Bruselj I (prenovitev)

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Člen 65(3) – Informacije o tem, kako se po nacionalnem pravu določajo učinki sodnih odločb iz člena 65(2) Uredbe.

Ni relevantno.

Člen 74 – Opis nacionalnih predpisov in postopkov na področju izvršitve

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Neposredno izvrševanje v skladu z Uredbo (EU) št. 1215/2012 ureja člen 622a zakonika o civilnem postopku:

„Člen 622a (nov, uradni list št. 50/2015)

(1) za izvršitev sodne odločbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije, ni potreben sklep o izvršbi.

(2) Sodni izvršitelj opravi izvršitev na zahtevo zadevne stranke na podlagi izvoda sodne odločbe iz druge države članice Evropske unije, ki jo overi sodišče, ki jo je izdalo, ter potrdila, izdanega v skladu s členom 53 Uredbe (EU) št. 1215/2012.

(3) Če sodni izvršitelj ugotovi, da ukrepa ali odredbe ni mogoče izvršiti pod pogoji in v skladu s tem zakonikom, odredi nadomestno izvršitev.

(4) Sodna odločba, izdana v drugi državi članici Evropske unije, s katero se odrejajo začasni ukrepi, vključno z ukrepi zavarovanja, je izvršljiva v skladu z odstavkoma 1 in 2. Če je bil ukrep odrejen, ne da bi bil toženec vabljen pred sodišče, je treba predložiti dokaz o vročitvi sodne odločbe.

(5) Sodni izvršitelj pri opravljanju izvršitve dolžniku vroči izvod potrdila iz odstavka 2 in ga povabi k prostovoljni izpolnitvi. Potrdilu mora biti priložen izvod sodne odločbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije, če dolžniku izvod ni bil vročen.

(6) Dolžnik lahko v enem mesecu od vročitve vloži zahtevo za zavrnitev izvršitve. Če je potreben prevod sodne odločbe, ta rok miruje, dokler se dolžniku ne zagotovi prevod.

(7) Katera koli stranka se lahko pritoži zoper prilagoditev ukrepa ali odredbe iz člena 436.“

Za zadeve v zvezi z izvršilnimi postopki, ki jih Uredba (EU) št. 1215/2012 ne ureja, se uporabljajo splošna pravila iz petega dela (Izvršilni postopek) zakonika o civilnem postopku.

Člen 75(a) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se vložijo zahteve v skladu s členi 36(2), 45(4) in 47(1)

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Vloga na podlagi člena 36(2) ali člena 45(4) se vloži pri okrožnem sodišču, ki je krajevno pristojno za stalni ali registrirani naslov nasprotne stranke, ali, če navedena stranka nima stalnega ali registriranega naslova v Bolgariji, za stalni ali registrirani naslov zadevne stranke. Če tudi zadevna stranka nima stalnega ali registriranega naslova v Bolgariji, se vloga vloži pri sodišču mesta Sofija. (Člen 622 zakonika o civilnem postopku).

Vloga na podlagi člena 47(1) se vloži pri okrožnem sodišču, ki je krajevno pristojno za stalni ali registrirani naslov dolžnika ali za kraj izvršitve. (Člen 622b zakonika o civilnem postopku).

Člen 75(b) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se po členu 49(2) vloži pravno sredstvo zoper odločitev o zahtevi za zavrnitev izvršitve

– V Bolgariji: pritožbeno sodišče v Sofiji (Софийски апелативен съд). Pravno sredstvo se vloži pri okrožnem sodišču, ki je izdalo odločbo o zavrnitvi izvršitve ali odločbo z ugotovitvijo, da ni razlogov za zavrnitev priznanja.

Člen 75(c) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se po členu 50 vložijo kakršna koli nadaljnja pravna sredstva

Nadaljnja pravna sredstva zoper odločitve pritožbenega sodišča v Sofiji se vložijo pri vrhovnem kasacijskem sodišču. (Člen 623(6) zakonika o civilnem postopku).

Člen 75(d) – Jeziki, ki so sprejemljivi za prevod potrdil v zvezi s sodnimi odločbami, javnimi listinami in sodnimi poravnavami

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ni relevantno.

Člen 76(1)(a) – Pravila o pristojnosti iz člena 5(2) in člena 6(2) Uredbe

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Bolgarska sodišča in drugi organi imajo mednarodno sodno pristojnost v primerih, ko je tožeča ali tožena stranka bolgarski državljan ali pravna oseba, registrirana v Republiki Bolgariji (člen 4(1)(2) zakonika o mednarodnem zasebnem pravu).

Člen 76(1)(b) – Pravila o obvestilu drugega o pravdi iz člena 65 Uredbe

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ni relevantno.

Člen 76(1)(c) – Konvencije iz člena 69 Uredbe

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
 • Konvencija med Bolgarijo in Belgijo o nekaterih pravnih zadevah, podpisana v Sofiji 2. julija 1930,
 • Sporazum med Ljudsko republiko Bolgarijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo o vzajemni pravni pomoči, podpisan v Sofiji 23. marca 1956 in še vedno veljaven med Bolgarijo, Slovenijo in Hrvaško,
 • Pogodba med Ljudsko republiko Bolgarijo in Ljudsko republiko Romunijo o pravni pomoči v civilnih, družinskopravnih in kazenskih zadevah, podpisana v Sofiji 3. decembra 1958,
 • Sporazum med Ljudsko republiko Bolgarijo in Ljudsko republiko Poljsko o pravni pomoči in pravnih razmerjih v civilnih, družinskopravnih in kazenskih zadevah, podpisan v Varšavi 4. decembra 1961,
 • Sporazum med Ljudsko republiko Bolgarijo in Ljudsko republiko Madžarsko o pravni pomoči v civilnih, družinskopravnih in kazenskih zadevah, podpisan v Sofiji 16. maja 1966,
 • Sporazum med Ljudsko republiko Bolgarijo in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisan v Atenah 10. aprila 1976,
 • Sporazum med Ljudsko republiko Bolgarijo in Češkoslovaško socialistično republiko o pravni pomoči in ureditvi odnosov v civilnih, družinskopravnih in kazenskih zadevah, podpisan v Sofiji 25. novembra 1976,
 • Sporazum med Ljudsko republiko Bolgarijo in Republiko Ciper o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisan v Nikoziji 29. aprila 1983,
 • Sporazum med vlado Ljudske republike Bolgarije in vlado Francoske republike o vzajemni pravni pomoči v civilnih zadevah, podpisan v Sofiji 18. januarja 1989,
 • Sporazum med Ljudsko republiko Bolgarijo in Italijansko republiko o pravni pomoči in izvrševanju sodnih odločb v civilnih zadevah, podpisan v Rimu 18. maja 1990,
 • Sporazum med Republiko Bolgarijo in Kraljevino Španijo o vzajemni pravni pomoči v civilnih zadevah, podpisan v Sofiji 23. maja 1993,
 • Sporazum med Ljudsko republiko Bolgarijo in Republiko Avstrijo o pravni pomoči v civilnih zadevah in pisanjih, podpisan v Sofiji 20. oktobra 1967.
Zadnja posodobitev: 26/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.