li deċiżjoni adottata jista’ jkollha effett legali dirett fuqhom. Jekk ir-rikorrent jew il-konvenut ikun meħtieġ jinnotifika lil parti terza dwar litigazzjoni biex jikseb ċertu effett skont il-liġi ċivili, dan jista’ jagħmel hekk fi kwalunkwe ħin qabel ma tkun inħarġet deċiżjoni finali fil-proċedimenti billi jressaq sottomissjoni permezz tal-qorti ċivili, fejn jindika r-raġuni u l-istat tal-proċedimenti. Parti li tkun tat notifika lil parti terza dwar litigazzjoni ma tistax tuża’ dak il-fatt biex titlob sospensjoni tal-proċedimenti, estensjoni tal-iskadenzi jew posponiment ta’ seduta ta’ smigħ.

Parti terza li għandha interess leġittimu fis-suċċess ta’ waħda mill-partijiet fil-litigazzjoni tista’ tingħaqad fil-kawża tal-parti, iżda mhijiex obbligata tagħmel dan. Jekk dik il-parti terza tiddeċiedi li tintervjeni, hija għandha tippreżenta dikjarazzjoni ta’ intervent, jew fis-seduta ta' smigħ jew permezz ta’ dikjarazzjoni bil-miktub mogħtija liż-żewġ partijiet. Parti terza li tidħol f’litigazzjoni ma ssirx parti mill-proċedimenti, iżda takkwista l-istatus ta’ intervenjent li jrid jaċċetta l-istat tal-litigazzjoni fiż-żmien tal-intervent; l-azzjonijiet tal-intervenjent ma jistgħux imorru kontra dawk tal-parti li qed tingħaqad magħha.

Hemm tliet tipi ta’ intervenjent skont il-liġi Kroata: intervenjent ordinarju, intervenjent bl-istatus ta’ kolitigant uniku (l-effett legali tas-sentenza jirrigwarda ugwalment lill-intervenjent u lill-parti fil-proċedimenti) u intervenjent sui generis (intervent ta’ prokuratur tal-Istat u ċentru tas-servizzi soċjali fil-proċedimenti). Jekk it-tip tal-intervenjent ma jkunx iddikjarat, wieħed jassumi li dan huwa intervenjent ordinarju.

Deċiżjoni finali adottata f’litigazzjoni li tkun ġiet innotifikata lil parti terza jew li tkun ipparteċipat fiha bħala intervenjent tipproduċi effett legali speċifiċi fuq dik il-parti terza li normalment issir referenza għalih bħala effett ta’ intervent. Il-partijiet terzi jistgħu jevitaw dan l-effett billi jressqu oġġezzjoni magħrufa bħala exceptio male gesti vel conducti processus. Għalhekk, jekk tiġi varata litigazzjoni ġdida kontra parti terza li tkun ingħatat notifika ta’ litigazzjoni jew li tkun ħadet sehem fit-tilwima kkonċernata, dik il-parti terza ma jkollhiex l-għażla li titlob fil-litigazzjoni l-ġdida - meta tkun qed issolvi t-tilwima tagħha mal-parti li magħha jkun ingħaqdet fil-litigazzjoni preċedenti - li t-tilwima, kif ippreżentata lill-qorti matul dawk il-proċedimenti, ma ġietx solvuta b’mod korrett. Madankollu, id-deċiżjoni finali mhijiex se jkollha effett assolut fuq l-intervenjent.

Għaldaqstant, jekk parti tkun ħadet azzjonijiet proċedurali meta tkun taf li jistgħu jaggravaw il-pożizzjoni proċedurali tagħha, jew jekk hija naqset milli tieħu azzjonijiet proċedurali meta kienet taf li - fuq il-bażi tal-argumenti għad-dispożizzjoni tagħha - dawn jistgħu jtejbu l-pożizzjoni proċedurali tagħha, jew jekk hija neħħiet is-sinifikat proċedurali tal-azzjonijiet proċedurali li ttieħdu mill-intervenjent tagħha li x’aktarx kienu favorevoli jew ħadet azzjonijiet li kienu f’kunflitt magħhom, f’dak il-każ l-effett ta’ intervent tad-deċiżjoni finali adottata preċedentement fit-tilwima bejn il-parti li l-intervenjent ingħaqad magħha u l-parti avversa jista’ jiġi kkontestat fir-rigward tal-intervenjent preċedenti.

