Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Brussels I recast


*povinný údaj

Článok 65 ods. 3 – Informácie o tom, ako možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku stanoviť účinky rozsudkov uvedené v článku 65 ods. 2 nariadenia

1. Ako je možné všeobecne opísať oznámenie sporu tretej strane?

Estónske procesné právo umožňuje, aby sa na konaní zúčastnila tretia strana bez ohľadu na to, či podáva alebo nepodáva samostatný návrh. Ak sa spor na súde rozhodne v neprospech niektorého účastníka konania, tento účastník môže podať žalobu proti tretej strane, aby sa zbavil povinnosti vyplývajúcej z údajného porušenia zmluvy, povinnosti nahradiť škody alebo povinnosti nápravy, alebo ak odôvodnene predpokladá, že tretia strana podá proti nemu takúto žalobu, môže až do ukončenia predbežného konania alebo uplynutia lehoty na podanie návrhov písomným postupom podať návrh o pribratie tretej strany do konania, na súd, ktorý vedie konanie. Po skončení predbežného konania je možné podať žiadosť o vstup tretej strany do konania len so súhlasom ostatných účastníkov konania alebo súdu. Súd udelí súhlas s pristúpením tretej strany po skončení predbežného konania len vtedy, ak existuje opodstatnený dôvod pre to, že žiadosť nebola podaná včas, a ak súd zastáva názor, že pristúpenie tretej strany by prispelo k urovnaniu veci. Súd doručí oznámenie tretej strane, informuje o oznámení druhú stranu a stanoví im lehotu na zaujatie stanoviska. V prípade, že oznámenie spĺňa zákonné požiadavky a účastník zdôvodňuje potrebu pribrať tretiu stranu, súd nariadi pribratie tretej strany do konania. Tretia strana, ktorá nepredloží samostatné podanie, je podľa estónskeho procesného práva účastníkom konania, ak nie je jedným z ďalších účastníkov konania (žalobca alebo žalovaný). Ak sa ukáže, že tretia strana bola do konania pribratá alebo do neho zasiahla neodôvodnene, súd môže nariadiť jej vylúčenie z konania. Tretia strana, ktorá nepodá samostatné podanie, ktorá bola pribratá do konania alebo vystupuje v konaní na strane žalobcu alebo žalovaného, by pravdepodobne mala podporiť postavenie príslušného účastníka konania, t. j. uviesť argumenty na podporu tohto účastníka a mať záujem na tom, aby tento účastník uspel v konaní. Tretia strana, ktorá nepodá samostatné podanie, môže vykonať všetky procesné úkony okrem tých, ktoré môžu vykonať len žalobca alebo žalovaný; to zahŕňa rozhodnutia prijaté vo veci, proti ktorým smerujú odvolania. Návrh, sťažnosť alebo procesný úkon tretej strany má právny účinok na konanie len vtedy, ak nie je v rozpore s návrhom, sťažnosťou alebo úkonom žalobcu alebo žalovaného, na koho strane sa tretia strana zúčastní na konaní. Pri podaní sťažnosti alebo vykonaní akéhokoľvek iného procesného úkonu sa pre tretiu stranu uplatní tá istá lehota, ako aj pre žalobcu alebo žalovaného, na koho strane sa zúčastní v konaní, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

2. Aké sú hlavné účinky rozsudkov v prípade osôb, ktorým boli doručené oznámenia sporu?

Ak účastník konania podá návrh na pribratie osoby ako tretej strany, ale súd ju nepriberie do konania alebo ju vylúči z konania ako tretiu stranu, rozhodnutie vo veci samej nie je pre ňu právne záväzné.

Ak účastník konania predloží návrh na pribratie osoby ako tretej strany a táto osoba je pribratá do konania ako tretia strana, tretia strana, pokiaľ ide o žalobcu alebo žalovaného, na koho strane vystúpila v konaní alebo bola pribratá do konania, sa nemôže odvolávať v konaní nasledujúcom po konaní vo veci samej na skutočnosť, že uznesenie o rozhodnutí v konaní bolo nesprávne alebo okolnosti boli nesprávne posúdené. Ak účastník konania začne konanie proti tretej strane, ktorá nepodala samostatné podanie a odvoláva sa na predchádzajúce konanie, tretia strana môže vzniesť aj námietku, ktorú vzniesla v konaní ako tretia strana a ktoré odporuje vyhláseniu účastníka konania. Tretia strana môže takisto vzniesť námietku, že nemohla predložiť návrh, námietku, dôkazy alebo sťažnosť, pretože vystúpila v konaní alebo bola pribratá do konania neskoro alebo ich nemohla predložiť z dôvodu vyhlásení alebo úkonov žalobcu, alebo žalovaného, na strane ktorého sa zúčastnila konania. Môže takisto namietať, že žalobca alebo žalovaný, o ktorom nevedela tretia strana, nepredložil návrh, námietku, dôkazy alebo sťažnosť zámerne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti.

