Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Brussels I recast


*povinný údaj

Článok 65 ods. 3 – Informácie o tom, ako možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku stanoviť účinky rozsudkov uvedené v článku 65 ods. 2 nariadenia

Neuplatňuje sa.

Článok 74 – opis vnútroštátnych pravidiel a postupov súvisiacich s presadzovaním práva

Pozri informačný prehľad „Ako vykonať súdne rozhodnutie“.

Článok 75 písm. a) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa majú podať návrhy podľa článku 36 ods. 2, článku 45 ods. 4 a článku 47 ods. 1

v prípade návrhov na zamietnutie výkonu: „exekučný sudca všeobecného súdu“ (juge de l'exécution du tribunal judiciaire), ak tento návrh možno podať len v súvislosti s napadnutím exekučného opatrenia,

– v prípade návrhov na vyhlásenie, že neexistujú dôvody na zamietnutie uznania (podľa článku 36 ods. 2), a návrhov na zamietnutie uznania (článok 45): „všeobecný súd“ (tribunal judiciaire), ak ide o hlavnú otázku.

Článok 75 písm. b) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu vo veci návrhu na zamietnutie výkonu podľa článku 49 ods. 2

– vo Francúzsku: odvolací súd („Cour d’appel“). Miestne príslušný odvolací súd závisí od súdu, ktorý vydal prvostupňové rozhodnutie.

Článok 75 písm. c) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať akýkoľvek ďalší opravný prostriedok podľa článku 50

– vo Francúzku: kasačný súd („Cour de cassation“).

Článok 75 písm. d) – jazyky prijateľné pre preklady osvedčení týkajúcich sa rozsudkov, verejných listín a súdnych zmierov

Neuplatňuje sa.

Článok 76 ods. 1 písm. a) – kritériá právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 2 nariadenia

– vo Francúzsku: články 14 a 15 Občianskeho zákonníka (Code civil).

Článok 76 ods. 1 písm. b) – pravidlá týkajúce sa oznámení o pribratí tretej osoby do konania uvedené v článku 65 nariadenia

Neuplatňuje sa.

Článok 76 ods. 1 písm. c) – dohovory uvedené v článku 69 nariadenia

  • Dohovor medzi Belgickom a Francúzskom o súdnej právomoci a platnosti a vymáhaní rozsudkov, arbitrážnych nálezov a verejných listín, podpísaný v Paríži 8. júla 1989,
  • Dohoda medzi vládou Bulharskej ľudovej republiky a vládou Francúzskej republiky o vzájomnej právnej pomoci v občianskych veciach, podpísaná v Sofii 18. januára 1989,
  • Zmluva medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Československej socialistickej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych, rodinných a obchodných veciach, podpísaná v Paríži 10. mája 1984,
  • Dohovor medzi Francúzskom a Španielskom o uznávaní a výkone rozsudkov, rozhodcovských nálezov a verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Paríži 28. mája 1969,
  • Dohoda z 25. februára 1974 vo forme výmeny nót o výklade článkov 2 a 17 dohovoru medzi Francúzskom a Španielskom o uznávaní a výkone rozsudkov, rozhodcovských nálezov a verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaná v Paríži 28. mája 1969,
  • Dohovor medzi vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia a vládou Francúzskej republiky o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Paríži 18. mája 1971,
  • Dohovor medzi Maďarskou ľudovou republikou a Francúzskou republikou o právnej pomoci v občianskom a rodinnom práve, o uznávaní a výkone rozsudkov, o právnej pomoci v trestných veciach a o extradícii, podpísaný v Budapešti 31. júla 1980,
  • Dohovor medzi Francúzskom a Talianskom o výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Ríme 3. júna 1930,
  • Dohovor medzi Francúzskom a Rakúskom o uznávaní a výkone rozsudkov a verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný vo Viedni 15. júla 1966,
  • Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Francúzskou republikou o právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Paríži 5. novembra 1974.
Posledná aktualizácia: 10/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.