Huwa preżunt li l-parti intervenjenti setgħet tieħu kwalunkwe azzjoni fit-tilwima li setgħet tikkontribwixxi għal eżitu pożittiv tal-kawża, sakemm ma nstabx mod ieħor fir-rigward tal-oġġezzjoni mressqa mill-eks intervenjent.

In-notifika għandha konsegwenzi ta’ natura proċedurali u tal-liġi ċivili. Il-parti li tkun tat in-notifika tista’ tinvoka, fil-litigazzjoni sussegwenti kontra l-parti terza li tkun ingħatat in-notifika finali, l-“effett ta’ intervent” tas-sentenza finali, irrispettivament minn jekk il-parti terza tkunx daħlet fil-litigazzjoni bħala intervenjent (pereżempju, jekk it-trażgressur naqas milli jieħu sehem bħala intervenjent fil-kawża bejn il-parti li ġarrbet id-dannu u assiguratur anki jekk l-assiguratur ikun staqsih biex jagħmel dan, huwa ma jistax iqajjem oġġezzjonijiet fi proċedimenti ta’ rikors kontra tiegħu mill-assiguratur li huwa seta’ iqajjem f’litigazzjoni mwettqa bejn l-assiguratur u l-parti li tkun ġarrbet id-dannu). In-notifika hija wkoll rilevanti biex tinterrompi l-perjodu li fit-tmiem tiegħu l-kawża tiġi preskritta, biex jiġu posposti d-dati ta’ maturità u biex jiġu segwiti talbiet għal responsabbiltà minħabba difett.

Il-fatt li parti terza tkun ingħatat notifika ta’ litigazzjoni ma jkollu l-ebda impatt fuq ir-relazzjoni bejn dik il-parti terza u l-parti avversarja tal-parti li tkun ingħaqdet ma’ intervenjent, ħlief meta l-parti terza tkun iddeċidiet li tingħaqad mal-litigazzjoni bħala intervenjent.

L-Artikolu 74 – Deskrizzjoni tar-regoli u l-proċeduri nazzjonali dwar l-eżekuzzjoni

Il-proċedura ta’ eżekuzzjoni fir-Repubblika tal-Kroazja hija rregolata mill-Att dwar l-Eżekuzzjoni (Ovršni zakon) (Narodne novine (NN; il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nri 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17; minn hawn ’il quddiem “OZ”).

Dak l-Att jistabbilixxi l-proċedura li permezz tagħha l-qrati jinfurzaw il-pretensjonijiet fuq il-bażi ta’ strumenti ta’ eżekuzzjoni (proċedura ta’ eżekuzzjoni (ovršni postupak)). L-Aġenzija Finanzjarja (Financijska agencija; minn hawn ’il quddiem “FINA”) - li hija l-persuna ġuridika li tmexxi l-eżekuzzjoni skont OZ u l-liġi li tirregola l-eżekuzzjoni fir-rigward ta’ fondi - l-impjegaturi, l-Istitut Kroat tal-Assigurazzjoni tal-Pensjoni u korpi oħra stabbiliti bil-liġi jieħdu sehem ukoll fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni.

