Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česká republika

Brussels I recast


*povinný údaj

Článok 65 ods. 3 – Informácie o tom, ako možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku stanoviť účinky rozsudkov uvedené v článku 65 ods. 2 nariadenia

Neuplatňuje sa.

Článok 74 – opis vnútroštátnych pravidiel a postupov súvisiacich s presadzovaním práva

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Tieto informácie nie sú k dispozícii

Článok 75 písm. a) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa majú podať návrhy podľa článku 36 ods. 2, článku 45 ods. 4 a článku 47 ods. 1

Vecnú príslušnosť majú okresné súdy.

Okresný súd s miestnou príslušnosťou sa určuje takto:

 1. V prípade už nariadeného výkonu rozsudku je miestne príslušný súd, ktorý vydáva a vykonáva príkaz. Kritériá vnútroštátnej právomoci, ktorými sa riadi súdny výkon, sú stanovené v zákone č. 99/1963, občianskom súdnom poriadku (§ 252).
 2. V prípade nariadenej exekúcie (exekuce) je miestne príslušný súd, ktorý ju nariaďuje [exekučný súd (exekuční soud)]. Kritériá na určenie exekučného súdu sú stanovené v zákone č. 120/2001 o súdnych úradníkoch a exekučnej činnosti [exekučný poriadok (exekuční řád)] (§ 45).
 3. V prípade, keď výkon rozsudku alebo exekúcie nebol nariadený, právomoc v konaní má súd, ktorý by mal právomoc na výkon rozhodnutia (pozri bod 1) alebo by bol exekučným súdom (pozri bod 2).

Zoznam okresných súdov vrátane aktuálnych kontaktných údajov sa nachádza na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Článok 75 písm. b) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu vo veci návrhu na zamietnutie výkonu podľa článku 49 ods. 2

Opravný prostriedok sa podáva na súd, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie (Tento súd postúpi opravný prostriedok na súd s právomocou na daný opravný prostriedok).

Vecnú príslušnosť na odvolacie konania majú krajské súdy. Miestnu príslušnosť má krajský súd, v ktorého príslušnosti sídli okresný súd, ktorý vydal prvostupňové rozhodnutie o návrhu na zamietnutie výkonu (resp. rozhodol v konaní vo veci uznania alebo zamietnutia uznania).

Článok 75 písm. c) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať akýkoľvek ďalší opravný prostriedok podľa článku 50

Môžu sa použiť len mimoriadne opravné prostriedky, a to konkrétne:

 • žaloba o neplatnosť (žaloba pro zmatečnost) v súlade s § 229 a nasl. zákona č. 99/1963, Občianskeho súdneho poriadku,
 • žaloba na obnovu konania (žaloba na obnovu řízení) v súlade s § 228 a nasl. zákona č. 99/1963, Občianskeho súdneho poriadku,
 • dovolanie (dovolání) v súlade s § 236 a nasl. zákona č. 99/1963, Občianskeho súdneho poriadku.

Všetky tieto mimoriadne opravné prostriedky sa podávajú na súde, ktorý vydal prvostupňové rozhodnutie o návrhu na zamietnutie výkonu rozhodnutia (resp. v konaní vo veci uznania alebo zamietnutia uznania).

Právomoc na konania o náprave (řízení o dovolání) má Najvyšší súd Českej republiky. Právomoc na konania o obnovu konania (řízení na obnovu řízení) má súd, ktorý vydal prvostupňové rozhodnutie. V určitých prípadoch má súd, ktorý vydal prvostupňové rozhodnutie, právomoc na žaloby o neplatnosť (řízení o žalobě pro zmatečnost), kým odvolací súd má právomoc na ostatné konania (porovnaj § 235a zákona č. 99/1963, Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 75 písm. d) – jazyky prijateľné pre preklady osvedčení týkajúcich sa rozsudkov, verejných listín a súdnych zmierov

Slovenčina.

Článok 76 ods. 1 písm. a) – kritériá právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 2 nariadenia

Zákon č. 91/2012 o medzinárodnom práve súkromnom, najmä § 6 zákona.

Článok 76 ods. 1 písm. b) – pravidlá týkajúce sa oznámení o pribratí tretej osoby do konania uvedené v článku 65 nariadenia

Neuplatňuje sa.

Článok 76 ods. 1 písm. c) – dohovory uvedené v článku 69 nariadenia

 • Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Československou socialistickou republikou o právnej pomoci a úprave vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (podpísaná v Sofii 25. novembra 1976),
 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (podpísaná v Nikózii 23. apríla 1982),
 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (podpísaná v Aténach 22. októbra 1980),
 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych veciach (podpísaná v Madride 4. mája 1987),
 • Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych, rodinných a obchodných veciach (podpísaná v Paríži 10. mája 1984),
 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (podpísaná v Bratislave 28. marca 1989),
 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (podpísaná v Prahe 6. decembra 1985),
 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach (vo Varšave 21. decembra 1987), v zmysle Zmluvy medzi Českou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, podpísaná vo Varšave 21. decembra 1987 (podpísaná v Mojmírovciach 30. októbra 2003),
 • Dohovor medzi Československou republikou a Portugalskou republikou o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí (podpísaný v Lisabone 23. novembra 1927),
 • Zmluva medzi Českou republikou a Rumunskom o právnej pomoci v občianskych veciach (podpísaná v Bukurešti 11. júla 1994),
 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, (podpísaná v Belehrade 20. januára 1964),
 • Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (podpísaná v Prahe 29. októbra 1992).
Posledná aktualizácia: 19/01/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.