Regulamentul Bruxelles I (reformare)

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Polonia

Brussels I recast


*mențiuni obligatorii

Articolul 65 alineatul (3) - Informații privind modalitatea de stabilire, în conformitate cu dreptul național, a efectelor hotărârilor menționate la articolul 65 alineatul (2) din Regulament

1. Cum poate fi descrisă, în general, citarea părților terțe?

În Polonia, citarea părților terțe este reglementată de articolele 84 și 85 din Codul de procedură civilă. Această noțiune este denumită în limba polonă „przypozwanie”. Citarea părților terțe presupune că o parte poate invita o viitoare parte adversă să participe la procedură, întrucât există posibilitatea ca o decizie care nu este favorabilă părții să conducă la formularea unei acțiuni (rezultând, de exemplu, dintr-un contract de garanție) împotriva părții respective de către o parte terță. În acest scop, partea respectivă prezintă o cerere, care este notificată sau comunicată părții terțe care, ulterior, poate să declare că se alătură cauzei în calitate de intervenient accesoriu.

2. Care sunt principalele efecte ale hotărârilor asupra persoanelor care au fost citate ca părți terțe?

Citarea părților terțe nu conduce în mod automat la constituirea ca parte în procedura pendinte a persoanei care face obiectul cererii de intervenție. Introducerea sa în procedură ia forma unei intervenții accesorii (articolele 76-78 din Codul de procedură civilă). Cu acordul părților, intervenientul accesoriu poate substitui partea în interesul căreia a intervenit în procedură. În caz contrar, hotărârea are efect direct (dar, în cazul citării părților terțe, numai dacă este în concordanță cu natura raportului contestat sau cu dispoziția juridică relevantă).

3. Există un efect obligatoriu cu privire la evaluarea juridică din cadrul procedurii principale?

În cazul în care, în pofida faptului că se solicită acest lucru, o parte terță nu intervine în procedură, aceasta pierde posibilitatea de a invoca, în orice procedură ulterioară, administrarea necorespunzătoare a primei proceduri (articolul 82 coroborat cu articolul 85 din Codul de procedură civilă).

4. Există un efect obligatoriu cu privire la faptele stabilite pe care terțul nu a putut să le conteste în procedura principală, de exemplu, din cauza faptului că acestea nu au fost contestate de părți?

Citarea părții terțe și solicitarea participării sale la procedură este și în interesul părții terțe, întrucât acestea pot contribui la obținerea unui rezultat pozitiv care ar putea face inutilă orice procedură ulterioară.

5. Citarea părților terțe produce efecte indiferent dacă terțul a intervenit sau nu a intervenit în procedura principală?

În cazul în care, în pofida faptului că se solicită acest lucru, o parte terță nu intervine în procedură, aceasta pierde posibilitatea de a invoca, în orice procedură ulterioară, administrarea necorespunzătoare a primei proceduri (articolul 82 coroborat cu articolul 85 din Codul de procedură civilă).

6. Citarea părților terțe influențează raportul dintre partea terță și partea adversă părții care a citat-o?

În cazul în care persoana care a fost citată intervine în procedură, aceasta devine intervenient accesoriu și, cu acordul părților, se poate substitui părții în interesul căreia a intervenit.

Articolul 74 - descriere a normelor și a procedurilor interne de executare

Articolul 74 — Descrierea normelor și a procedurilor naționale în materie de executare poate fi găsită în Fișa informativă Procedury służące wykonaniu orzeczenia (Proceduri de executare a unei hotărâri).

Articolul 75 litera (a) - denumirea și datele de contact ale instanțelor cărora trebuie să le fie adresate cererile în temeiul articolului 36 alineatul (2), al articolului 45 alineatul (4) și al articolului 47 alineatul (1)

Instanța regională (sąd okręgowy) în circumscripția căreia debitorul își are domiciliul sau sediul social sau, în absența unei astfel de instanțe, instanța regională în a cărei circumscripție este pendinte sau în curs de desfășurare procedura de executare.