Il-qrati muniċipali (općinski sudovi) għandhom il-kompetenza reali biex jordnaw eżekuzzjoni, ħlief meta din il-kwistjoni tkun ġiet fdata b’mod espliċitu lil qorti, korp jew persuna oħra. Il-qrati b’kompetenza sabiex jordnaw l-eżekuzzjoni huma wkoll awtorizzati li jaġixxu fuq appelli minn ordnijiet ta’ eżekuzzjoni jew deċiżjonijiet oħra li huma adottaw b’reazzjoni għal proposta għall-eżekuzzjoni. Il-ġuriżdizzjoni territorjali speċifikata minn OZ hija esklużiva (eż. il-ġuriżdizzjoni territorjali biex tittieħed deċiżjoni fuq proposta għall-eżekuzzjoni fir-rigward tal-proprjetà immobbli u t-twettiq ta’ tali eżekuzzjoni tappartjeni lill-qorti li fit-territorju tagħha tinsab il-proprjetà immobbli).

Il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni tal-ewwel u tat-tieni istanza jitwettqu - u d-deċiżjonijiet korrispondenti jiġu adottati - minn imħallef wieħed, ħlief fejn OZ jipprovdi għall-proċedimenti li għandhom jitwettqu - u d-deċiżjonijiet korrispondenti adottati — minn nutar pubbliku.

Il-proċedimenti jinbdew mill-kreditur ta’ eżekuzzjoni, li jissottometti proposta għall-eżekuzzjoni lill-qorti kompetenti fuq il-bażi ta’ strument ta’ eżekuzzjoni. L-eċċezzjoni għal din ir-regola hija meta kreditur ta’ eżekuzzjoni jippreżenta talba għal irkupru dirett lill-FINA abbażi ta’ strument eżekuttiv (eż. sentenza finali tal-qorti). Dan huwa permess biss f’każ ta’ eżekuzzjoni fir-rigward ta’ pretensjoni monetarja tad-debitur tal-eżekuzzjoni (irkupru dirett ta’ talba monetarja). F’dak il-każ, u minflok ma tadotta deċiżjoni ta’ infurzar, FINA tibgħat kopja tat-talba tal-kreditur bl-informazzjoni kollha lid-debitur tal-eżekuzzjoni.

Is-suġġett tal-eżekuzzjoni huwa proprjetà mobbli u drittijiet li fuqhom l-eżekuzzjoni tista’ titwettaq bil-liġi għall-finijiet ta’ eżekuzzjoni ta’ pretensjoni. Il-mezzi ta’ eżekuzzjoni huma azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni, miżuri ta’ sigurtà jew is-sistema ta’ tali azzjonijiet jew miżuri li permezz tagħhom pretensjoni tiġi eżegwita jew garantita skont il-liġi.

Il-Qorti tordna l-eżekuzzjoni bil-mezzi u fuq is-suġġetti msemmija fil-proposta għal eżekuzzjoni. Jekk jiġu proposti diversi mezzi jew diversi suġġetti għall-eżekuzzjoni, il-qorti, fuq talba tad-debitur tal-eżekuzzjoni, se tirrestrinġi l-eżekuzzjoni għal uħud biss minn dawk il-mezzi jew suġġetti jekk ikunu biżżejjed biex tiġi eżegwita l-pretensjoni.

Il-kwistjoni dwar jekk oġġett ta’ proprjetà mobbli jew dritt jistgħux ikunu soġġetti għal eżekuzzjoni, jew jekk l-eżekuzzjoni ta’ oġġett partikolari ta’ proprjetà mobbli jew dritt hijiex ristretta, titqies fid-dawl taċ-ċirkustanzi li jkunu nkisbu meta ġiet ippreżentata l-proposta għall-eżekuzzjoni.

L-Artikolu 212 tal-OZ jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar l-eżekuzzjoni fir-rigward ta’ fondi li huma eżentati mill-eżekuzzjoni jew fir-rigward ta’ fondi li l-eżekuzzjoni tagħhom hija ristretta, u l-Artikoli 241 u 242 tal-OZ jistabbilixxu regoli speċifiċi dwar l-eżenzjoni u r-restrizzjoni tal-eżekuzzjoni fir-rigward tal-proprjetà ta’ persuni ġuridiċi. Wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-proċedura ta’ eżekuzzjoni huwa li meta qorti twettaq miżuri ta’ eżekuzzjoni jew ta’ sigurtà hija obbligata li tikkunsidra d-dinjità tad-debitur tal-eżekuzzjoni u li tiżgura li l-effetti negattivi tal-eżekuzzjoni għad-debitur tal-eżekuzzjoni jinżammu għall-minimu.

