Bruselj I (prenovitev)

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Člen 65(3) – Informacije o tem, kako se po nacionalnem pravu določajo učinki sodnih odločb iz člena 65(2) Uredbe.

Ni relevantno.

Člen 75(a) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se vložijo zahteve v skladu s členi 36(2), 45(4) in 47(1)

Stvarno pristojna so okrajna sodišča.

Krajevna pristojnost okrajnega sodišča se določi, kot sledi:

 1. Kadar je izvršitev sodne odločbe že odrejena, je krajevno pristojno sodišče, ki je izdalo in izvršilo odredbo. Pravila glede nacionalne pristojnosti, ki urejajo sodno izvrševanje, so določena v Zakonu št. 99/1963, Zakonik o civilnem postopku (člen 252).
 2. Kadar je bil že odrejen rubež (exekuce), je krajevno pristojno sodišče, ki je odredilo rubež (izvršilno sodišče (exekuční soud)). Pravila za določitev izvršilnega sodišča so določena v Zakonu št. 120/2001 o sodnih izvršiteljih in izvršilnih dejanjih (Zakon o izvršbi (exekuční řád)) (člen 45).
 3. Kadar izvršitev sodne odločbe ali rubež nista odrejena, je za postopek pristojno sodišče, ki bi bilo pristojno za izvršitev odločbe (glej točko 1 zgoraj) ali ki bi bilo izvršilno sodišče (glej točko 2 zgoraj).

Seznam vseh okrajnih sodišč, vključno s posodobljenimi kontaktnimi podatki, je na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje.

Člen 75(b) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se po členu 49(2) vloži pravno sredstvo zoper odločitev o zahtevi za zavrnitev izvršitve

Pravno sredstvo se vloži pri sodišču, katerega odločba se izpodbija. (To sodišče pravno sredstvo odstopi sodišču, ki je pristojno za njegovo reševanje).

V postopkih s pravnimi sredstvi so stvarno pristojna okrožna sodišča. Krajevno pristojno je okrožno sodišče, na območju katerega je okrajno sodišče, ki je na prvi stopnji odločalo o zahtevi za zavrnitev izvršitve (ali v postopku za priznanje ali zavrnitev priznanja).

Člen 75(c) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se po členu 50 vložijo kakršna koli nadaljnja pravna sredstva

Uporabijo se lahko samo izredna pravna sredstva, in sicer:

 • ničnostna tožba (žaloba pro zmatečnost) v skladu s členom 229 in naslednjimi Zakona št. 99/1963, Zakonik o civilnem postopku;
 • predlog za obnovo postopka (žaloba na obnovu řízení) v skladu s členom 228 in naslednjimi Zakona št. 99/1963, Zakonik o civilnem postopku;
 • zahtevek za revizijo (dovolání) v skladu s členom 236 in naslednjimi Zakona št. 99/1963, Zakonik o civilnem postopku.

Vsa navedena izredna pravna sredstva se vložijo pri sodišču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji o zahtevi za zavrnitev izvršitve (ali v postopku za priznanje ali zavrnitev priznanja).

Za odločanje o zahtevkih za revizijo (řízení o dovolání) je pristojno vrhovno sodišče. Za predloge za obnovo postopka (řízení na obnovu řízení) je pristojno sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji. Za ničnostne tožbe (řízení o žalobě pro zmatečnost) je v nekaterih primerih pristojno sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji, v nekaterih primerih pa pritožbeno sodišče (glej člen 235a Zakona št. 99/1963, Zakonik o civilnem postopku).

Člen 75(d) – Jeziki, ki so sprejemljivi za prevod potrdil v zvezi s sodnimi odločbami, javnimi listinami in sodnimi poravnavami

Slovaščina.

Člen 76(1)(a) – Pravila o pristojnosti iz člena 5(2) in člena 6(2) Uredbe

Zakon št. 91/2012 o mednarodnem zasebnem pravu, zlasti člen 6.

Člen 76(1)(b) – Pravila o obvestilu drugega o pravdi iz člena 65 Uredbe

Ni relevantno.

Člen 76(1)(c) – Konvencije iz člena 69 Uredbe

 • Sporazum med Ljudsko republiko Bolgarijo in Češkoslovaško socialistično republiko o pravni pomoči in ureditvi odnosov v civilnih, družinskopravnih in kazenskih zadevah (Sofija, 25. november 1976),
 • Pogodba med Češkoslovaško socialistično republiko in Republiko Ciper o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (Nikozija, 23. april 1982),
 • Pogodba med Češkoslovaško socialistično republiko in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (Atene, 22. oktober 1980),
 • Pogodba med Češkoslovaško socialistično republiko in Kraljevino Španijo o pravni pomoči ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih zadevah (Madrid, 4. maj 1987),
 • Pogodba med vlado Češkoslovaške socialistične republike in vlado Republike Francije o pravni pomoči ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih, družinskopravnih in gospodarskih zadevah (Pariz, 10. maj 1984),
 • Pogodba med Češkoslovaško socialistično republiko in Ljudsko republiko Madžarsko o pravni pomoči in ureditvi pravnih razmerij v civilnih, družinskopravnih in kazenskih zadevah (Bratislava, 28. marec 1989),
 • Pogodba med Češkoslovaško socialistično republiko in Italijansko republiko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (Praga, 6. december 1985),
 • Pogodba med Češkoslovaško socialistično republiko in Ljudsko republiko Poljsko o pravni pomoči in ureditvi pravnih razmerij v civilnih, družinskopravnih, delovnopravnih in kazenskih zadevah (Varšava, 21. december 1987), v smislu Pogodbe med Češko republiko in Republiko Poljsko o spremembah in dopolnitvah Pogodbe med Češkoslovaško socialistično republiko in Ljudsko republiko Poljsko o pravni pomoči in ureditvi pravnih razmerij v civilnih, družinskopravnih, delovnopravnih in kazenskih zadevah, podpisane v Varšavi 21. decembra 1987 (Mojmírovce, 30. oktober 2003),
 • Konvencija med Češkoslovaško republiko in Portugalsko o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb (Lizbona, 23. november 1927),
 • Konvencija o pravni pomoči v civilnih zadevah med Češko republiko in Romunijo (Bukarešta, 11. julij 1994),
 • Pogodba med Češkoslovaško socialistično republiko in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o urejanju pravnih odnosov v civilnih, rodbinskih in kazenskih zadevah (Beograd, 20. januar 1964),
 • Pogodba med Češko republiko in Slovaško republiko o pravni pomoči pravosodnih organov in o ureditvi nekaterih pravnih razmerij v civilnih in kazenskih zadevah (Praga 29. oktober 1992).
Zadnja posodobitev: 14/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.