Ir-Regolament Brussell I (riformulazzjoni)

Litwanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Litwanja

L-Artikolu 65(3) – Informazzjoni dwar kif jiġu determinati, skont il-liġi nazzjonali, l-effetti tas-sentenzi msemmija fl-Artikolu 65(2) tar-Regolament

1. Kif tista’ tiġi deskritta b’mod ġenerali n-notifika lil partijiet terzi (TPN, third-party notice)?

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 46 u 47 tal-Kodiċi Litwan tal-Proċedura Ċivili (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas), il-partijiet terzi jistgħu jew ma jistgħux iressqu talbiet indipendenti dwar kwistjoni ta’ tilwim.

Il-partijiet terzi li jressqu talbiet indipendenti dwar kwistjoni ta’ tilwim jistgħu jingħaqdu fi proċedimenti biss fuq l-inizjattiva tagħhom stess. Dawk il-partijiet terzi li huma parteċipanti indipendenti fil-kawża u mhumiex affavur tar-rikorrent jew tal-konvenut. Il-partijiet terzi li jressqu talbiet indipendenti jistgħu jingħaqdu fil-proċedimenti sal-bidu tal-konklużjonijiet.

Il-partijiet terzi li ma jressqux talbiet indipendenti dwar il-kwistjoni tat-tilwima jistgħu jingħaqdu fil-proċedimenti affavur tar-rikorrent jew tal-konvenut sal-bidu tal-konklużjonijiet jekk deċiżjoni dwar il-każ tista’ taffettwa d-drittijiet jew l-obbligi tagħhom. Huma jistgħu wkoll jingħaqdu fil-proċedimenti fuq it-talba motivata tal-partijiet jew fuq l-inizjattiva tal-qorti.

Il-partijiet terzi jiġu infurmati dwar kawża li tkun inbdiet u jiġu mistiedna jingħaqdu fil-proċedimenti quddiem qorti Litwana permezz ta’ taħrikiet jew notifiki, inkluż billi tintbagħtilhom kopja tal-kawża. Skont l-Artikolu 133(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-partijiet involuti f’kawża (inklużi partijiet terzi) jiġu nnotifikati permezz ta’ taħrikiet jew avviżi tad-data u tal-post tas-smigħ tal-qorti jew tal-miżuri individwali proċedurali. Madankollu, huwa obbligu tal-qorti u mhux tal-partijiet li tinforma partijiet terzi dwar każ; il-partijiet jindikaw sempliċement fis-sottomissjonijiet tagħhom li persuni oħra jeħtieġu li jingħaqdu fil-proċedimenti.

Il-partijiet terzi li jressqu talbiet indipendenti għandhom l-istess drittijiet u obbligi kollha bħar-rikorrent.

Il-partijiet terzi li ma jressqux talbiet indipendenti għandhom l-istess drittijiet (inkluż id-dritt għar-rimborż tal-ispejjeż) u obbligi proċedurali bħala parti, bl-eċċezzjoni tad-dritt li jbiddlu r-raġunijiet u s-suġġett tat-talba, li jżidu u jnaqqsu l-pretensjoni, li jirtiraw it-talba, li jammettu t-talba jew li jilħqu arranġament. Huma wkoll ma għandhomx id-dritt li jitolbu eżekuzzjoni ta’ sentenza tal-qorti. Il-partijiet terzi li ma jressqux talbiet indipendenti ma jistgħux jaġixxu kontra l-interessi tal-parti li affavur tagħha huma jkunu ngħaqdu fil-proċedimenti.

2. X’inhuma l-effetti prinċipali ta’ sentenzi fuq persuni li ngħataw TPN?

Il-parteċipazzjoni ta’ partijiet terzi li jressqu talbiet indipendenti tagħmilha possibbli li wieħed jiddeċiedi dwar diversi tilwimiet relatati dwar l-istess kwistjoni f’każ wieħed, u f’dan il-każ l-ebda proċedimenti ulterjuri ma jistgħu jitressqu kontra partijiet terzi li jkunu ppreżentaw talbiet indipendenti (jew tali partijiet terzi ma jistgħux iressqu kwalunkwe proċedimenti ulterjuri kontra l-istess konvenut), peress li t-tilwima bejn dawk il-partijiet dwar dik il-kwistjoni partikolari titqies li tkun ġiet solvuta. Jekk persuna tkun ġiet infurmata dwar il-possibbiltà li tingħaqad bħala parti terza f’kawża li għadha għaddejja quddiem il-qorti billi tressaq talba indipendenti iżda ma tkunx ingħaqdet fil-proċedimenti, jistgħu jinbdew proċedimenti separati kontra dik il-persuna fil-futur fir-rigward tal-istess suġġett. Madanakollu, l-ewwel deċiżjoni ma tistax taffettwa d-drittijiet u l-obbligi ta’ persuna li ma tkunx ingħaqdet fil-proċedimenti bħala parti terza.