Jista’ jsir appell kontra deċiżjoni tal-prim’istanza sakemm l-OZ ma jipprovdix mod ieħor. Appell permissibbli ppreżentat fi żmien xieraq kontra deċiżjoni ġudizzjarja dwar l-eżekuzzjoni fuq il-bażi ta’ strument ta’ eżekuzzjoni ma jipposponi l-ebda eżekuzzjoni. Appell irid jitressaq fi żmien tmint ijiem mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni tal-ewwel istanza, sakemm l-OZ ma jipprovdix mod ieħor, jew fi żmien tlett ijiem fil-każ ta’ tilwim dwar kambjali jew ċekkijiet.

Kull pretensjoni li tkun ingħatat permezz ta’ deċiżjoni ġudizzjarja finali, deċiżjoni ta’ awtorità pubblika kompetenti oħra, tranżazzjoni quddiem qorti jew awtorità kompetenti oħra jew att notarili tiġi preskritta wara għaxar snin, inklużi dawk li għalihom hemm previst perjodu ta’ limitazzjoni iqsar skont il-liġi f’ċirkostanzi oħra.

Il-pretensjonijiet li ma jkunux ingħataw permezz ta’ deċiżjoni ġudizzjarja finali, deċiżjoni ta’ awtorità pubblika kompetenti oħra, tranżazzjoni quddiem qorti jew awtorità kompetenti oħra jew att notarili jiġu preskritti wara ħames snin, ħlief meta perjodu differenti jkun previst mil-liġi.

Perjodu ta’ limitazzjoni ta’ tliet snin mid-data li fiha pagament isir dovut japplika għal pretensjonijiet għal pagamenti perjodiċi li jsiru dovuti kull sena jew f’intervalli iqsar, irrispettivament minn jekk humiex pretensjonijiet perjodiċi aċċessorji, bħal pretensjonijiet relatati mal-imgħax, jew pretensjonijiet perjodiċi relatati mad-dritt innifsu, bħal pretensjonijiet għal manteniment. L-istess japplika għall-annwalitajiet li l-kapital u l-imgħax tagħhom jitħallsu f’ammonti perjodiċi indaqs speċifikati preċedentement, iżda mhux għall-ħlasijiet lura bin-nifs jew għal każijiet oħra ta’ prestazzjoni parzjali.

Dritt li minnu jirriżultaw pretensjonijiet perjodiċi jiġi preskritt wara perjodu ta’ ħames snin, li jibda mid-data minn meta ssir dovuta l-eqdem pretensjoni li ma tkunx ġiet milqugħa. Id-dritt għall-manteniment taħt il-liġi mhuwiex preskritt skont il-liġi.

Il-pretensjonijiet reċiproċi li jirriżultaw minn kuntratti kummerċjali dwar kummerċ fi prodotti u servizzi, jiġifieri kuntratti dwar kummerċ fi prodotti u servizzi konklużi bejn negozjant u korp irregolat mil-liġi pubblika, u pretensjonijiet għal kumpens għal spejjeż imġarrba skont dawn il-kuntratti jsiru preskritti skont il-liġi wara tliet snin. Il-perjodu ta’ limitazzjoni japplika separatament għal kull każ li fih il-prodotti kienu fornuti, twettqu xogħlijiet jew twettaq servizz. Pretensjonijiet fir-rigward ta’ kera, sew jekk għandha titħallas perjodikament jew f’ammont totali wieħed, jiġu preskritti skont il-liġi wara tliet snin. Il-pretensjonijiet għal kumpens għal dannu jsiru preskritti skont il-liġi tliet snin wara li l-vittma tkun saret taf dwar id-dannu u dwar il-persuna li tkun ikkawżat id-dannu. F’kull każ, dawn il-pretensjonijiet jiġu preskritti skont il-liġi ħames snin wara li jkun sar id-dannu. Fejn id-dannu kien ikkawżat minn reat kriminali, u ssir dispożizzjoni għal perjodu ta’ limitazzjoni itwal għal prosekuzzjoni kriminali, pretensjoni għal kumpens għal dannu kontra l-persuna responsabbli tiġi preskritta wara t-tmiem tal-perjodu ta’ limitazzjoni għal prosekuzzjoni kriminali.

