Rozporządzenie Bruksela I (wersja przekształcona)

Czechy

Autor treści:
Czechy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Czechy

Brussels I recast


*pole musi zostać wypełnione

Art. 65 ust.3 – informacje na temat sposobów określania, zgodnie z prawem krajowym, skutków orzeczeń, o których mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia.

Nie dotyczy.

Art. 74 – Opis krajowych regulacji i procedur dotyczących wykonywania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Informacje są niedostępne

Art. 75 lit. a) – Nazwy i dane kontaktowe sądów, do których składa się wnioski o odmowę wykonania na mocy art. 36 ust. 2, art. 45 ust. 4 oraz art. 47 ust. 1

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Właściwość rzeczowa należy do sądów powiatowych.

Właściwość miejscową sądów powiatowych ustala się w sposób następujący:

 1. Jeżeli już zarządzono wykonanie orzeczenia, właściwy miejscowo jest sąd, który o tym zarządził i do wykonania przystąpił. Zasady ustalania właściwości w zakresie egzekucji sądowej określono w ustawie nr 99/1963, kodeks postępowania cywilnego (§ 252).
 2. Jeżeli już zarządzono przeprowadzenie egzekucji, właściwy miejscowo jest sąd, który egzekucję zarządził (tzw. sąd egzekucyjny). Zasady dotyczące wskazywania sądu egzekucyjnego określono w ustawie nr 120/2001 o komornikach sądowych i czynnościach egzekucyjnych (kodeks egzekucyjny (exekuční řád)) (§ 45).
 3. Jeżeli nie zarządzono wykonania orzeczenia lub przeprowadzenia egzekucji, właściwy w postępowaniu jest sąd, który byłby właściwy w zakresie wykonania orzeczenia (zob. pkt 1 powyżej) lub sąd, który byłby sądem egzekucyjnym (zob. pkt 2 powyżej).

Wykaz wszystkich sądów rejonowych zawierający aktualne dane kontaktowe dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Czeskiej.

Art. 75 lit. b) – Nazwy i dane kontaktowe sądów, do których wnosi się środek zaskarżenia dotyczący decyzji w sprawie wniosku o odmowę wykonania na mocy art. 49 ust. 2

Środek zaskarżenia, którym jest apelacja, wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. (Sąd ten przekazuje apelację sądowi właściwemu do jej rozpoznania).

Rozpoznawanie apelacji należy do sądów regionalnych (krajské soudy). Właściwość miejscowa należy do tego sądu regionalnego, w którego okręgu znajduje się sąd powiatowy rozstrzygający w pierwszej instancji w sprawie wniosku o odmowę wykonania (lub w postępowaniu o uznanie lub o odmowę uznania).

Art. 75 lit. c) – Nazwy i dane kontaktowe sądów, do których wnosi się wszelkie dalsze środki zaskarżenia na mocy art. 50

Dopuszczalne są wyłącznie następujące nadzwyczajne środki zaskarżenia:

 • skarga o stwierdzenie nieważności (žaloba pro zmatečnost), uregulowana w § 229 i n. ustawy nr 99/1963, kodeks postępowania cywilnego;
 • skarga o wznowienie postępowania (žaloba na obnovu řízení), uregulowana w § 228 i n. ustawy nr 99/1963, kodeks postępowania cywilnego;
 • skarga kasacyjna (dovolání), uregulowana w § 236 i n. ustawy nr 99/1963, kodeks postępowania cywilnego.

Wszystkie nadzwyczajne środki zaskarżenia, o których mowa, wnosi się do sądu, który rozstrzygał w pierwszej instancji w sprawie wniosku o odmowę wykonania (lub w postępowaniu o uznanie lub o odmowę uznania).

Postępowanie kasacyjne (řízení o dovolání) toczy się przed Sądem Najwyższym. Postępowanie ze skargi o wznowienie (řízení na obnovu řízení) prowadzi sąd, który rozstrzygał w pierwszej instancji. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi o stwierdzenie nieważności (řízení o žalobě pro zmatečnost) prowadzi w niektórych sprawach sąd, który rozstrzygał w pierwszej instancji, w innych zaś sąd odwoławczy (zob. § 235a ustawy nr 99/1963, kodeks postępowania cywilnego).

Art. 75 lit. d) – Języki, na jakie mogą być dokonywane tłumaczenia zaświadczeń dotyczących orzeczeń, dokumentów urzędowych i ugód sądowych

Język słowacki.

Art. 76 ust. 1 lit. a) – Zasady jurysdykcji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 rozporządzenia

Ustawa nr 91/2012 o prawie prywatnym międzynarodowym, zwłaszcza § 6 tej ustawy.

Art. 76 ust. 1 lit. b) – Zasady powiadamiania strony trzeciej, o których mowa w art. 65 rozporządzenia

Nie dotyczy.

Art. 76 ust. 1 lit. c) – Konwencje, o których mowa w art. 69 rozporządzenia

 • Umowa między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, (podpisana w Sofii dnia 25 listopada 1976 r.);
 • Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Cypryjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych (podpisany w Nikozji dnia 23 kwietnia 1982 r.);
 • Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych (podpisany w Atenach dnia 22 października 1980 r.);
 • Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Królestwem Hiszpanii o pomocy prawnej oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych (podpisany w Madrycie dnia 4 maja 1987 r.);
 • Traktat między Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej a Rządem Republiki Francuskiej o pomocy prawnej oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych, rodzinnych i handlowych (podpisany w Paryżu dnia 10 maja 1984 r.);
 • Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Węgierską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych (podpisany w Bratysławie dnia 28 marca 1989 r.);
 • Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Włoską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych (podpisany w Pradze dnia 6 grudnia 1985 r.);
 • Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych (podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.), w rozumieniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. (sporządzonej w Mojmirovcach dnia 30 października 2003 r.);
 • Konwencja między Republiką Czechosłowacką a Portugalią o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych (podpisana w Lizbonie dnia 23 listopada 1927 r.);
 • Konwencja między Republiką Czeską a Rumunią o pomocy prawnej w sprawach cywilnych (podpisana w Bukareszcie dnia 11 lipca 1994 r.);
 • Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii o stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych (podpisany w Belgradzie dnia 20 stycznia 1964 r.);
 • Traktat między Republiką Czeską a Republiką Słowacką o pomocy prawnej udzielanej przez organy sądowe i niektórych stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (podpisany w Pradze dnia 29 października 1992 r.).
Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.