Ir-Regolament Brussell I (riformulazzjoni)

Slovenja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovenja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Slovenja

Brussels I recast


*input mandatarju

L-Artikolu 65(3) – Informazzjoni dwar kif jiġu determinati, skont il-liġi nazzjonali, l-effetti tas-sentenzi msemmija fl-Artikolu 65(2) tar-Regolament

1.) Kif tista' tiġi deskritta notifika lil partijiet terzi (TPN) b'mod ġenerali:

TPN (‘litis denuntiatio’) hija notifika formali lil parti terza dwar kawża pendenti. Tista' tiġi kkombinata mal-istedina lil din il-persuna biex tieħu sehem fil-proċeduri. Il-mira ta' din in-notifika hija li tiggarantixxi d-drittijiet u l-effetti rikonoxxuti taħt il-liġi ċivili għar-rikorrent u l-konvenut. Il-parti notifikanti (parti fil-kawża) tibgħat in-notifika lill-qorti, u din imbagħad tinnotifikaha lit-terza persuna, li tkun libera li tiddeċiedi jekk tiħux sehem jew le. Skont il-liġi Slovena, il-qorti ma tiħux deċiżjoni dwar jekk talba ta' parti għal notifika formali ta' terza persuna tkunx ġustifikata. Anke jekk it-terza persuna tieħu sehem, din ma tkunx parti fil-kawża u r-rabta tagħha maż-żewġ partijiet fil-kawża prinċipali ma tistax tiġi deċiża f'din il-litigazzjoni. It-terza persuna tista' tappoġġja liema parti trid fil-kawża prinċipali. Jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet, dik il-persuna tista' tieħu sehem fil-proċeduri bħala intervenjent. Meta tagħmel dan, hija tkun tista' tikkontribwixxi biex tintrebaħ il-kawża u b'hekk tgħin biex tiġi evitata litigazzjoni (rikors) sussegwenti kontriha jew ittejjeb il-pożizzjoni tagħha f'tali kawża sussegwenti. It-terza persuna ma tistax tressaq talba biex tiġi tterminata kawża li tkun ġiet istitwita, biex jiġi estiż it-terminu ta' żmien, jew biex jiġi pospost smigħ.

2.) X'inhuma l-effetti ewlenin tas-sentenzi fuq il-persuni li tkun ingħatatilhom TPN:

TPN tipproteġi lill-parti notifikanti minn ċerti talbiet għad-danni li kieku tista' tistenna mit-terza persuna. (Terza) persuna li kellha l-opportunità, permezz ta' TPN, li tinfluwenza l-eżitu ta' kawża fil-prinċipju ma tistax iktar tressaq talbiet għad-danni bbażati fuq nuqqasijiet fil-litigazzjoni min-naħa tal-parti notifikanti. Barra minn hekk, jekk ikun hemm proċeduri ta' rikors sussegwenti bejn il-parti notifikanti u persuna li tkun ġiet innotifikata dwar il-kawża prinċipali, din il-persuna ma tistax tqajjem, fir-rigward tal-parti notifikanti, argumenti jew fatti li jkunu f'kontradizzjoni mal-elementi (fattwali) sostanzjali tad-deċiżjoni fil-kawża prinċipali.

3.) Madankollu, ma hemm ebda effett vinkolanti fir-rigward tal-valutazzjoni legali fil-kawża prinċipali.

4.) Lanqas ma hemm effett vinkolanti fir-rigward tal-fatti stabbiliti li t-terza persuna ma rnexxilhiex tikkontesta fil-kawża prinċipali pereż. minħabba li ma ġewx ikkontestati mill-partijiet.

5.) TPN tipproduċi l-effetti tagħha irrespettivament minn jekk it-terza persuna ħaditx sehem fil-kawża prinċipali jew le.

6.) TPN ma taffettwax ir-relazzjoni bejn it-terza persuna u l-avversarju tal-parti notifikanti għajr f'sitwazzjoni fejn it-terza persuna tiddeċiedi li tieħu sehem fuq in-naħa tal-avversarju ta' dik il-parti.

L-Artikolu 75 (a) – L-ismijiet u dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom jridu jitressqu l-applikazzjonijiet skont l-Artikoli 36(2), 45(4) u 47(1)

- fis-Slovenja: Il-Qorti Distrettwali.

L-Artikolu 75 (b) – L-ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom irid jitressaq l-appell kontra d-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut ta' eżekuzzjoni skont l-Artikolu 49(2)

- fis-Slovenja: Il-Qorti Distrettwali.