Il-pretensjonijiet relatati ma’ provvisti ta’ elettriku u tisħin, gass, ilma, servizzi ta’ knis ta’ ċmieni u servizzi ta’ tindif jiġu preskritti skont il-liġi wara sena, meta s-servizz kien ipprovdut biex jintlaħqu l-bżonnijiet ta’ unità domestika, stazzjon tar-radju jew stazzjon tar-radju u tat-televixin għall-użu ta’ radjuriċevitur u sett tat-televixin. Il-perjodu ta’ limitazzjoni ta’ sena japplika wkoll għal pretensjonijiet ta’ servizz postali, tat-telegrafu u tat-telefown għall-użu ta’ telefowns u kaxxi tal-ittri, pretensjonijiet oħrajn minn dan is-servizz relatati mal-ammonti li jitħallsu kull tliet xhur jew aktar ta’ spiss u pretensjonijiet relatati ma’ abbonamenti tal-istampa, ikkalkolati minn tmiem il-perjodu li għalih tkun ġiet ordnata l-pubblikazzjoni kkonċernata.

Il-pretensjonijiet ta’ detentur ta’ polza tal-assigurazzjoni jew parti terza taħt kuntratt tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja jiġu preskritti skont il-liġi wara ħames snin, u l-pretensjonijiet taħt kuntratti oħra tal-assigurazzjoni wara tliet snin, ikkalkulati mill-ewwel jum wara l-aħħar tas-sena kalendarja li fiha tkun qamet il-pretensjoni. Il-pretensjonijiet ta’ assiguratur taħt kuntratt ta’ assigurazzjoni jiġu preskritti skont il-liġi wara tliet snin. Il-perjodu ta’ limitazzjoni għal indikazzjoni li assiguratur jista’ jagħmel kontra parti terza li hija responsabbli għall-materjalizzazzjoni tar-riskju jibda u jispiċċa fl-istess ħin bħall-pretensjoni tal-persuna assigurata kontra l-parti terza.

L-Artikolu 75 (a) – L-ismijiet u dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom jridu jitressqu l-applikazzjonijiet skont l-Artikoli 36(2), 45(4) u 47(1)

Fir-Repubblika tal-Kroazja, ir-rikorsi jiġu ppreżentati lill-qrati muniċipali kompetenti f’materji ċivili, u lill-qrati kummerċjali kompetenti fi kwistjonijiet kummerċjali.

Il-qrati muniċipali kollha huma kompetenti biex jiddeċiedu dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet ta’ qrati barranin.

L-Artikolu 75 (b) – L-ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom irid jitressaq l-appell kontra d-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut ta' eżekuzzjoni skont l-Artikolu 49(2)

Fir-Repubblika tal-Kroazja appell kontra deċiżjoni dwar rikors għal ċaħda tal-eżekuzzjoni għandu jitressaq quddiem il-qorti tal-kontea permezz tal-qorti muniċipali kompetenti f’materji ċivili, u quddiem il-Qorti Kummerċjali Għolja permezz tal-qorti kummerċjali kompetenti fi kwistjonijiet kummerċjali.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 75 (c) – L-ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom jista' jitressaq appell ulterjuri skont l-Artikolu 50

Skont il-liġi nazzjonali applikabbli, ma hemm l-ebda qorti li quddiemha jista’ jitressaq appell ulterjuri.