Meta tiddeċiedi dwar każ, il-qorti ma tistax ukoll tiddeċiedi fl-istess ħin dwar id-drittijiet u l-obbligi ta’ parti terza li ma tressaqx talba indipendenti fil-konfront ta’ parti li magħha hija għandha relazzjoni ġuridika sostanzjali. Għaldaqstant, sentenza tal-qorti f’kawża li tinvolvi partijiet terzi li ma jressqux talbiet indipendenti ma tipprekludix kawża oħra li titressaq kontra parti terza involuta fil-każ inizjali li ma ressqitx talba indipendenti. Madanakollu, f’dak il-każ, is-sentenza tal-ewwel qorti għandha s-saħħa ta’ deċiżjoni preliminari; jiġifieri, jekk ikun hemm każ ieħor li jinvolvi l-istess partijiet (eż. azzjoni ta’ indennizz), mhux meħtieġ li jiġu kkunsidrati ċirkostanzi stabbiliti bis-sentenza finali fl-ewwel każ (l-Artikolu 182(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Jekk persuna ma tkunx infurmata dwar il-possibbiltà li tingħaqad bħala parti terza f’kawża li għadha għaddejja quddiem il-qorti, kemm bi jew mingħajr it-tressiq ta’ talbiet indipendenti, jew jekk persuna tkun ġiet infurmata iżda ma tkunx ingħaqdet fil-proċedimenti u s-sentenza tal-qorti tkun iddeċidiet dwar id-drittijiet u l-obbligi sostantivi ta’ dik il-persuna, dan jista’ jikkostitwixxi raġuni għall-ftuħ mill-ġdid tal-każ. Jekk persuna ma tkunx ingħaqdet fil-proċedimenti, id-deċiżjoni tal-qorti inkwistjoni ma jkollhiex normalment is-saħħa ta’ deċiżjoni preliminari għal dik il-persuna.

3. Jeżisti effett vinkolanti fir-rigward tal-valutazzjoni legali fil-proċedimenti prinċipali?

Ara t-tweġiba għal Mistoqsija 2.

4. Jeżisti effett vinkolanti fir-rigward ta’ fatti stabbiliti li l-parti terza ma setgħetx tikkontesta fil-proċedimenti prinċipali, pereżempju minħabba li ma ġewx ikkontestati mill-partijiet?

Ara t-tweġiba għal Mistoqsija 2.

5. It-TPN tipproduċi l-effetti tagħha irrispettivament minn jekk il-parti terza tkunx ingħaqdet fil-proċedimenti prinċipali jew le?

Le. Is-sentenza tal-qorti fl-ewwel proċedimenti (prinċipali) ma tistax taffettwa d-drittijiet u l-obbligi ta’ persuna li tkun ġiet informata iżda li ma tkunx ingħaqdet fil-proċedimenti bħala parti terza. Jekk persuna ma tkunx infurmata dwar il-possibbiltà li tingħaqad bħala parti terza f’kawża li għadha għaddejja quddiem il-qorti, kemm bi jew mingħajr it-tressiq ta’ talbiet indipendenti, jew jekk persuna tkun ġiet infurmata iżda ma tkunx ingħaqdet fil-proċedimenti u s-sentenza tal-qorti tkun iddeċidiet dwar id-drittijiet u l-obbligi sostantivi ta’ dik il-persuna, dan jista’ jikkostitwixxi raġuni għall-ftuħ mill-ġdid tal-każ.

6. It-TPN taffettwa r-relazzjoni bejn il-parti terza u l-avversarju tal-parti notifikanti?

Ara t-tweġiba għal Mistoqsija 2.

L-Artikolu 75 (a) – L-ismijiet u dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom jridu jitressqu l-applikazzjonijiet skont l-Artikoli 36(2), 45(4) u 47(1)

Fil-Litwanja, il-Qorti tal-Appell tal-Litwanja (Lietuvos apeliacinis teismas).

L-Artikolu 75 (b) – L-ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom irid jitressaq l-appell kontra d-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut ta' eżekuzzjoni skont l-Artikolu 49(2)

Fil-Litwanja, il-Qorti tal-Appell tal-Litwanja (Lietuvos apeliacinis teismas).

L-Artikolu 75 (c) – L-ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom jista' jitressaq appell ulterjuri skont l-Artikolu 50

Fil-Litwanja, appell fil-kassazzjoni quddiem il-Qorti Suprema tal-Litwanja (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas).

L-Artikolu 75 (d) – Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet taċ-ċertifikati dwar is-sentenzi, l-istrumenti awtentiċi u l-ftehimiet bil-qorti

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 76(1)(a) – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikoli 5(2) u 6(2) tar-Regolament

Fil-Litwanja, l-Artikoli 783(3), 787 u 789(3) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas).

L-Artikolu 76(1)(b) – Ir-regoli dwar in-notifika ta' terzi msemmija fl-Artikolu 65 tar-Regolament

Fil-Litwanja, l-Artikoli 46 u 47 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Litwan (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas).

L-Artikolu 76(1)(c) – Il-Konvenzjonijiet msemmija fl-Artikolu 69 tar-Regolament

  • il-Ftehim dwar l-Assistenza Legali u r-Relazzjonijiet Legali bejn ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Estonja u r-Repubblika tal-Latvja, iffirmat f’Tallinn fil-11 ta’ Novembru 1992,
  • il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Litwanja u r-Repubblika tal-Polonja dwar l-Assistenza Legali u r-Relazzjonijiet Legali fi Kwistjonijiet Ċivili, Familjari, tax-Xogħol u Kriminali, iffirmat f’Varsavja fis-26 ta’ Jannar 1993.
L-aħħar aġġornament: 07/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.