Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Článok 65 ods. 3 – Informácie o tom, ako možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku stanoviť účinky rozsudkov uvedené v článku 65 ods. 2 nariadenia

Neuplatňuje sa.

Článok 74 – opis vnútroštátnych pravidiel a postupov súvisiacich s presadzovaním práva

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Priamy výkon v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 sa riadi článkom 622 písm. a) občianskeho súdneho poriadku:

„článok 622 písm. a) (nový, bulharský úradný vestník č. 50/2015)

1. Rozsudok vydaný v inom členskom štáte Európskej únie sa vykoná bez nutnosti exekučného príkazu.

2. Súdny úradník uskutoční výkon na žiadosť dotknutého účastníka na základe vyhotovenia rozsudku vydaného v inom členskom štáte Európskej únie, pravosť ktorého overil súd, ktorý rozsudok vydal, a osvedčenia vydaného podľa článku 53 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.

3. V prípade, že súdny úradník stanoví, že opatrenie alebo príkaz nemôžu byť vykonané v zmysle podmienok a v súlade s týmto súdnym poriadkom, nariadi náhradný výkon.

4. Rozsudok vydaný v inom členskom štáte Európskej únie, ktorým sa nariaďuje predbežné opatrenie vrátane ochranného opatrenia, sa vykoná v súlade s odsekmi 1 a 2. Ak sa opatrenie nariadilo bez predvolania žalovaného na súd, predloží sa dôkaz o doručení rozsudku.

5. Pri uskutočňovaní výkonu súdny úradník doručí kópiu osvedčenia uvedeného v odseku 2, ktorým sa dlžník vyzýva k dobrovoľnému vykonaniu rozsudku. K osvedčeniu sa pripojí vyhotovenie rozsudku vydaného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ešte nebolo dlžníkovi doručené.

6. Dlžník môže do jedného mesiaca po doručení podať návrh na zamietnutie výkonu rozsudku. V prípade potreby prekladu rozsudku môže byť lehota pozastavená, kým ho dlžník nepredloží.

7. Ktorýkoľvek účastník môže podať opravný prostriedok proti prispôsobeniu opatrenia alebo príkazu, ktoré sú uvedené v článku 436.“

Vo veciach týkajúcich sa vykonávacích konaní, ktoré sa neriadia nariadením (EÚ) č. 1215/2012, sa uplatňujú všeobecné pravidlá piatej časti občianskeho súdneho poriadku – Vykonávacie konanie.

Článok 75 písm. a) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa majú podať návrhy podľa článku 36 ods. 2, článku 45 ods. 4 a článku 47 ods. 1

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Návrh sa podľa článku 36 ods. 2 alebo článku 45 ods. 4 podáva miestne príslušnému oblastnému súdu podľa trvalého bydliska alebo sídla protistrany, alebo ak trvalé bydlisko alebo sídlo protistrany nie je v Bulharsku, podľa trvalého bydliska alebo sídla dotknutého účastníka. Ak ani dotknutý účastník nemá trvalé bydlisko alebo sídlo v Bulharsku, návrh sa podá mestskému súdu v Sofii (článok 622 občianskeho súdneho poriadku).

Návrh sa podľa článku 47 ods. 1 musí podať miestne príslušnému oblastnému súdu podľa trvalého bydliska alebo sídla dlžníka alebo podľa miesta výkonu rozsudku [článok 622 písm. b) občianskeho súdneho poriadku].

Článok 75 písm. b) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu vo veci návrhu na zamietnutie výkonu podľa článku 49 ods. 2

– v Bulharsku: odvolací súd v Sofii („Софийски апелативен съд“). Opravný prostriedok sa podáva prostredníctvom oblastného súdu, ktorý vydal rozhodnutie o zamietnutí výkonu alebo rozhodnutie o tom, že neexistujú dôvody na zamietnutie uznania.

Článok 75 písm. c) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať akýkoľvek ďalší opravný prostriedok podľa článku 50

Ďalšie opravné prostriedky proti rozhodnutiam odvolacieho súdu v Sofii sa podávajú najvyššiemu kasačnému súdu (článok 623 ods. 6 občianskeho súdneho poriadku).

Článok 75 písm. d) – jazyky prijateľné pre preklady osvedčení týkajúcich sa rozsudkov, verejných listín a súdnych zmierov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Neuplatňuje sa.

Článok 76 ods. 1 písm. a) – kritériá právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 2 nariadenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Bulharské súdy a iné orgány majú medzinárodnú právomoc, ak je žalobca alebo navrhovateľ štátnym príslušníkom Bulharska alebo právnickou osobou zaregistrovanou v Bulharskej republike (článok 4 ods. 1 a 2 Kódexu medzinárodného práva súkromného).

Článok 76 ods. 1 písm. b) – pravidlá týkajúce sa oznámení o pribratí tretej osoby do konania uvedené v článku 65 nariadenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Neuplatňuje sa.

Článok 76 ods. 1 písm. c) – dohovory uvedené v článku 69 nariadenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
 • Dohovor medzi Bulharskom a Belgickom o určitých súdnych veciach podpísaný v Sofii 2. júla 1930,
 • Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o vzájomnej právnej pomoci, podpísaná v Sofii 23. marca 1956, stále v platnosti medzi Bulharskom, Slovinskom a Chorvátskom,
 • Zmluva medzi Bulharskou ľudovou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Sofii 3. decembra 1958,
 • Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná vo Varšave 4. decembra 1961,
 • Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Sofii 16. mája 1966,
 • Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaná v Aténach 10. apríla 1976,
 • Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Československou socialistickou republikou o právnej pomoci a úprave vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Sofii 25. novembra 1976,
 • Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaná v Nikózii 29. apríla 1983,
 • Dohoda medzi vládou Bulharskej ľudovej republiky a vládou Francúzskej republiky o vzájomnej právnej pomoci v občianskych veciach, podpísaná v Sofii 18. januára 1989,
 • Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci a výkone rozhodnutí o občianskych veciach, podpísaná v Ríme 18. mája 1990,
 • Dohoda medzi Bulharskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vzájomnej právnej pomoci v občianskych veciach, podpísaná v Sofii 23. mája 1993,
 • Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Rakúskou republikou o právnej pomoci v občianskych veciach a o dokumentoch, podpísaná v Sofii 20. októbra 1967.
Posledná aktualizácia: 26/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.