În cazul formulării unei cereri de refuz al recunoașterii:

Instanța regională (sąd okręgowy) competentă pentru judecarea cauzei soluționate prin hotărârea judecătorească sau în a cărei circumscripție se află instanța districtuală (sąd rejonowy) competentă sau, în absența acestora, de către Instanța Regională din Varșovia.

Articolul 75 litera (b) - denumirea și datele de contact ale instanțelor înaintea cărora se introduce o cale de atac împotriva deciziei privind cererea de refuz al executării în temeiul articolului 49 alineatul (2)

Curtea de apel (sąd apelacyjny), prin intermediul instanței regionale (sąd okręgowy).

Articolul 75 litera (c) - denumirea și datele de contact ale instanțelor înaintea cărora trebuie introdusă orice cale de atac ulterioară în temeiul articolului 50

Curtea Supremă (Sąd Najwyższy), prin intermediul Curții de Apel (sąd apelacyjny).

Articolul 75 litera (d) - limbile acceptate pentru traducerea certificatelor privind hotărârile, instrumentele autentice și tranzacțiile judiciare

Nu se aplică.

Articolul 76 alineatul (1) litera (a) - normele de competență menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (2) din regulament

Articolul 11037 alineatul (4) din Codul de procedură civilă și articolul 1110 din Codul de procedură civilă, în măsura în care acestea prevăd competența judiciară a instanțelor poloneze exclusiv pe baza uneia dintre următoarele condiții privind reclamantul: cetățenie poloneză, domiciliu, reședință obișnuită sau sediu social în Polonia.

Articolul 76 alineatul (1) litera (b) - normele privind citarea părților terțe menționate la articolul 65 din regulament

Articolele 84 și 85 din Codul de procedură civilă privind citarea părților terțe.

Articolul 76 alineatul (1) litera (c) - convențiile menționate la articolul 69 din regulament.

 • Convenția dintre Republica Populară Polonă și Republica Populară Ungară privind asistența juridică în materia dreptului civil, a dreptului familiei și a dreptului penal, semnată la Budapesta la data de 6 martie 1959,
 • Convenția dintre Republica Populară Polonă și Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Varșovia la data de 6 februarie 1960, în prezent în vigoare între Polonia și Slovenia și între Polonia și Croația,
 • Acordul dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Populară Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în materia dreptului civil, a dreptului familiei și a dreptului penal, semnat la Varșovia la data de 4 decembrie 1961,
 • Convenția dintre Republica Populară Polonă și Republica Austria privind relațiile reciproce în materie civilă și privind actele juridice, semnată la Viena la data de 11 decembrie 1963,
 • Convenția dintre Republica Populară Polonă și Republica Elenă privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnată la Atena la data de 24 octombrie 1979,
 • Tratatul dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Polonă privind asistența juridică și reglementarea relațiilor juridice în materia dreptului civil, a dreptului familiei, a dreptului muncii și a dreptului penal, semnat la Varșovia la data de 21 decembrie 1987, încă în vigoare în relațiile dintre Polonia și Republica Cehă și dintre Polonia și Slovacia,
 • Convenția dintre Republica Populară Polonă și Republica Italiană privind asistența juridică și recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă, semnată la Varșovia la data de 28 aprilie 1989,
 • Acordul dintre Republica Polonă și Republica Lituania privind asistența juridică și relațiile juridice în materia dreptului civil, a dreptului familiei, a dreptului muncii și a dreptului penal, semnat la Varșovia la data de 26 ianuarie 1993,
 • Acordul dintre Republica Letonia și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în materia dreptului civil, a dreptului familiei, a dreptului muncii și a dreptului penal, semnat la Riga la data de 23 februarie 1994,
 • Convenția dintre Republica Cipru și Republica Polonă privind cooperarea juridică în materie civilă și penală, semnată la Nicosia la data de 14 noiembrie 1996,
 • Acordul dintre Republica Estonia și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în materia dreptului civil, a dreptului muncii și a dreptului penal, semnat la Tallinn la data de 27 noiembrie 1998,
 • Tratatul dintre România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, semnat la București la data de 15 mai 1999.
Ultima actualizare: 21/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.