Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 1215/2012

Všeobecné informácie

Cieľom nariadenia č. 1215/2012 je uľahčiť prístup k spravodlivosti najmä tým, že sa v ňom stanovujú pravidlá týkajúce sa právomocí súdov a pravidlá týkajúce sa rýchleho a jednoduchého uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vydaných v členských štátoch.

Týmto nariadením sa nahrádza nariadenie č. 44/2001 (nariadenie Brusel I). To sa však naďalej uplatňuje na konania začaté pred tým, ako nariadenie č. 1215/2012 nadobudne účinnosť 10. januára 2015 (pre ďalšie podrobnosti pozri článok 66 nariadenia č. 1215/2012).

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie vrátane Dánska, ktoré uzavrelo v roku 2005 Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Potrebné legislatívne zmeny nadobudli v Dánsku účinnosť už 1. júna 2013.

Nariadením sa určuje členský štát, ktorého súdy majú právomoc rozhodnúť o občianskych a obchodných sporoch vo veciach s medzinárodným prvkom.

V nariadení sa ďalej stanovuje, že rozsudok vydaný v jednom členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez nutnosti osobitného konania.

Rozsudok, ktorý je vydaný v jednom členskom štáte a je v tomto štáte vykonateľný, sa vykoná v inom členskom štáte bez toho, aby bolo potrebné vyhlásenie jeho vykonateľnosti.

V nariadení sa stanovujú dva formuláre, a to osvedčenie o rozsudku a osvedčenie o verejnej listine alebo súdnom zmieri.

V súlade s nariadením členské štáty oznámili príslušné súdy, na ktoré sa má podať návrh na zamietnutie výkonu, a súdy príslušné rozhodovať o opravných prostriedkoch. Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

V súlade s článkom 26 ods. 2 v niektorých veciach súd predtým, než začne vykonávať svoju právomoc, zabezpečí, aby bol žalovaný poučený o svojom práve namietať absenciu právomoci súdu a o dôsledkoch jeho účasti alebo neúčasti na konaní. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci na tento účel vypracovala nepovinný štandardný text PDF (247 Kb) sk obsahujúci informácie, ktoré by súd mohol použiť s cieľom splniť si povinnosť poučiť žalovaného podľa článku 26 ods. 2 nariadenia.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

Súvisiace odkazy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 62).

Atlas presadzovania vytvorený formou projektu financovaného z prostriedkov EÚ obsahuje informácie o postupoch presadzovania (jednotlivé konania, náležitosti, kompetencie, náklady a lehoty) v rámci príslušných systémov krajín EÚ a Spojeného kráľovstva.

Posledná aktualizácia: 11/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.