L-Artikolu 75 (c) – L-ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom jista' jitressaq appell ulterjuri skont l-Artikolu 50

- fis-Slovenja: Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja.

L-Artikolu 75 (d) – Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet taċ-ċertifikati dwar is-sentenzi, l-istrumenti awtentiċi u l-ftehimiet bil-qorti

- fis-Slovenja: fil-qrati li ġejjin, waħda mil-lingwi tal-minoranzi nazzjonali hija wkoll aċċettata bħala lingwa uffiċjali minbarra s-Sloven:

 • Il-Qorti Distrettwali ta' Koper: it-Taljan;
 • Il-Qorti Lokali ta' Koper: it-Taljan;
 • Il-Qorti Lokali ta' Piran: it-Taljan;
 • Il-Qorti Lokali ta' Lendava: l-Ungeriż.

L-Artikolu 76(1)(a) – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikoli 5(2) u 6(2) tar-Regolament

- fis-Slovenja: l-Artikolu 58 tal-Liġi Internazzjonali Privata u l-Att dwar il-Proċedura (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku).

L-Artikolu 76(1)(b) – Ir-regoli dwar in-notifika ta' terzi msemmija fl-Artikolu 65 tar-Regolament

- fis-Slovenja: l-Artikolu 204 tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o pravdnem postopku), li tirregola n-notifika lil partijiet terzi.

L-Artikolu 76(1)(c) – Il-Konvenzjonijiet msemmija fl-Artikolu 69 tar-Regolament

 • it-Trattat bejn ir-Repubblika Federattiva Popolari tal-Jugoslavja u r-Repubblika tal-Awstrija dwar il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Reċiproka, iffirmat fi Vjenna fis-16 ta’ Diċembru 1954,
 • il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Federattiva Popolari tal-Jugoslavja u r-Repubblika tal-Italja dwar il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Reċiproka f'Materji Ċivili u Amministrattivi, iffirmata f'Ruma fit-3 ta’ Diċembru 1960,
 • il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Federattiva Popolari tal-Jugoslavja u r-Renju tal-Greċja dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Infurzar tas-Sentenzi, iffirmata f'Ateni fit-18 ta’ Ġunju 1959;
 • il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Federattiva Popolari tal-Jugoslavja u r-Repubblika Popolari tal-Polonja dwar l-Assistenza Legali f'Materji Ċivili u Kriminali, iffirmata f'Varsavja fis-6 ta’ Frar 1960,
 • it-Trattat bejn ir-Repubblika Federattiva Soċjalista tal-Jugoslavja u r-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka dwar ir-Regolazzjoni tar-Relazzjonijiet Legali f'Materji Ċivili, tal-Familja u Kriminali, iffirmat f'Belgrad fl-20 ta' Jannar 1964,
 • it-Trattat bejn ir-Repubblika Federattiva Soċjalista tal-Jugoslavja u r-Repubblika ta' Ċipru dwar l-Assistenza Legali f'Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat f'Nikosija fid-19 ta' Settembru 1984,
 • il-Ftehim bejn ir-Repubblika Federattiva Popolari tal-Jugoslavja u r-Repubblika Popolari tal-Bulgarija dwar l-Assistenza Legali Reċiproka, iffirmat f'Sofija fit-23 ta’ Marzu 1956,
 • it-Trattat bejn ir-Repubblika Federattiva Popolari tal-Jugoslavja u r-Repubblika Popolari tar-Rumanija dwar l-Assistenza Legali, iffirmat f'Belgrad fit-18 ta' Ottubru 1960 u l-Protokoll tiegħu,
 • it-Trattat bejn ir-Repubblika Federattiva Soċjalista tal-Jugoslavja u r-Repubblika Popolari tal-Ungerija dwar l-Assistenza Legali Reċiproka, iffirmat f'Belgrad fis-7 ta' Marzu 1968,
 • it-Trattat bejn ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tal-Kroazja dwar l-Assistenza Legali f'Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat f'Zagreb fis-7 ta' Frar 1994,
 • il-Konvenzjoni bejn il-Gvern tar-Repubblika Federattiva Soċjalista tal-Jugoslavja u l-Gvern tar-Repubblika ta' Franza dwar ir-Rikonoxximent u l-Infurzar tas-Sentenzi f'Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f'Pariġi fit-18 ta' Mejju 1971.
L-aħħar aġġornament: 28/02/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.