L-Artikolu 75 (d) – Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet taċ-ċertifikati dwar is-sentenzi, l-istrumenti awtentiċi u l-ftehimiet bil-qorti

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 76(1)(a) – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikoli 5(2) u 6(2) tar-Regolament

Fir-rigward tal-ġuriżdizzjoni f’materji ċivili u kummerċjali, l-Artikolu 46 tal-Att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat (Zakon o međunarodnom privatnom pravu) (Narodne novine (NN; Il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nru 101/17, li ilha fis-seħħ mid-29 ta’ Jannar 2019, tispeċifika li l-qrati Kroati għandhom ġuriżdizzjoni f’tilwim fejn hemm element internazzjonali. Dik id-dispożizzjoni tiddikjara b’mod espliċitu li r-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 351, 20.12.2012) japplika fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament, u jestendi l-applikazzjoni tiegħu biex jinkludi sitwazzjonijiet li jinvolvu ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Il-paragrafu 3 ta’ dak l-Artikolu jippermetti l-possibbiltà li jiġi deċiż li qorti ta’ pajjiż terz ikollha ġuriżdizzjoni, ħlief fejn qorti Kroata jew qorti ta’ Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jkollha ġuriżdizzjoni esklussiva.

L-Artikolu 76(1)(b) – Ir-regoli dwar in-notifika ta' terzi msemmija fl-Artikolu 65 tar-Regolament

Fir-Repubblika tal-Kroazja, notifika minn parti terza hija regolata mill-Artikolu 211 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Zakon o parničnom postupku).

L-Artikolu 76(1)(c) – Il-Konvenzjonijiet msemmija fl-Artikolu 69 tar-Regolament

  • il-Ftehim bejn ir-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja u r-Repubblika Popolari tal-Bulgarija tat-23 ta’ Marzu 1956 dwar Assistenza Legali Reċiproka,
  • it-Trattat bejn ir-Repubblika Federali Soċjalista tal-Jugoslavja u r-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka tal-20 ta’ Jannar 1964 dwar ir-Regolamentazzjoni tar-Relazzjonijiet Ġuridiċi f’kawżi Ċivili, tal-Familja u dawk Kriminali,
  • il-Konvenzjoni bejn il-Gvern tar-Repubblika Federali Soċjalista tal-Jugoslavja u l-Gvern tar-Repubblika ta’ Franza tat-18 ta’ Mejju 1971 dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili u Kummerċjali,
  • il-Ftehim bejn ir-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja u r-Renju tal-Greċja tat-18 ta’ Ġunju 1959 dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi,
  • it-Trattat bejn ir-Repubblika Federali Soċjalista tal-Jugoslavja u r-Repubblika Popolari tal-Ungerija tas-7 ta’ Marzu 1968 dwar Assistenza Legali Reċiproka,
  • it-Trattat bejn ir-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja u r-Repubblika tal-Poplu tal-Polonja tas-6 ta’ Frar 1960 dwar Assistenza Legali fi Kwistjonijiet Ċivili u Kriminali,
  • it-Trattat bejn ir-Repubblika tal-Poplu tar-Rumanija u r-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja tat-18 ta’ Ottubru 1960 dwar l-Assistenza Legali,
  • il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja u r-Repubblika tal-Italja dwar il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Reċiproka f’Materji Ċivili u Amministrattivi, iffirmata f’Ruma fit-3 ta’ Diċembru 1960,
  • it-Trattat bejn ir-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja u r-Repubblika tal-Awstrija dwar il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Reċiproka, iffirmat fi Vienna fis-16 ta’ Diċembru 1954,
  • it-Trattat bejn ir-Repubblika tal-Kroazja u r-Repubblika tas-Slovenja tas-7 ta’ Frar 1994 dwar l-Assistenza Legali f’Materji Ċivili u Kriminali.
L-aħħar aġġornament: 26/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.