Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Článok 65 ods. 3 – Informácie o tom, ako možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku stanoviť účinky rozsudkov uvedené v článku 65 ods. 2 nariadenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Neuplatňuje sa

Článok 74 – opis vnútroštátnych pravidiel a postupov súvisiacich s presadzovaním práva

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach

Priame opatrenia na vykonanie súdneho rozhodnutia sú opatrenia, ktoré sa týkajú predmetu záväzku stanoveného vo vykonateľnom titule, t. j. zaistenie hnuteľného/nehnuteľného majetku a vymáhanie splnenia záväzku konať/zdržať sa konania. V prípade vymáhania splnenia záväzku konať sa v zákone rozlišuje medzi záväzkom, ktorý môže vykonať aj iná osoba/subjekt, ako je dlžník, a záväzkom intuitu personae.

Nepriame opatrenia na vykonanie súdneho rozhodnutia sa týkajú spôsobu získania finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom vykonateľného titulu, prostredníctvom núteného predaja majetku dlžníka (zablokovanie finančných prostriedkov alebo zaistenie majetku a jeho následný predaj).

Medzi záväzky, ktoré môžu podliehať výkonu rozhodnutia, patria peňažné záväzky, prevedenie majetku alebo užívacích práv naň, zbúranie budovy/opustenie plantáže/ukončenie prác atď.

Orgány oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia

Súdne rozhodnutia a iné vykonateľné tituly vykonáva súdny exekútor pôsobiaci na odvolacom súde, do ktorého oblasti právomoci patrí nehnuteľný majetok (v prípade zaistenia nehnuteľného majetku) alebo (v prípade zaistenia hnuteľného majetku) v ktorého oblasti právomoci má dlžník bydlisko alebo sa nachádza majetok.

Príkaz na zablokovanie finančných prostriedkov vykoná na základe návrhu veriteľa súdny exekútor, ktorého úrad sa nachádza v oblasti právomoci odvolacieho súdu, kde má bydlisko dlžník/tretia strana, ktorého/-ej sa týka zablokovanie, alebo, ak ide o zablokovanie bankových účtov, kde má svoje sídlo príslušná úverová inštitúcia.

Exekučným súdom je okresný súd, v ktorého oblasti právomoci sa nachádza bydlisko dlžníka. Exekučný súd sa zaoberá návrhmi na vyhlásenie vykonateľnosti, návrhmi na zamietnutie výkonu atď.

Podmienky, na základe ktorých možno vydať vykonateľný titul alebo vykonateľný rozsudok

K výkonu môže dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia (právoplatné rozsudky, predbežne vykonateľné rozhodnutia) alebo iného písomného aktu (verejné notárske listiny, dlhové cenné papiere, rozhodcovský rozsudok atď.).

Súdny exekútor po tom, ako prijme návrh na výkon podaný veriteľom, tento návrh zaregistruje a môže vydať rozhodnutie týkajúce sa vyhlásenia vykonateľnosti bez predvolania účastníkov. Rozhodnutie sa doručí veriteľovi. V prípade zamietnutia môže veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať sťažnosť na exekučnom súde.

Následne súdny exekútor podá návrh na vyhlásenie vykonateľnosti na súd, ktorému predloží žiadosť veriteľa, vykonateľný titul, rozhodnutie a doklad o zaplatení poplatkov. Rozhodnutie o návrhu sa prijme na neverejnom zasadnutí bez predvolania účastníkov. Súd môže návrh zamietnuť, ak: patrí do právomoci iného orgánu; rozsudok nepredstavuje vykonateľný titul; dokument nespĺňa všetky formálne požiadavky; nárok nie je istý, nemá pevne stanovenú výšku a splatnosť; dlžník požíva imunitu voči nútenému výkonu; akt obsahuje ustanovenia, ktoré nemožno splniť núteným výkonom atď. Proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa vyhovuje žiadosti, nemožno podať odvolanie, môže sa však preskúmať, ak je napadnutý samotný nútený výkon. Veriteľ sa proti rozhodnutiu, ktorým sa žiadosť zamieta, môže odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Národné združenie súdnych exekútorov (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) na základe súhlasu ministra spravodlivosti stanovuje a aktualizuje minimálne poplatky za poskytované služby.

V prípade predvolania dlžníka možno začať akékoľvek konanie.