3. Existuje vzhľadom na právne posúdenie v hlavnom konaní záväzný účinok?

Ak účastník konania podal návrh na pribratie osoby ako tretej strany, ale súd ju nepribral do konania alebo ju vylúčil z konania ako tretiu stranu, rozhodnutie vo veci samej nie je pre ňu právne záväzné.

4. Existuje záväzný účinok vzhľadom na zistené skutočnosti, ktoré tretia strana nemohla v hlavnom konaní napadnúť napríklad z toho dôvodu, že ju účastníci nespochybnili?

Okolnosti preukázané súdom nie sú právne záväzné pre tretiu stranu, ak ich tretia strana nemohla napadnúť, pretože ich ostatné strany nespochybnili, alebo ak strana, v prospech ktorej bola tretia strana pribratá do konania nesúhlasila s okolnosťami, ktoré napadla tretia strana.

5. Má oznámenie sporu tretej strane účinky bez ohľadu na to, či sa táto tretia strana pripojila k hlavnému konaniu alebo nie?

Estónske procesné právo umožňuje, aby sa ku konaniu pribrala tretia strana a aby tretia strana vstúpila do konania na základe svojej vlastnej žiadosti. O tom, či povolí pribratie tretej strany ku konaniu alebo je vstup do konania, rozhoduje súd uznesením. Proti uzneseniu, ktorým súd povolí alebo odmietne vstup tretej strany do konania na pozíciu vedľajšieho účastníka, pripojí či odmietne pripojiť tretiu stranu ku konaniu alebo vylúči tretiu stranu z konania, môže účastník alebo tretia strana podať odvolanie. Proti rozhodnutiu oblastného súdu o odvolaní proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa nie je možné podať opravný prostriedok na najvyššom súde.

6. Má oznámenie sporu vplyv na vzťah medzi treťou stranou a odporcom oznamujúcej strany?

Ak strana navrhne pribratie tretej strany do konania, ale súd tretiu stranu do konania nepriberie, vzťahy medzi stranou predkladajúcou návrh a jej protistranou to neovplyvní.

Ak účastník konania predloží návrh na pribratie osoby ako tretej strany a táto osoba je pribratá do konania ako tretia strana, tretia strana, pokiaľ ide o žalobcu alebo žalovaného, na koho strane vystúpila v konaní alebo bola pribratá do konania, sa nemôže odvolávať v konaní nasledujúcom po konaní vo veci samej na skutočnosť, že uznesenie o rozhodnutí v konaní bolo nesprávne alebo okolnosti boli nesprávne posúdené.

Pribratie tretej strany, ktorá nepodala samostatné podanie a jeho dôsledky sa spravuje ustanoveniami § 214 a 216 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 75 písm. a) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa majú podať návrhy podľa článku 36 ods. 2, článku 45 ods. 4 a článku 47 ods. 1

Miestne súdy.

Článok 75 písm. b) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu vo veci návrhu na zamietnutie výkonu podľa článku 49 ods. 2

Okresné súdy prostredníctvom miestneho súdu, rozhodnutie ktoré sa napadne prostredníctvom odvolania.

Článok 75 písm. c) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať akýkoľvek ďalší opravný prostriedok podľa článku 50

Najvyšší súd.

Článok 75 písm. d) – jazyky prijateľné pre preklady osvedčení týkajúcich sa rozsudkov, verejných listín a súdnych zmierov

Angličtina.

Článok 76 ods. 1 písm. a) – kritériá právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 2 nariadenia

Článok 86 (súdna právomoc v mieste, kde sa nachádza majetok) Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ nárok nesúvisí s daným majetkom osoby. Článok 100 (žiadosť o ukončenie uplatňovania štandardných podmienok) občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ sa žaloba podáva na súd, v ktorého miestnej príslušnosti sa štandardná podmienka uplatňovala.

Článok 76 ods. 1 písm. b) – pravidlá týkajúce sa oznámení o pribratí tretej osoby do konania uvedené v článku 65 nariadenia

Články 212 až 216 občianskeho súdneho poriadku.

Článok 76 ods. 1 písm. c) – dohovory uvedené v článku 69 nariadenia

  • Dohoda o právnej pomoci a právnych vzťahoch medzi Litovskou republikou, Estónskou republikou a Lotyšskou republikou, podpísaná v Tallinne 11. novembra 1992.
  • Dohoda medzi Estónskou republikou a Poľskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, pracovných a trestnoprávnych veciach, podpísaná v Tallinne 27. novembra 1998.
Posledná aktualizácia: 29/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.