Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Poľsko

Brussels I recast


*povinný údaj

Článok 65 ods. 3 – Informácie o tom, ako možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku stanoviť účinky rozsudkov uvedené v článku 65 ods. 2 nariadenia

1. Všeobecný opis oznámenia o pribratí tretej osoby do konania:

Oznámenie o pribratí tretej osoby do konania sa v Poľsku riadi článkami 84 a 85 občianskeho súdneho poriadku. Tento pojem sa v Poľsku označuje výrazom przypozwanie. Ide o možnosť účastníka vyzvať budúceho namietateľa, aby vstúpil do konania, keďže rozhodnutie, ktoré je pre daného účastníka nepriaznivé, by mohlo viesť k tomu, že tretia osoba predloží proti danému účastníkovi nárok (napríklad nárok vyplývajúci z dohody o záruke). Preto účastník podá žiadosť, ktorá je doručená tretej osobe, pričom táto tretia osoba následne môže vyhlásiť, že vstupuje do konania ako pomocný vedľajší účastník.

2. Hlavné účinky rozsudkov na osoby, ktoré dostali oznámenie o pribratí tretej osoby do konania:

Osoba, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, sa na základe oznámenia o pribratí tretej osoby do konania nestáva automaticky účastníkom prebiehajúceho konania. Pri vstupe do konania získa postavenie pomocného vedľajšieho účastníka (články 76 – 78 občianskeho súdneho poriadku). Pomocný vedľajší účastník môže so súhlasom účastníkov zaujať postavenie účastníka, na ktorého strane vstúpil do konania. Rozsudok má inak priamy účinok (v prípade oznámenia o pribratí tretej osoby do konania to však platí iba vtedy, ak je rozsudok v súlade s povahou napadnutého vzťahu alebo príslušnými právnymi ustanoveniami).

3. Vyplýva z právneho posúdenia v rámci hlavného konania nejaký záväzný účinok?

Ak tretia osoba napriek príslušnej výzve nevstúpi do konania, vzdáva sa možnosti v akomkoľvek následnom konaní napadnúť prvé konanie z dôvodu pochybenia (článok 82 v spojení s článkom 85 občianskeho súdneho poriadku).

4. Vyplýva zo zistených skutočností, proti ktorým tretia osoba nemala možnosť podať námietku v rámci hlavného konania napríklad preto, že ich účastníci nenapadli, nejaký záväzný účinok?

Je aj v záujme príslušnej tretej osoby, aby bolo podané oznámenie o pribratí tretej osoby do konania a aby bola vyzvaná vstúpiť do konania, pretože to môže pomôcť pri dosiahnutí pozitívneho výsledku, na základe ktorého bude akékoľvek následné konanie bezpredmetné.

5. Vyplývajú z oznámenia o pribratí tretej osoby do konania príslušné účinky bez ohľadu na to, či tretia osoba vstúpila alebo nevstúpila do hlavného konania?

Ak tretia osoba napriek príslušnej výzve nevstúpi do konania, vzdáva sa možnosti v akomkoľvek následnom konaní napadnúť prvé konanie z dôvodu pochybenia (článok 82 v spojení s článkom 85 občianskeho súdneho poriadku).

6. Vyplýva z oznámenia o pribratí tretej osoby do konania účinok na vzťah medzi treťou osobou a namietateľom oznamujúceho účastníka?

Ak táto osoba na základe príslušnej výzvy vstúpi do konania, stáva sa pomocným vedľajším účastníkom a môže, ak s tým účastníci súhlasia, zaujať postavenie účastníka, na ktorého strane daná osoba vstúpila do konania.

Článok 74 – opis vnútroštátnych pravidiel a postupov súvisiacich s presadzovaním práva

Článok 74 – opis pravidiel a postupov na krajskej úrovni týkajúcich sa presadzovania práva sa nachádza na informačnej stránke Procedury służące wykonaniu orzeczenia (Postupy týkajúce sa vykonania rozsudkov).

Článok 75 písm. a) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa majú podať návrhy podľa článku 36 ods. 2, článku 45 ods. 4 a článku 47 ods. 1

Krajský súd (sąd okręgowy) podľa trvalého bydliska alebo sídla dlžníka alebo, ak takýto súd neexistuje, krajský súd príslušný pre kraj, v ktorom prebieha vykonávacie konanie alebo výkon.

V prípade žiadosti o zamietnutie uznania:

Krajský súd (sąd okręgowy) s právomocou vzťahujúcou sa na vec, o ktorej sa rozhodlo rozsudkom, alebo krajský súd príslušný pre kraj, v ktorom sa nachádza okresný súd (sąd rejonowy) s príslušnou právomocou, alebo, ak takýto súd neexistuje, krajský súd vo Varšave.

Článok 75 písm. b) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu vo veci návrhu na zamietnutie výkonu podľa článku 49 ods. 2

Odvolací súd (sąd apelacyjny) prostredníctvom krajského súdu (sąd okręgowy).

Článok 75 písm. c) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať akýkoľvek ďalší opravný prostriedok podľa článku 50

Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) prostredníctvom odvolacieho súdu (Sąd Apelacyjny).

Článok 75 písm. d) – jazyky prijateľné pre preklady osvedčení týkajúcich sa rozsudkov, verejných listín a súdnych zmierov

Neuplatňuje sa.

Článok 76 ods. 1 písm. a) – kritériá právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 2 nariadenia

Článok 11037 ods. 4 a článok 1110 občianskeho súdneho poriadku, kde sa stanovuje právomoc poľských súdov výlučne na základe jednej z týchto okolností, ktoré sa týkajú navrhovateľa: poľské občianstvo, trvalé bydlisko, obvyklý pobyt alebo sídlo v Poľsku.

Článok 76 ods. 1 písm. b) – pravidlá týkajúce sa oznámení o pribratí tretej osoby do konania uvedené v článku 65 nariadenia

Články 84 a 85 občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa oznámení o pribratí tretej osoby do konania.

Článok 76 ods. 1 písm. c) – dohovory uvedené v článku 69 nariadenia

 • Dohovor medzi Poľskou ľudovou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaný v Budapešti 6. marca 1959,
 • Dohovor medzi Poľskou ľudovou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný vo Varšave 6. februára 1960, v súčasnosti platný medzi Poľskom a Slovinskom a medzi Poľskom a Chorvátskom,
 • Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná vo Varšave 4. decembra 1961,
 • Dohovor medzi Poľskou ľudovou republikou a Rakúskou republikou o vzájomných vzťahoch v občianskych veciach a o dokumentoch, podpísaný vo Viedni 11. decembra 1963,
 • Dohovor medzi Poľskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Aténach 24. októbra 1979,
 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, podpísaná vo Varšave 21. decembra 1987, stále v platnosti medzi Poľskom a Českou republikou a medzi Poľskom a Slovenskom,
 • Dohovor medzi Poľskou ľudovou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych veciach, podpísaný vo Varšave 28. apríla 1989,
 • Dohoda medzi Poľskou republikou a Litovskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, podpísaná vo Varšave 26. januára 1993,
 • Dohoda medzi Lotyšskou republikou a Poľskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, podpísaná v Rige 23. februára 1994,
 • Dohovor medzi Cyperskou republikou a Poľskou republikou o právnej spolupráci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Nikózii 14. novembra 1996,
 • Dohoda medzi Estónskou republikou a Poľskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, pracovných a trestných veciach, podpísaná v Tallinne 27. novembra 1998,
 • Zmluva medzi Rumunskom a Poľskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych veciach, podpísaná v Bukurešti 15. mája 1999.
Posledná aktualizácia: 28/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.