Predmet a povaha exekučných opatrení

Predmetom výkonu môžu byť príjmy dlžníka, finančné prostriedky na bankových účtoch, hnuteľný a nehnuteľný majetok atď.

Po identifikácii hnuteľného majetku sa tento majetok zaistí. Ak sa dlžné sumy nezaplatia, súdny exekútor predá zaistený majetok na verejnej dražbe alebo prostredníctvom priameho predaja atď.

Predmetom zablokovania môžu byť akékoľvek finančné prostriedky, ktoré dlžníkovi dlhuje tretia strana. Všetky zablokované finančné prostriedky a majetky sa zmrazia odo dňa zaslania súdneho príkazu na zablokovanie tretej strane, ktorá je predmetom zablokovania. Od momentu zmrazenia až do úplného splatenia záväzkov neuskutočňuje tretia strana, ktorá je predmetom zablokovania, žiadne iné platby. V opačnom prípade sa môže vec predložiť exekučnému súdu s cieľom potvrdiť platnosť zablokovania. Konečné rozhodnutie o potvrdení zablokovania má za následok postúpenie pohľadávky a predstavuje vykonateľný titul proti tretej strane, ktorá je predmetom zablokovania. Po potvrdení zablokovania musí tretia strana, ktorá je predmetom tohto zablokovania, vykonať vklad alebo platbu v medziach príslušnej sumy. Nevykonanie vkladu ani platby bude mať za následok začiatok exekúcie.

Pokiaľ ide o exekúciu v prípade nehnuteľného majetku, ak dlžník nesplatí svoj dlh, súdny exekútor začne postup predaja po doručení vyhlásenia o vykonateľnosti a po jeho zapísaní do katastra nehnuteľností.

Platnosť opatrení uplynie po šiestich mesiacoch od dátumu splnenia exekučných opatrení, ak veriteľ nechal túto lehotu uplynúť bez toho, aby vykonal akékoľvek iné opatrenia na vymáhanie. Premlčacia lehota sú tri roky.

Možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie

Proti samotnej exekúcii je možné podať odvolanie. Ak sa exekúcia vykonáva na základe súdneho rozhodnutia, dlžník ho nemôže napadnúť zo skutkových/právnych dôvodov, ktoré mohol uplatniť v konaní pred súdom prvého stupňa alebo pred odvolacím súdom.

Príslušným súdom je exekučný súd.

Opravný prostriedok možno podať do 15 dní od dátumu, keď: odvolateľ bol oboznámený s vykonateľným rozhodnutím; dotknutá strana bola informovaná o nariadení zablokovania; dlžníkovi bolo doručené predvolanie alebo od dátumu, keď bol oboznámený s prvým vykonateľným rozhodnutím.

V prípade uznania odvolania proti exekúcii súd zruší vykonateľný titul, proti ktorému bolo podané odvolanie, a vydá príkaz na ukončenie exekúcie alebo vykonávania exekučného opatrenia. V prípade zamietnutia odvolania sa na odvolateľa môže vzťahovať povinnosť zaplatiť náhradu škody spôsobenej oneskorenou exekúciou.

Príslušný súd môže na žiadosť dotknutej strany a len z primeraných dôvodov výkon súdneho rozhodnutia odložiť až do rozhodnutia o námietke proti výkonu alebo o inom návrhu týkajúcom sa výkonu. Požiadať o odloženie možno samostatne alebo súčasne s podaním námietky proti výkonu.

Rozhodnutie o námietke možno napadnúť jedine prostredníctvom odvolania.

Obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty

Niektoré druhy majetku sú oslobodené od exekúcie. Hnuteľný majetok oslobodený od exekúcie predstavuje: základné predmety na osobné použitie/domáce potreby, náboženské predmety; predmety nevyhnutné pre zdravotne postihnuté osoby alebo predmety, ktoré sú určené na starostlivosť o chorých; potraviny na obdobie troch mesiacov; palivo potrebné počas troch zimných mesiacov; osobné listy, fotografie, maľby atď.

Mzda/dôchodok dlžníka sú zaistené do výšky polovice čistého mesačného príjmu v prípade, že dlžná suma je určená na splnenie vyživovacej povinnosti, a do výšky tretiny čistého mesačného príjmu v prípade ostatných druhov záväzkov.

Ak je takýto príjem nižší ako národná čistá minimálna mzda, zaistiť možno iba sumu, o ktorú presahuje polovicu minimálnej mzdy.

Príjmy vylúčené z exekúcie predstavujú: štátne dávky a prídavky na deti, platby na starostlivosť o choré dieťa, dávky v materstve, dávky pri úmrtí, štátne štipendiá, denné príspevky na stravu a ubytovanie atď.

Súvisiace odkazy

http://www.executori.ro/

http://www.just.ro/

Článok 75 písm. a) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa majú podať návrhy podľa článku 36 ods. 2, článku 45 ods. 4 a článku 47 ods. 1

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Návrhy na zamietnutie uznania, návrhy na rozhodnutie o tom, že neexistujú dôvody na zamietnutie uznania a návrhy na zamietnutie vyhlásenia vykonateľnosti patria do právomoci tribunálov[1] (článok 1 článku I4 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zákonom č. 191/2007 v znení zmien, a článok 95 ods. 1 zákona č. 134/2010 o občianskom súdnom poriadku, znovu uverejneného, v znení zmien).

______

[1] V súlade s článkom 2 článku I4 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zákonom č. 191/2007 v znení zmien, návrhy podľa článku 54 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, v ktorom sa uvádza prispôsobenie opatrenia alebo príkazu stanoveného v rozsudku, zmier, ktorý bol schválený alebo uzavretý, alebo listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny v inom členskom štáte EÚ, môžu byť podané v prípadoch, ak je predmetom zamietnutie uznania, rozhodnutie o tom, že neexistujú dôvody na zamietnutie uznania, alebo zamietnutie výkonu, alebo samostatne. Návrhy na prispôsobenie opatrenia alebo príkazu, ktoré sa podávajú samostatne, patria do právomoci tribunálov.

Článok 75 písm. b) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu vo veci návrhu na zamietnutie výkonu podľa článku 49 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

– v Rumunsku: odvolací súd (Curtea de apel).

Článok 75 písm. c) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať akýkoľvek ďalší opravný prostriedok podľa článku 50

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

– v Rumunsku: najvyšší kasačný a odvolací súd (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).

Článok 75 písm. d) – jazyky prijateľné pre preklady osvedčení týkajúcich sa rozsudkov, verejných listín a súdnych zmierov

Neuplatňuje sa

Článok 76 ods. 1 písm. a) – kritériá právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 2 nariadenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

– v Rumunsku: články 1066 – 1082 hlavy I „Medzinárodná súdna právomoc rumunských súdov“ v knihe VII „Medzinárodné občianske konanie“ zákona č. 134/2010 o Občianskom súdnom poriadku.

Článok 76 ods. 1 písm. b) – pravidlá týkajúce sa oznámení o pribratí tretej osoby do konania uvedené v článku 65 nariadenia

Neuplatňuje sa

Článok 76 ods. 1 písm. c) – dohovory uvedené v článku 69 nariadenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
 • Zmluva medzi Bulharskou ľudovou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach podpísaná v Sofii 3. decembra 1958,
 • zmluva medzi Českou republikou a Rumunskom o právnej pomoci v občianskych veciach, podpísaná v Bukurešti 11. júla 1994,
 • dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Gréckym kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Bukurešti 19. októbra 1972,
 • dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Bukurešti 11. novembra 1972,
 • dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Francúzskou republikou o právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Paríži 5. novembra 1974,
 • zmluva medzi Rumunskom a Poľskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych veciach, podpísaná v Bukurešti 15. mája 1999,
 • zmluva medzi Rumunskou ľudovou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia (uplatniteľná podľa vyhlásenia o nástupníctve uzavretého so Slovinskom a Chorvátskom) o právnej pomoci, podpísaná v Belehrade 18. októbra 1960,
 • zmluva medzi Rumunskou ľudovou republikou a Československou republikou (uplatniteľná podľa vyhlásenia o nástupníctve uzavretého so Slovenskom) o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Prahe 25. októbra 1958,
 • dohovor medzi Rumunskom a Španielskym kráľovstvom o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Bukurešti 17. novembra 1997,
 • zmluva medzi Rumunskou ľudovou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Bukurešti 7. októbra 1958,
 • dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o právnej pomoci v občianskom a rodinnom práve a o platnosti a doručovaní dokumentov a jej pripojený protokol, podpísané vo Viedni 17. novembra 1965.
Posledná aktualizácia: 14/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.